Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 744259
Aprovació definitiva pressupost i plantilla orgànica 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

No havent-se presentat cap tipus de reclamació contra l'aprovació inicial del Pressupost General i Plantilla Orgànica d'aquesta Mancomunitat per a l'exercici de 2023, d'acord amb l'establert a l'art. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, tant el Pressupost com la Plantilla es consideren definitivament aprovats en la forma que es transcriu a continuació:

1r. Aprovar la Plantilla Orgànica d'aquesta Mancomunitat per a l'exercici de 2023 que compren tots els llocs de treball destinats a funcionaris i personal laboral, en la forma que es transcriu a continuació:

Plantilla orgànica 2023

a) Llocs de feina reservats a funcionaris de carrera

1. Habilitació de caràcter nacional

Denominació

Núm.

Grup

Nivell

Observacions

1.1 Secretaria-Intervenció

A1

22

Acumulat ajuntament Montuïri

b) Llocs de feina subjectes a la legislació laboral               

1) Fix

 Denominació

Núm.

Observacions 

Director-Gerent

1

Ocupada fix

Treballadors/es socials

6

2 vacants

Educadors/es Socials

6

6 vacants

Auxiliars Administratius/ves        

3

2 vacants

Agent de Desenvolupament Local    

2

1 vacant

Administrativa

1

Ocupada fixa

Psicòleg/a

1

1 vacant

2) Temporal  

Denominació

Núm.

Observacions

Agent de Desenvolupament Local

2

 

Netejador/a

1

 

2n. Establir pel personal de la Mancomunitat les retribucions anuals corresponents a l'any 2023, augmentant-les segons allò que disposi la Llei de Pressupostos General de l'estat per l'any 2023.

3r. Aprovar el Pressupost General per a l'exercici de 2023, així com les seves bases d'execució en la forma proposada per la Presidència, i el resum del qual es transcriu a continuació:

Pressupost per 2023

Ingressos

Capítol

Concepte

Euros

1.-

Imposts directes

-

2.-

Imposts indirectes

-

3.-

Taxes i altres ingressos

1.619.798,55

4.-

Transferència corrents

8.292.816,55

5.-

Ingressos patrimonials

-

7.-

Transferències de capital

3.124.254,56

8.-

Actius financers

-

9.-

Passius financers

-

 

Total ingressos

13.036.869,66

Despeses

Capítol

Concepte

Euros

1.-

Despeses de personal

1.200.459,15

2.-

Despeses béns corrents i serveis

11.306.205,57

3.-

Despesa financera

15.000,00

4.-

Transferències corrents                         

288.204,94

6.-

Inversions reals

227.000,00

7.-

Transferència de capital

-

8.-

Actius financers

-

9.-

Passius financers

-

             

Total despeses

13.036.869,66

 

Petra, 12 de desembre de 2022

La presidenta Joana Maria Pascual Sansó