Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 224961
Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional en la que se relacionen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d'ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 12, de 26 de gener de 2023, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023 per la qual es convoquen els procediments perquè el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional s'integri en el cos de professors d'ensenyament secundari.

2. En la resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de març de 2023, es va aprovar la relació provisional de persones que es proposaven per ser integrades en el cos de professors d'ensenyament secundari per especialitats, així com d'aquelles que s'excloïen per no reunir algun dels requisits i condicions exigides, especificant la causa o causes d'exclusió i fixava un termini de deu dies hàbils perquè les persones interessades poguessin realitzar les al·legacions que consideressin pertinents.

3. El punt 7.4 de la Resolució esmentada, preveu que, una vegada revisades les reclamacions, la directora general de Personal Docent elevarà la proposta de resolució perquè el conseller d'Educació i Formació Professional dicti la resolució que finalitzi el procediment.

4. En data 28 de març de 2023, la directora general de Personal Docent ha formulat la proposta de resolució en la que se relacionen les persones que es proposen per ser integrades en el cos de professors d'ensenyament secundari, segons el procediment convocat per resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), va entrar en vigor el 19 de gener de 2021. Aquesta Llei modifica la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), i declara a extingir el cos de professors tècnics de formació professional.

2. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, en l'article 85 crea el cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional; en la disposició addicional cinquena estableix les especialitats del cos a extingir de professors tècnics de formació professional que s'integren en el cos de professors d'ensenyament secundari, i les especialitats de l'esmentat cos a extingir que passen a formar part de l'atribució docent del nou cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional.

3. El Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, regula la integració del professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d'ensenyament secundari, i modifica diversos reials decrets relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris i constitueix el marc comú bàsic normatiu de la regulació del procediment per a la integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d'ensenyament secundari a desenvolupar per les diferents administració educatives competents.

4. El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari, per determinar les especialitats del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que, als únics efectes del desenvolupament del procés d'integració, es consideren com a especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari.

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, a l'article 85 regula l'ingrés a la funció pública docent a la comunitat autònoma dels Illes Balears.

 

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

7. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023 per la qual es convoquen els procediments perquè el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional s'integri en el cos de professors d'ensenyament secundari.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i fer pública en l'annex 1 d'aquesta resolució la llista definitiva d'aspirants admesos i les especialitats des de les quals s'integren.

2. Aprovar i fer pública en l'annex 2 d'aquesta resolució la llista definitiva d'aspirants exclosos,  per no acreditar la titulació requerida a les bases de la convocatòria, per especialitats.

3. Aprovar i fer pública en l'annex 3 d'aquesta resolució la llista definitiva d'aspirants exclosos per no ser funcionari de carrera o no trobar-se en alguna de les situacions del punt 5.4 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023 per la qual es convoquen els procediments perquè el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional s'integri en el cos de professors d'ensenyament secundari.

4. Aprovar i fer pública en l'annex 4 d'aquesta resolució la llista definitiva d'aspirants exclosos per haver fet la sol·licitud fora de termini.

5. Publicar aquesta Resolució  i els seus  annexes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (29 de març de 2023)

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Llista definitiva d'aspirants admesos i les especialitats des de les quals s'integren

DNI

LLINATGES I NOM

ESPECIALITAT(S)

 

***2147**

ADROVER FIOL, MARIA

0591220

 

***5166**

ADROVER GOMILA, BARTOMEU

0591201

 

***5166**

ADROVER LLINAS, ANTONIO

0591220

 

***0049**

ALBERT SERRET, CLARA

0591222

 

***2146**

ALFONSIN TORRES, MARIA DEL CARM

0591201

 

***7645**

ALFONSO SAURA, ALBA

0591225

 

***7428**

ALLES COLL, JULIA

0591222

 

***0552**

ALZAMORA RAMOS, MARIA  ISABEL

0591201

 

***0614**

AMENGUAL PIZARRO, MIGUEL

0591222

 

***0908**

AMENGUAL SALAS, TONI

0591227

 

***2509**

ANTUORI TORRES, YAN

0591227

 

***0812**

ARTIGUES MORELL, ANTONI

0591216

 

