Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 731090
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió ordinària de dia 27 de setembre de 2022, va aprovar inicialment l'Acord de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o municipals.

Finalitzat el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions i de conformitat amb el que disposa l'article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Acord inicial esmentat s'entén definitivament adoptat.

De conformitat amb el que estableix l'article 17.4 del Text refós esmentat, a continuació es publica el text íntegre de la modificació de l'Ordenança.

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o municipals

Es modifica l'apartat 3 de l'article 7, que queda redactat de la manera següent:

“3. Per a l'exercici 2023, s'estableix una reducció del 100% de la quota per aquelles activitats compreses en els epígrafs B.1, B.2, C, D, excepte els supermercats amb superfície tributable superior a 1.500 m², F i I de l'article 6.1 d'aquesta ordenança. La reducció s'aplicarà d'ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia per part dels subjectes passius de la taxa.”.

 

Marratxí, 29 de novembre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez