Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 143562
PalmaActiva.- Anunci de l’extracte de la convocatòria de subvencions mitjançant vals descompte de PalmaActiva, primer semestre del 2023, en règim de concurrència no competitiva (Publicat extracte a la base de dades nacional de subvencions ID 677908)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector de PalmaActiva, en sessió de dia 17 de gener de 2023, aprovà les bases i la convocatòria pública per a la concessió de subvencions de vals descompte, amb la finalitat de revitalitzar el teixit productiu i dinamitzar l'activitat econòmica dels petits comerços i empreses de Palma, i la Junta de Govern, en sessió de dia 1 de febrer de 2023, autoritzà la despesa per a la concessió de les subvencions.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria; el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina web www.palmaactiva.com

1. Objecte:

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de les condicions que han de regir la concessió de subvencions en règim d'avaluació individualitzada, com a mesura de foment de l'economia, consistent a posar a disposició dels comerços adherits una sèrie de vals descompte que poden aplicar en les vendes finalistes que facin als seus usuaris consumidors en els productes i serveis que els adquireixin.

Els vals descompte tenen un valor nominal de 10 euros cada val i es poden bescanviar en compres efectuades de manera presencial als locals físics dels establiments adherits per import de 16 euros - IVA inclòs-, o superiors. Es poden bescanviar un màxim de 3 vals per comerç i persona amb un total de 9 vals per persona durant tota la campanya.

2. Beneficiaris:

Establiments adherits: són beneficiaris directes i principals d'aquestes ajudes els establiments comercials que s'adhereixin a la campanya. D'ara endavant “establiments comercials” o “comerços”.

Usuaris consumidors: són beneficiaris indirectes les persones físiques majors de 16 anys, amb document nacional d'identitat o número d'identificació d'estranger que adquireixen un producte ( be o servei ) de manera presencial als locals físics dels establiments comercials adherits a la campanya. D'ara endavant “usuaris consumidors” o “consumidors”.

Es poden adherir a la campanya les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, duguin a terme l'activitat de venda al detall, comerç minorista, amb les especialitats i condicions que s'indiquen seguidament:

a) Que en el moment de fer la sol·licitud s'inclogui en algun d'aquesta supòsits: Microempresa, entenent com a tal la que ocupi a 10 o menys de 10 treballadors; Petita Empresa, entenent com a tal la que ocupi a 25 o menys treballadors; Autònom, ha d'estar d'alta d'autònom. Per el càlcul del promig de plantilla es consideraran els treballadors i les treballadores per any a jornada completa. En el cas de fixos discontinus i persones treballadores amb jornada parcial, el seu còmput serà proporcional a les hores treballades.

S'exclouen les franquícies i els establiments comercials ubicats a Centres Comercials.

b) Estar donat/da d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la sol·licitud.

c) Que el domicili fiscal o, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat mercantil, empresarial o professional es trobi en el terme municipal de Palma.

d) Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT), amb l'Ajuntament de Palma i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

e) En el cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, han de designar una persona representant, amb poders bastants per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 Llei general de subvencions (LGS), l'agrupació o comunitat de béns no pot dissoldre's fins que transcorri el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 de la LGS.

f) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen a l'apartat 12 d'aquesta convocatòria. Només es pot fer una sola alta dins la campanya per establiment comercial. No es poden presentar dues sol·licituds per diferents persones o entitats per al mateix establiment comercial. En el cas de presentació d'una nova sol·licitud, només es tindrà en compte la darrera sol·licitud registrada.

g) No haver-se qualificat com a culpable a alguna les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h) Els establiments comercials, com a beneficiaris de la subvenció, estan obligats a incorporar aquesta subvenció a l'explotació (subvenció corrent) del seu compte de resultats.

i) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

2.1. No es poden adherir a la campanya:

a) Les persones autònomes col·laboradores que estiguin integrades dins d'alguna entitat amb personalitat jurídica, comunitats de bens, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica admesa com a establiment comercial dins de la campanya, de forma separada i independentment d'aquesta. Es consideren “persones autònomes” aquelles que, sense ser titulars ni exercir una activitat comercial, col·laboren en l'activitat esmentada i/o participen en la direcció social, econòmica i/o mercantil de l'entitat, encara que sigui de manera ocasional o habitual, de forma directa o mitjançant persona interposada.

b) Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de qualsevol administració publiques.

c) Les empreses instrumentals publiques.

4. Pressupost

Aquesta convocatòria de subvencions compta amb el pressupost màxim de 1.000.000 euros. Les obligacions econòmiques derivades de la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria van a càrrec de l'aplicació pressupostaria 40.43330.4720000 del pressupost de despeses de PalmaActiva de l'any 2023.

5. Actuacions subvencionables i quantia de les ajudes

S'han d'emetre un total de 100.000 vals descompte amb un valor nominal de 10,00€ per val.