***0933**

ARTIGUES MORELL, BERNAT

0591216

 

***2263**

ARTO CAMARENA, VIRTUTS

0591225

 

***0861**

BALDO AMENGUAL, VICENTA MARIA

0591222

 

***0088**

BAUZA CERDA, FRANCESCA

0591225

 

***2172**

BAUZA FERRER, FRANCESCA

0591225

 

***5176**

BENAYAS VADELL, PEDRO

0591206

 

***0496**

BENNASAR COLL, FRANCISCA

0591216

 

***2263**

BIBILONI POU, FRANCISCO

0591225

 

***8256**

BLANQUER SANTAMARIA, BEATRIZ

0591216

 

***9546**

BONED MIRANDA, SUSANA

0591225

 

***7158**

BORDERA GANDIA, ROSARIO

0591221

 

***0968**

BORRAS GENOVARD, ANTONIO

0591225

 

***0993**

BORRAS VIVES, JOSE BARTOLOME

0591220

 

***7434**

BOSCH PONS, NATALIA

0591222

 

***4604**

BUDRIA GIMENEZ, DANIEL JOSE

0591206

 

***2154**

BURGUERA BURGUERA, MARIA ELISABET

0591225

 

***1485**

CABALLERO DE SEGOVIA DEVISSCHER, OLIVIA E.

0591201

 

***0990**

CABOT POLO, MILA

0591220

 

***7411**

CALZADA DOMINGUEZ, MANUEL

0591225

 

***1144**

CAÑAS BARON, MANUEL JOSE

0591226

 

***1008**

CANOVAS SOTOS, JOSE JUAN

0591205

 

***4529**

CARBONELL SOLER, SILVIA

0591216

 

***5250**

CARCAMO DEL AMO, MIREN LIBE

0591219

 

***1048**

CARRASCO MARTINEZ, ANA BELEN

0591222

 

***5003**

CARRETERO MARI, NURIA

0591225

 

***2069**

CARRIO GELABERT, FRANCISCA

0591222

 

***1594**

CASTILLON FRAGO, JAVIER

0591221

 

***4958**

CAYMARIS VILLALONGA, CATALINA CARME

0591222

0591221

***2049**

CELIA MARIANO, ANTONIA

0591222

 

***1304**

CERDA ALBERTI, BERNARDINO

0591223

 

***2332**

CLAR AYARTE, TOMAS

0591206

 

***4267**

CLIMENT CLIMENT, JOSE SALVADOR

0591206

 

***0607**

COLL VIDAL, CATALINA

0591225

 

***4540**

COLOMAR RAMON, CRISTINA

0591227

 

***7514**

CORTES FERRI, RAQUEL

0591206

 

***0640**

CRESPI BESTARD, NADAL

0591229

 

***1348**

CRESPI CAPO, JOANA

0591227

 

***0671**

DE CIMA LOZANO, JOSE JESUS

0591201

 

***1850**

DE JUAN FERRANDIS, MARIA TERESA

0591220

 

***4924**

DE LA CRUZ PONS, DAMASO

0591206

 

***0863**

DE LA ROCHA JIMENEZ, PABLO CESAR

0591225

 

***1014**

DIAZ SANCHEZ, Mª DEL PILAR

0591225

 

***4980**

ESCANDELL PRETO, GENAR

0591211

 

***0656**

ESTARAS FERRAGUT, SILVIA

0591219

 

***8368**

ESTEVE ESTEVE, MARTA

0591201

 

***4117**

ESTEVE MORENO, FELIPE MARIA

0591209

 

***5090**

FABREGUES VINENT, JUAN

0591206

 

***0861**

FARRAS SERRA, DAVID

0591223

 

***0225**

FERNANDEZ SUREDA, JUANA MARIA

0591225

 

***2357**

FERRA ROTGER, JAUME

0591225

 

***1499**

FERRA SOLER, FRANCESC XAVIE

0591201

 

***5170**

FERRAGUT BARCELO, MIGUEL

0591206

 

***7379**

FERRANDIS RUIX, RUBEN

0591209

 

***1281**

FERRARI BLANCH, FRANCESCA MERC

0591223

 

***2340**

FERRER HAUETER, DANIEL GREGORY

0591227

 

