Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 133686
Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de febrer de 2023, per la qual es convoquen els aspirants a les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació convocades per Resolució de 5 de desembre de 2022, a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de febrer de 2023 fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 5 de desembre de 2022.

L'apartat 6.1. de la Resolució de la convocatòria estableix que la Direcció General de Personal Docent ha de dictar resolució amb la distribució dels aspirants i la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i la primera part de la prova, que s'ha de publicar en el BOIB.

Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent, el conseller d'Educació i Formació Professional delega en la directora general de Personal Docent l'exercici de la competència per convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública d'ocupació per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i de valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Convocar tots els aspirants a l'acte de presentació i a la primera part de la prova dia 15 de març de 2023 a les 16.00 hores al CEP de Palma.

CEP PALMA

Carrer de Gregorio Marañón, s/n  07007 Palma

Segon. Informar que la resta d'actuacions dels aspirants es realitzaran en el mateix CEP PALMA.

Tercer. Indicar que l'assignació dels aspirants al tribunal s'ha fet de la manera següent:

  • El tribunal té assignada la totalitat dels aspirants. Les llistes dels aspirants estan ordenades alfabèticament a partir de la lletra «T», que d'acord amb el punt 6.3 de la convocatòria, és la designada per sorteig per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants per al procés selectiu convocat per la Resolució de 5 de desembre de 2022.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es tendrà en compte el procediment pel qual participen. Si escau, en primer lloc, han d'actuar els aspirants pel procediment d'accés del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat i   en segon lloc, els del procediment d'accés del torn lliure.

Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se  publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015), i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (20 de febrer de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez