Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol.licitud d’autorització administrativa, utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte del parc fotovoltaic CAN CERDÓ II de 3.800 kW ubicat al polígon 3, parcel·la 83 de Santa Maria del Camí (RE003/23)

    Número de registre 3043 - Pàgina 18835

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 196/2020 relativa al projecte per realitzat la síquia per sota del pont del torrent Major de Sóller que comunica amb la platja d'en Repic per la connexió elèctrica de part de les instal·lacions de bombeig de Sóller. TM. Sóller

    Número de registre 3106 - Pàgina 18836

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/03206E relativa al projecte de rehabilitació planta pis de l'edifici 101 del parc insular de Serveis Sa Coma, al terme municipal de Santa Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3107 - Pàgina 18837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci del tràmit d'informació pública de projecte per a la construcció d’una residència per a persones grans dependents a es Migjorn Gran, d'acord amb l'article 8.4 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3086 - Pàgina 18838

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Informació pública de l'aprovació inicial del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca

    Número de registre 3084 - Pàgina 18839

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 5-2023-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 3048 - Pàgines 18840-18841

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental de “Conducció d’aigua de la Font de Ses Artigues i connexió a la xarxa municipal”

    Número de registre 3079 - Pàgina 18842

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Informació pública de l'estudi de viabilitat, la proposta d'estructura de costos i l'avantprojecte d'obres i explotació de la concessió del servei de subministrament d'aigua potable i clavegueram al municipi d'Eivissa

    Número de registre 3051 - Pàgina 18843

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de l'ordenança reguladora del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram al municipi d'Eivissa

    Número de registre 3052 - Pàgina 18844

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per prestació del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram a Eivissa

    Número de registre 3064 - Pàgina 18845

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Acord Ple Ajuntament des Mercadal sobre l'acord d'inici de l'expedient de contractació dels serveis polivalents de neteja viària, manteniment, jardineria i altres del municipi des Mercadal

    Número de registre 3090 - Pàgina 18846

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària 3/2023 per crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria del pressupost de l'exercici 2023

    Número de registre 3058 - Pàgina 18847

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació projecte obres cessió de la Via Ma-3440A

    Número de registre 3135 - Pàgina 18848

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació projecte Parc Verd

    Número de registre 3137 - Pàgina 18849

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit núm. 5 al Pressupost de 2023

    Número de registre 3056 - Pàgina 18850

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit núm. 7 al Pressupost de 2023

    Número de registre 3057 - Pàgina 18851

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Correcció d'errors de l'extracte de l'Acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu de data 10 de març de 2023, pel qual s'aprova convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional d'Eivissa sense ànim de lucre per a l'any 2023 (BOIB nº40 del 30/03/23)

    Número de registre 3127 - Pàgina 18852

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació inicial Pressupost 2023

    Número de registre 3053 - Pàgina 18853

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació inicial Ordenança Subvencions

    Número de registre 3054 - Pàgina 18854

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació inicial ús equipament Ca'n Mates (Ca Ses Monges)

    Número de registre 3060 - Pàgina 18855

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional imposició i ordenació taxa ús Ca'n Mates (Ca Ses Monges)

    Número de registre 3069 - Pàgina 18856

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Emplaçament per donar audiència al procediment per a la creació d’una borsa de treball de tècnic d’administració general, amb caràcter de personal funcionari interí, mitjançant oposició

    Número de registre 3096 - Pàgina 18857