***0683**

FERRETJANS MORANTA, FCA. BEGOÑA

0591225

 

***2167**

FLOR ROMERO, MIRIAM

0591225

 

***5735**

FLORIT ORELL, MARIA DEL MAR

0591225

 

***1376**

FONOLLERES VILLEGAS, AINA

0591227

 

***2169**

FONT QUETGLAS, MARGARITA

0591222

 

***1094**

FONTCUBERTA MOLINAS, CRISTINA

0591220

 

***1595**

FORNARI CUNILL, CATALINA

0591221

 

***8282**

FOS CLAVER, MARIA

0591220

 

***2267**

FUSTER MCALPINE, ALEXANDRE

0591222

 

***5165**

GALMES RIERA, JUAN

0591227

 

***2149**

GARAU TOMAS, JOANA Mª

0591206

 

***5436**

GARCES GONZALEZ, LORENA

0591225

 

***0646**

GARCIA GARCIA, UMBELINA

0591222

0591221

***0064**

GARCIA GINARD, ANTONIA LUCIAN

0591227

 

***3829**

GARCIA JODAR, MIGUEL OSCAR

0591227

 

***0312**

GARCIA PEREZ, JESUS

0591222

0591221

***0774**

GARCIAS CAPELLA, FRANCESC

0591222

 

***0332**

GARCIAS SEGUI, SEBASTIA

0591226

 

***4495**

GARRIDO DOBON, JULIO FRANCISC

0591220

 

***2207**

GAYA MAS, ANTONIO

0591227

 

***5031**

GENESTAR ROTGER, ANDREU

0591205

 

***7413**

GENESTAR TALTAVULL, MARGARITA M.

0591219

 

***8213**

GIGANTE ESTEVE, M.º JOSE

0591225

 

***5036**

GOLAN MASCARO, AARON

0591206

 

***1441**

GOMEZ PEREZ, YOLANDA

0591220

 

***3278**

GONZALEZ GORRIAS, JUAN

0591227

 

***0697**

GONZALEZ TORRADO, ANA MARIA

0591225

 

***2181**

GUAL GUAL, FRANCESCA

0591222

 

***6411**

GUTIERREZ SANCHEZ, CRISTINA

0591225

 

***0934**

HERNANDEZ FERRER, MARTA

0591225

 

***6418**

HURTADO DE MENDOZA MARTIN, JUAN CARLOS

0591227

 

***2181**

JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS

0591209

 

***0327**

JORDA GELABERT, ANTONI JOSEP

0591222

 

***4494**

JUAN FERRER, ROSA MARIA

0591225

 

***5565**

LAFARGA ALFONSO, M.ª DOLORES

0591225

 

***0423**

LIRON RODRIGUEZ, YAGO

0591227

 

***0951**

LLABRES RODRIGUEZ, JUANA

0591201

 

***2491**

LLANSOLA NOVALES, SIMON

0591225

 

***1437**

LLITERAS PARRA, M. FUENCISLA

0591221

 

***1054**

LLOBET BROSSA, MARIA ROSA

0591225

 

***1486**

LLOMPART MUNTANER, JAUME

0591226

 

***1195**

LOPEZ LOPEZ, SILVIA MARIA

0591201

 

***0787**

LOPEZ PONCE, MARIA RAQUEL

0591225

 

***4590**

LOPEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ VICTOR

0591226

 

***0146**

LORENTE SOLIVELLAS, AINA

0591229

 

***0511**

LOZANO IBAÑEZ, ANDRES

0591222

 

***3353**

MAIRATA BENNASSAR, JERONIA

0591225

 

***2170**

MARCOS SANTIAGO, ARACELI

0591222

 

***9525**

MARI PRATS, VICENTE

0591227

 

***7379**

MARTI CAPELL, GABRIEL

0591202

 

***4407**

MARTINEZ ALCAZAR, ISABEL

0591203

 

***5115**

MARTINEZ GARCIA, MARIA

0591220

 

***8167**

MARTINEZ RODRIGUEZ, HEIDI TERESA

0591225

 

***1517**

MARTINEZ SAMPOL, ELISA

0591220

 

