Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 23/2022, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022, i no haver estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial dins el termini establert

    Número d'edicte 10966 - Pàgina 53554

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 22/2022, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial

    Número d'edicte 10967 - Pàgines 53555-53556

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Aprovacio definitiva exp. modificació pressupostària MP ESP 5/2022 de suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses general del Patronat Municipal d'Esports

    Número d'edicte 10965 - Pàgina 53557

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Correcció d'errors materials a la publicació de l'anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i trasllat d'animals i la seva custòdia

    Número d'edicte 10873 - Pàgina 53558

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació amb taules, cadires, etc.

    Número d'edicte 10817 - Pàgina 53559

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans

    Número d'edicte 10818 - Pàgina 53560

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva pressupost i plantilla orgànica 2023

    Número d'edicte 10968 - Pàgines 53561-53562