Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 744226
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 23/2022, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022, i no haver estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial dins el termini establert

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 23/2022, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària:

Suplement de crèdit

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

MT 1522 449001

EMSA GESTIO SERVEIS MUNICIPALS

1.534.414,29

554.495,87

1.534.414,29

MT 1522 740000

APORTACIO CAPITAL EMSA

155.182,50

60.000,00

155.182,50

 

 

 

614.495,87

 

L'import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, calculat segons l'establert a la Regla 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTGG)

IMPORT

Romanent Inicial:

97.421.958,37

Romanent Utilitzat:

 

   -Incorporació de Romanents:

542.548,02

   -Crèdits Extraordinaris:

3.490.469,07

   -Suplements de Crèdits:

7.026.208,29

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

86.362.732,99

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:

614.495,87

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

85.748.237,12

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Alcúdia, en la data de la signatura electrònica (13 de desembre de 2022) 

El batle

Domingo Bonnin Daniel