***1255**

MARTORELL VANRELL, MARIA

0591225

 

***0602**

MAS NEGRE, PERE

0591220

 

***2132**

MAS SALOM, APOL·LONIA MAR

0591225

 

***0696**

MASSANET EMA, ANA

0591225

 

***1846**

MATAS BAUZA, MARIA DEL PILA

0591225

 

***0646**

MATEU ALEÑAR, BERNAT

0591222

 

***8174**

MATEU FULLANA, INES

0591225

 

***1467**

MELIA SOBREVIAS, NEUS

0591225

 

***2073**

MELIS NICOLAU, BARTOMEU

0591216

 

***7396**

MESQUIDA MESQUIDA, GABRIEL

0591226

 

***0632**

MIRALLES FONTIRROIG, MIQUEL

0591221

 

***1026**

MIRALLES PLANTALAMOR, JOAN

0591225

 

***0054**

MIRALLES XAMENA, APOL.LONIA

0591225

 

***7403**

MOLL FLORIT, CARLOS

0591222

 

***5755**

MONGE GANUZAS, JOSE IGNACIO

0591225

 

***7413**

MORALES BOSCH, JOSE MANUEL

0591226

 

***0748**

MORRO PALLICER, M DELS ANGELS

0591225

 

***2249**

MULET MIR, BERNAT

0591206

 

***1265**

MUNAR CALAFAT, MARTA

0591225

 

***1331**

MUNAR RIERA, FRANCINA AINA

0591225

 

***1134**

MUÑOZ PEREZ, CARLOS

0591225

 

***1207**

MUT FAUNDEZ, MANUEL

0591209

 

***0873**

NADAL ZANOGUERA, Mª MAGDALENA

0591216

 

***3385**

NICOLAU BARCELO, BARBARA

0591222

 

***3420**

NICOLAU BAUZA, MARIA

0591220

 

***5188**

NICOLAU SEGUI, ANTONI

0591227

 

***2056**

NICOLAU TOMAS, ANTONIA

0591222

 

***0416**

NIGORRA GAYA, RAFEL

0591216

 

***4469**

OLARIAGA RODRIGUEZ, ERNESTO

0591227

 

***0178**

OLIVER MARCO, MARIA DE LAS M

0591222

0591221

***0595**

ORTONEDA COLOMAR, SALVADOR

0591216

 

***4497**

PALACIOS LOBATO, ANTONIO FCO.

0591206

 

***2332**

PALAU RIERA, JOSEFA MARIA

0591225

 

***2072**

PASCUAL MORAGUES, DAMIANA

0591201

 

***0815**

PASCUAL VERDERA, ANTONIO

0591209

 

***3100**

PAVON REGO, BENJAMIN

0591206

 

***0579**

PEÑALVER GARCIA, MIGUEL ANGEL

0591206

 

***0679**

PERELLO ESTARELLAS, COLOMA

0591220

 

***3348**

PERELLO ROIG, CATALINA

0591220

 

***2156**

PEREZ CALABUIG, VICENTA

0591220

 

***3415**

PEREZ TAULER, NURIA

0591221

 

***5315**

PEREZ TOMAS, MARIA JOSE

0591227

 

***2147**

PICORNELL MORA, MIQUEL

0591206

 

***0691**

PIZA MIR, BARBARA

0591222

 

***9573**

PLANELLS STRUSE, SIMON

0591222

 

***5013**

PONS BOTELLA, NURIA

0591220

 

***2209**

PONS MAS, JOAN

0591201

 

***2063**

PONS MAYOL, GUILLEM

0591202

 

***0229**

PONS MAYOL, JOAN

0591202

 

***4524**

PRATS COSTA, ANTONIO

0591206

 

***0097**

PRECIADO EZA, MARIA JOSE

0591225

 

***5161**

PROHENS BLANQUER, TOMEU

0591225

 

***6617**

PUERTO RUBIO, JOAN CARLES

0591206

 

***0532**

PUJOL PERE, ANTONIO LUIS

0591206

 

***0602**

QUETGLAS LINARES, MARIA  CARMEN

0591221

 

***1088**

RAMIS PERALTA, MARTIN

0591221

 

***0266**

RAMIS PERELLO, ANTONIA

0591221

 

