Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 731083
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació amb taules, cadires, etc.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió ordinària de dia 27 de setembre de 2022, va aprovar inicialment l'Acord de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Finalitzat el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions i de conformitat amb el que disposa l'article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Acord inicial esmentat s'entén definitivament adoptat.

De conformitat amb el que estableix l'article 17.4 del Text refós esmentat, a continuació es publica el text íntegre de la modificació de l'Ordenança.

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa

Es modifica l'apartat 2 de l'article 6, que queda redactat de la manera següent:

“2. Per a l'exercici 2023, s'estableix una reducció del 50% de les tarifes previstes en l'epígraf B de l'apartat 1 d'aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d'oci”.

 

Marratxí, 29 de novembre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez