Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 143779
Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de febrer de 2023 per la qual es rectifica l’errada advertida en la Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de febrer de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 1 de febrer de 2023, la directora general de Personal Docent va dictar la Resolució per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de febrer de 2023.

Posteriorment a la publicació de la Resolució d'1 de febrer de 2023 s'ha advertit una errada de transcripció, la qual es procedeix a corregir, de conformitat amb l'establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la present Resolució.

Resolució

Primer. Corregir l'errada de transcripció advertida en la redacció del paràgraf quart, del punt 2, de l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 esmentada.

On diu:

En la planificació de les situacions d'aprenentatge, a més d'un índex, que no ha d'excedir d'un full, s'hi han d'incloure un mínim de nou situacions d'aprenentatge que incloguin els criteris d'avaluació seleccionats de les competències específiques de l'àrea o matèria a la proposta pedagògica simulada del curs senar triat. També pot incloure annexos.

Ha de dir:

La planificació anual de les situacions d'aprenentatge per a l'àrea o matèria i el nivell seleccionat ha d'incloure com a mínim, a més d'un índex, que no ha d'excedir d'un full: una introducció; la seqüenciació dels criteris d'avaluació de les competències específiques de l'àrea o matèria (proposta pedagògica) i la vinculació amb les competències clau; una contextualització (coherència de la planificació amb la proposta pedagògica i el projecte educatiu del centre) i la relació d'un mínim de nou situacions d'aprenentatge que formen part de la planificació. També pot incloure annexos.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, data de signatura electrónica (23 de febrer de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)