***4554**

RAMIS ROIG, CARME

0591220

 

***1404**

RAMON BORDOY, ANTONIA MARIA

0591227

 

***1210**

RAMON PALERM, DAVID

0591222

 

***4456**

RAMON TUR, JUAN MIGUEL

0591227

 

***3352**

RECIO PALOU, BERNARDI

0591226

 

***7339**

RIBA PALLI, MONICA

0591222

 

***4560**

RIBAS ROIG, VICENTE LUIS

0591227

 

***7369**

RICCI VOLTAS, VICTOR GUILLER

0591226

 

***0797**

RIERA DARDER, JOANA MARIA

0591220

 

***2374**

ROCA MARCE, GABRIEL JUAN

0591205

 

***0512**

RODRIGUEZ BORJA, CARMEN GUADALU

0591227

 

***4578**

RODRIGUEZ CALAFAT, DANIEL

0591227

 

***0249**

RODRIGUEZ CALVO, MANUELA

0591222

 

***1726**

RODRIGUEZ CARBALLES, FRANCISCO JOSE

0591206

 

***9680**

RODRIGUEZ GOMEZ, PATRICIO

0591206

 

***0687**

ROS HOMAR, ANDRES JOSE

0591222

 

***2212**

ROSSELLO BARCELO, MARIA ISABEL

0591225

 

***1305**

ROSSELLO HORRACH, CAROLINA

0591225

 

***7440**

ROTGER VINENT, ALEJANDRO

0591206

 

***1681**

RUIZ GUTIERREZ, JOANA

0591222

 

***4886**

SAEZ BERNA, JOSE JOAQUIN

0591206

 

***1084**

SALOM RUIZ, CATALINA

0591220

 

***7380**

SALORD GOMILA, JOSEP

0591202

0591227

***0749**

SALVA ANDREU, BENITA

0591225

 

***1255**

SALVA MUNAR, JERONIMA

0591221

 

***2551**

SAN MARTIN DE LA ROSA, VALENTINA

0591222

 

***1265**

SANCHEZ FERNANDEZ, ANA LAURA

0591227

 

***1086**

SANCHEZ MARTIN, RAUL EMILIO

0591222

 

***0877**

SANTAMARIA MOLINA, MARIA DE LOS A

0591225

 

***1334**

SASTRE PUIGSERVER, JAUME

0591202

 

***8742**

SECO PEREZ, YOLANDA

0591225

 

***3398**

SEGUI ROSSELLO, ESPERANZA

0591218

 

***1393**

SEGUI RUBIO, MATEO JOSE

0591216

 

***0448**

SEGURA CABANELLAS, EUGENI XAVIER

0591222

 

***1286**

SERRA AMOROS, ANTONI

0591220

 

***1509**

SERRA CALDES, MAGDALENA

0591225

 

***9508**

SERRA CARDONA, JORDI

0591216

 

***2272**

SERRA RIERA, JAUME

0591209

 

***2858**

SILVESTRE ALCARAZ, JESUS

0591225

 

***5091**

SINTES SEGUI, MARINA

0591222

 

***3274**

SOLIVELLAS MAYOL, ANTONI

0591220

 

***7290**

SUAREZ GONZALEZ, ANDRES

0591206

 

***2191**

SUREDA BONNIN, ANTONIO

0591205

 

***2247**

SUREDA TRUYOLS, LLORENÇ

0591205

 

***7374**

TALTAVULL TUGORES, ANTONIO

0591227

 

***0086**

TAULER LLULL, CATALINA

0591227

 

***3251**

TERRASA BONNIN, MARTI

0591222

 

***4995**

TIMONER FLORIT, JOAN

0591221

 

***1171**

TOBARUELA ARBONA, AIXA

0591219

 

***9949**

TORRES VERA, DIEGO

0591227

 

***1369**

TRIAY MAGRANER, JOAN MIQUEL

0591209

 

***4529**

TUR VARO, MARTA

0591222

 

***1745**

VAQUER CASTRO, VANESSA

0591225

 

***5047**

VILAFRANCA MANGUAN, JOSE

0591206

 

***4994**

VILLALONGA GOMILA, JOAN

0591205

 

