Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'EIVISSA

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Núm. 744216
Aprovacio definitiva exp. modificació pressupostària MP ESP 5/2022 de suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses general del Patronat Municipal d'Esports

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2022, aprovà amb carácter inicial la modificació pressupostària núm. 5/2022 baix la modalitat de Suplements de Crèdit finançats amb el Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l'exercici anterior, que afecta al vigent Pressupost del Patronat.

De conformitat amb els articles 177.2 i 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Loclas, l'expedient s'ha publicat en el BOIB núm. 144 de 8 de novembre de 2022, anunci 9347 i ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies hàbils a les oficines d'Intervenció, durant els quals, els interessats no han presentat reclamacions

Transcorregut el termini indicat sense que s'hagin presentat reclamacions, l'expedient es considera definitivament aprovat, sense necessitat d'acord exprés, amb el següent resum per capítols:

Modificació de crèdits:

Capítol

Denominació

Suplements de crèdit

1

Despeses de personal

18.959,00

2

Despeses corrents en bens i serveis

85.000,00

 

TOTAL

103.959,00

Finançat amb el romanent de Tresoreria per a despeses generals

103.959,00

 

Eivissa, 13 de desembre de 2022

La presidenta del Patronat municipal d'Esports

P.D.

Elena López Boned