Les activitats comercials subvencionables són la venda minorista al detall fetes per establiments adherits -de manera presencial als locals físics dels establiments adherits- i amb alta fiscal a alguna de les activitats econòmiques següents:

De la secció primera:

Grup 641 – Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles

Grup 642 – Comerç al detall de derivats de carns, aus, conills i caça (tots els epígrafs)

Grup 643 – Comerç al detall de derivats de pesca i cargols (tots els epígrafs)

Grup 644 – Comerç al detall de pa, pastissos, confitures i productes lactis (tots els epígrafs)

Grup 645 – Comerç al detall de vins i begudes

Grup 647 – Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en general (tots els epígrafs, excepte el 647.5)

Grup 651 – Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pell i cuir (tots els epígrafs)

Grup 652 –  Comerç al detall de medicaments, productes farmacèutics i herbolaris (tots els epígrafs, excepte el 652.1)

Grup 653 – Comerç al detall d'articles per a l'equipament de la llar i la construcció (tots els epígrafs)

Grup 654 – Comerç al detall de vehicles, aeronaus, embarcacions, accessoris, recanvis (epígraf 654.2)

Grup 656 – Comerç al detall de béns usats

Grup 657 – Comerç al detall d'instruments musicals i accessoris

Grup 659 – Altre comerç al detall (tots els epígrafs)

Grup 662 – Comerç mixt o integrat al detall (tots els epígrafs)

Grup 676 – Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries

Grup 691 – Reparació d'articles elèctrics per a la llar, vehicles automòbils i altres béns de consum (tots els epígrafs)

Grup 751 – Activitats annexes al transport terrestre (epígraf 751.5)

Grup 942 – Altres establiments sanitaris, balnearis i banys d'aigua dolça i de mar (tots els epígrafs)

Grup 943 –  Consultes i clíniques d'estomatologia i odontologia

Grup 945 –  Consultes i clíniques veterinàries

Grup 967 – Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de l'esport (tots els epígrafs)

Grup 972 – Salons de perruqueria i instituts de bellesa (tots els epígrafs)

Grup 973 – Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies (tots els epígrafs, excepte el 973.2)

Grup 975 – Serveis d'emmarcació

De la secció segona:

Grup 834 – Odontòlegs

Grup 836 – Ajudants Tècnics Sanitaris i Fisioterapeutes

Grup 837 – Protèsics e Higienistes dentals

Grup 838 – Òptics-Optometristes i Podòlegs

Grup 839 – Massatgistes, Bromatòlegs, Dietistes i Auxiliars d'infermeria

Els usuaris consumidors tindran el límit de 9 vals per persona.

La devolució o canvi d'un article o servei pel consumidor no comporta la cancel·lació del val consumit.

6. Sistema de funcionament i operativa de la plataforma web dels vals.

La totalitat dels tràmits de l'operativa d'alta de l'entitat comercial obtenció, aplicació, bescanvi i compensació i verificació dels vals descompte es duen a terme a través d'una plataforma tecnològica, aplicació web informàtica específica resident al nigul.

7. Assignació de vals al comerç

El sistema de repartiment dels vals entre els establiments adherits consisteix en l'assignació d'una quantia màxima de vals que el comerç pot aplicar a les vendes que dur a terme durant la campanya; i es fa en diferents fases.

El repartiment en fases pretén poder atorgar una major quantia de vals a aquells comerços que tenen un major dinamisme comercial, i poder aconseguir així que s'arribin a utilitzar el major nombre de vals i evitar que alguns vals quedin en desús pel fet de no ser necessaris per a un comerç.

S'ha previst un total de 3 repartiments, amb una periodicitat quinzenal.

Repartiment inicial (primer repartiment) es durà a terme una vegada finalitzat el procés de presentació i resolució de les sol·licituds d'adhesió

En el segon repartiment es repartirà l'altre 50% de la totalitat dels vals (50.000 vals) entre els establiments adherits que hagin bescanviat com a mínim el 55% dels vals assignats a la primera remesa.

En el tercer i últim repartiment es farà entre els establiments adherits que hagin bescanviat el 100 % dels vals del primer repartiment i el 40 % del segon repartiment.

Els comerços que no haguessin bescanviat el 70 % dels vals del primer repartiment o el 100% de la primera repartiment més el 40% del segon repartiment, quedaran automàticament exclosos, i els seus vals sobrants es repartiran dins del tercer repartiment a aquells comerços que hagin bescanviat el 100 % del primer repartiment  i més del 40 % del segon repartiment.

8. Assignació dels vals als usuaris consumidors

Els usuaris consumidors ni els comerços no poden reservar vals. Els establiments adherits assignen els vals en el moment de pagar una compra d'un article o producte a l'establiment.

A cada usuari consumidor se li pot assignar durant tota la campanya un màxim de 3 vals descompte per comerç, en total 9 vals durant tota la campanya, els quals podrà utilitzar en una o vàries compres a un o varis establiments adherits. 

Els vals es poden aplicar únicament en compres d'articles, productes o serveis iguals o superiors a 16,00€ (IVA inclòs). Cada val s'ha d'aplicar íntegrament a una compra, no es poden fraccionar.

La compra pot ser per un producte (bé o servei) o més d'un. Es pot aplicar més d'un val en la mateixa compra sempre que la compra sigui superior a 16 euros (IVA inclòs) per val, amb un màxim de 3 vals per persona i comerç.

9. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

De conformitat amb el establert a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds es tramitaran per mitjans electrònics

Correspon a PalmaActiva la verificació de la informació i documentació aportades i la comunicació als comerços sol·licitants de l'admissió o el rebuig de la seva sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del dia primer dia hàbil següent a la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el BOIB i durant els 10 dies hàbils posteriors. 

Durant aquest termini les presents Bases estaran publicades a la  web de PalmaActiva.

A l'efecte de determinar la data d'admissió de la sol·licitud, s'entén que ha estat presentada en aquella data en què s'aporti integrament tota la informació requerida a la convocatòria, ja sigui amb un única presentació inicial o amb més d'una presentació -posteriors- per ampliació de la documentació o en virtut del requeriment d'ampliació i esmena efectuades.

 

Palma, a la data de firma electrònica (23 de febrer de 2023)

El director general de Comerç amb funcions de gerent de PalmaActiva Miguel Carranza Guasch