***1442**

VILLALONGA ROTGER, MARIA

0591219

 

***2100**

VIVES PLOMER, JAUME

0591220

 

***1024**

XAUDIERA RAMOS, JOAQUIN

0591227

 

***1492**

YAGO GARCIA, ELENA

0591221

 

***4833**

YEPES RAMIREZ, CARMEN

0591226

 

 

 

​​​​​​​ANNEX 2.  Llista definitiva d'aspirants exclosos,  per no acreditar la titulació requerida a les bases de la convocatòria, per especialitats

DNI

LLINATGES I NOM

ESPECIALITAT(S)

 

***0653**

ALAMINOS RUIZ, PAULINO JOSE

0591206

0591205

***2207**

ALARCON GIL, MARIA REYES

0591218

 

***3411**

ALBERTI SERVERA, XAVIER

0591201

 

***5353**

BELMONTE ZARAGOZA, BARBARA ANDREA

0591203

 

***2074**

CANTALLOPS CRESPI, JOANA

0591201

 

***7376**

CAPO CASANOVAS, JOAN

0591201

 

***7431**

CARPINTERO GONZALEZ, REYES

0591203

0591218

***3772**

CASCALES PARREÑO, RAUL

0591201

 

***0312**

CLADERA RAMIS, FRANCESCA

0591227

 

***1928**

COLL SUREDA, MIQUEL ANGEL

0591201

 

***1208**

CUADRI SIQUIER, CRISTOBAL

0591201

 

***0394**

ESCRIBANO CEBRIAN, LUCIA DEL CARM

0591218

 

***0874**

ESTARELLAS SANCHEZ, MIQUEL ANGEL

0591201

 

***0266**

ESTRANY BONNIN, MARGARITA

0591227

 

***0634**

ETXABE ORBEGOZO, JULIAN

0591201

 

***1818**

FERNANDEZ PALOMA, JOSE ALBERTO

0591201

 

***0635**

GAIA MIRO, ENRIC

0591201

 

***5352**

GALMES LLULL, JAUME

0591201

 

***5707**

GAVARRO GASULL, FRANCESC

0591223

 

***7390**

GENESTAR FEMENIAS, ANDREU

0591226

 

***2316**

GENOVART FERRER, BLAI

0591209

 

***2247**

GINARD FONT, JAIME

0591209

 

***0795**

GOMA SALLA, RAMON JUAN

0591201

 

***1020**

HERRERO LLADO, BEATRIZ

0591201

 

***0126**

MARCH MASCARO, LLORENÇ

0591209

 

***0604**

MARI PELAEZ, VICENTE

0591202

 

***2117**

MARTORELL MORRO, ONOFRE

0591202

 

***0558**

MARTORELL ZAMMIT, ROBERTO

0591209

 

***0090**

MAURA MATEU, SALVADOR

0591201

 

***0583**

MESTRE VIVES, JAIME

0591226

 

***0960**

MOLINA ARIAS, MANUEL

0591201

 

***0734**

MOLINERA CARRASCO, MARIA DE LOS A

0591203

 

***0145**

MORA POL, CRISTOBAL J

0591227

 

***0669**

MORALES BIBILONI, CARLOS

0591201

 

***0635**

MOREY ALZAMORA, COLOMA

0591201

 

***0234**

NARANJO SOCIAS, ANTONI

0591209

 

***0404**

PALMER AMER, FRANCISCO

0591201

 

***0052**

PIULATS MATEU, MIQUEL

0591227

 

***1275**

REVERT JAUME, M. DEL MAR

0591201

 

***5623**

RIBES TORREGROSA, JOSE PEDRO

0591226

 

***0876**

ROMERO OSUNA, ISABEL

0591201

 

***2102**

SANS AGUILAR, ANDREA

0591201

 

***0272**

SANTANA JIMENEZ, JUAN

0591202

 

***7435**

TABERNER CAPO, ROSER

0591218

 

***0681**

TAURA POL, MARGALIDA

0591218

 

***5216**

TRASSIERRA LUQUE, SEBASTIAN

0591201

 

***5171**

VENY MONSERRAT, BARBARA

0591201

 

***0983**

VIDAL HACES, BARTOLOME

0591209

 

***2162**

VIVES CIFRE, JOAN ANDREU

0591209

 

***7405**

ZORNOZA MARQUES, CATALINA

0591201

 

 

ANNEX 3 Llista definitiva d'aspirants exclosos per no ser funcionari de carrera o no trobar-se en alguna de les situacions del punt 5.4 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional

***7250**

ACUÑA

ALLOZA

ALBERTO

***6437**

ADROVER

COLOM

FRANCISCA

***7001**

AGUILAR

BAUZÀ

MARGALIDA

***8220**

AGULLO

RUBIO

NATALIA

***0492**

ALBERT

SERRET

CLARA

***8391**

ALVAREZ

GUASCH

M. LLUISA

***9188**

AMENGUAL

GARCIA

SONIA

***9398**

ARIZA

ARIZA

ARACELI

***3953**

BALAGUER

MARQUES

PATRICIA MARIA

***8610**

BALDO

AMENGUAL

VICENTA M.

***4186**

BARCELO

FIOL

MIGUEL

***0588**

BARCELO

MOLL

AGNES DEL PILAR

***9009**

BARCELO

NICOLAU

ANA MARIA

***1131**

BERNAT

HOMAR

MARGALIDA

***3841**

BONET

GARI

MARIA AGNES

***3997**

BONET

SANCHIS

CARLOS

***5868**

BOSCH

MIRANDA

AINA

***2342**

BURGUERA

BURGUERA

MARGALIDA

***2342**

BURGUERA

BURGUERA

MARIA DEL MAR

***2338**

CALDES

CERDA

FELIP MANUEL

***4272**

CAMPS

GARMON

ANTONI

***4434**

CANAL

CHAVERO

ALFREDO

***2291**

CANOVES

PASCUAL

MARIANA

***1912**

CANYELLES

GAMUNDI

CATERINA

***1683**

CAPO

SANTANDREU

MARIA ANTONIA

***4636**

CARRERES

PONS

MARIA

***0156**

CARRON

MARTINEZ

FRANCISCO

***7600**

CIFUENTES

MARTINEZ

ANA MARIA

***1729**

CLADERA

BIBILONI

ISABEL

***2360**

CLADERA

TARONGI

MARIA

***9672**

COLL

LUJAN

ANGELS

***9922**

CONCA

PIJUAN

CARLA

***2639**

CUSI

BENNASAR

IRENE

***7357**

DAROS

PALLARES

ANA

***2524**

DOMENECH

BERENGUER

ANTONIO

***5897**

DOMENECH

PEREZ

DAVID

***3824**

EIRAS

MARTIN

SUSANA

***1544**

ELISABETBURGUERA

BURGUERA

MARIA

***6676**

ERNICA

VOGEL

AUREA

***8499**

ESCUDERO

PORCEL

EVA MARIA

***7587**

ESTEVA

SOBRINO

MARTA

***5823**

FEMENIAS

MORATINOS

TOMEU

***4818**

FERRAGUT

BESTARD

CRISTINA

***9327**

FERRER

SEGUÍ

MARIA

***9935**

FIOL

NADAL

LOURDES

***6358**

GAIÀ

MIRO

ENRIC

***1652**

GALMES

RIERA

JUAN

***5132**

GARCIA

JAEN

DIEGO

***3827**

GOMILA

LLUCH

SAMUEL

***1592**

GOMILA

OLIVER

MIGUEL

***1615**

GONZALEZ

NADAL

MIGUEL ANGEL

***2553**

GONZÁLEZ

MARÍ

EVA

***5885**

GUARDIOLA

SERRANO

FRANCISCA

***9477**

GUERERO

MARTÍN

MARIA ESTELA

***0782**

HERNANDEZ

PONS

RUBEN

***3779**

JAUME

VILCHES

NEUS

***4557**

JOY

MAYOL

PERE ANTONI

***8383**

LAINEZ

RUIZ

ANTONIO

***2696**

LINUESA

PERELLO

CAROLINA

***3948**

LLANERAS

PASCUAL

MARIA DEL MAR

***5905**

LLOMPART

BELTRAN

PERE JOAN

***1162**

MARCHAL

MARTIN

MAITE

***9240**

MARIA

FONT

BARBARA

***4029**

MARTINEZ

BOSCH

SARA

***1149**

MARTORELL

MAS

MARIA FRANCESCA

***1580**

MAS

LEDESMA

MARINA

***4206**

MESQUIDA

MOLL

TOMEU

***7864**

MONTSERRAT

SOLER

JUANA AINA

***3957**

MORA

FERNANDEZ

ISABEL MARIA

***2448**

MORAGUES

SANS

MARIA DEL PILAR

***1351**

MOYÀ

CLADERA

MARTA

***3311**

MUNAR

RIERA

CATERINA MARTA

***2422**

MUÑOZ

ARREZA

SILVIA

***4406**

NAVARRO

RAMOS

SARA

***1684**

NICOLAU

CLADERA

BARTOLOME

***3701**

OLIVES

VIDAL

MARIA JESUS

***4042**

PALMER

AMER

FRANCISCO

***4077**

PANADES

CABOT

MARIONA

***5704**

PASCUAL

LILLO

MARIA EUGENIA

***1284**

PAX

MARTINEZ

PEDRO JOSE

***3921**

PEDRAZA

BAGUR

JOANA

***5218**

PEÑALVER

GARCIA

JOSE ROBERTO

***8359**

PERELLO

BURGUERA

GABRIEL

***2241**

PERELLO

TARRAGONA

MERCE

***9629**

RAYO

COMPANY

JOSEP

***0135**

RICART

ROSSELLO

CRISTINA ISABEL

***2494**

RIGO

ADROVER

MARIA DEL MAR

***2038**

RINCON

BUSTOS

MARIA JESUS

***0662**

ROA

MINGUEZ

YARA

***6806**

RODRIGUEZ

GOMEZ

PATRICIO

***6949**

RODRIGUEZ

REYNES

CRISTINA

***6959**

ROSSELLÓ

GOMILA

CATALINA

***5337**

RUIZ

ARLANDIS

MIGUEL

***8641**

SANCHEZ

CARDONA

CARLES JOAN

***1688**

SANCHEZ-TIRADO

GARCIA

ANTONIO

***5590**

SAULEDA

PERANCI

ANNA

***2025**

SEGUI

SANTIAGO

CAROLINA

***1624**

SERRA

MATEU

MARTINA

***1623**

SERRA

SITJAR

MARGALIDA DE CONSOLACIÓN

***8757**

SERVERA

BENITEZ

CATALINA ESTHER

***8411**

SILVA

DELGADO

JUAN ANTONIO

***1004**

SINTES

TRIAY

REGINA

***5136**

SOGORB

PAYA

SALVADOR

***1649**

SORELL

RUEDA

AINA

***1812**

TOMAS

HOMS

JORDI

***8280**

VALENCIA

VALENCIA

JOSE ANTONIO

***2671**

VICH

RAMIREZ

ELENA

***1100**

VICTORY

FIOL

NOEMI

***4739**

VIDAL

PARIS

MARINA

***0029**

VILLASEÑOR

RUBIO

MARIA DEL CARMEN

***2731**

XAMENA

LAMAS

MARGALIDA

 

ANNEX 4. Llista definitiva d'aspirants exclosos per haver fet la sol·licitud fora de termini

***4339**

ALONSO DE ARMIÑO ERCE, GUILLERMO

***0603**

ASTOL PONS, EVA

***2481**

BARCELÓ VANRELL, MARIA MAGDALENA

***2241**

GARCIA NAVARRO, GLORIA

***6015**

GUERRERO MARTINEZ, ELENA

***1151**

HERNANDEZ VINENT, MARGARITA

***1429**

JIMENEZ JOFRE, MARIA DE LLUC

***5500**

LOPEZ TORRES, PATRICIA MARIA

***5323**

LOPEZ YESTE, ANTONIA

***2493**

MAIRATA MUNAR, MARIA COLOMA

***4064**

NAVARRO ESTERO, MARIA PILAR

***3510**

OGIER ALARCON, ERIC PATRICK

***5196**

PESET PONS, MARTA

***2164**

SASTRE OLIVER, MARIA ANTONIA