Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 744232
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 22/2022, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 22/2022, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 10 de novembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària:

Suplement de crèdit

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

AG 920 151000

GRATIFICACIO TREBALLS EXTRES FUNCIONARIS

8.565,00

473,65

9.038,65

PO 132 151001

GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRA POLICIA

95.000,00

3.730,16

98.730,16

AG 912 100001

ASSIGNACIONS REGIDORS AMB DEDICACIO

281.350,00

5.478,67

286.828,67

AG 920 120000

SOUS FUNCIONARIS AD.GENERAL A1

196.715,00

12.417,39

209.132,39

AG 920 130000

RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX,ADM.GENERAL

297.343,00

7.276,83

304.619,83

PO 132 120033

SOUS POLICIA LOCAL C1

585.149,00

32.099,38

617.248,38

GU 151 120002

SOUS PERSONAL URBANISME A1

49.178,00

7.060,35

56.238,33

GU 151 130003

RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX,URBANISME

89.755,00

2.413,90

92.168,90

OP 150 120012

SOUS FUNCIONARIS D'OBRES PROPIES A2

43.246,00

2.628,07

45.874,07

MT 1522 120004

RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERV.MANTENIMENT A1

16.393,00

779,96

17.172,96

MT 1522 130005

RETRIB.PNAL.LABORAL FIX,SERV.I MANTENIMENT

297.885,00

9.052,33

306.937,33

AF 931 120001

SOUS FUNCIONARIS ADMINISTRACIO FINANCERA A1

98.358,00

6.288,77

104.646,77

AF 931 130008

RETRIB.PNAL.LABORAL FIX,ADM.FINANCERA

73.518,00

2.029,37

75.547,37

PC 924 130001

RETRIB.PERS.LABORAL FIX PARTICIPACIO CIUTADANA

57.619,00

1.752,14

59.371,14

BS 231 120010

RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL A2

57.661,00

5.079,40

62.740,40

BS 231 130001

RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX, BENESTAR SOCIAL

204.378,00

7.129,82

211.507,82

CU 334 120043

SOUS PERSONAL CULTURA C2

9.359,00

703,45

10.062,45

CU 334 130004

RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX,CULTURA

180.870,00

4.755,24

185.625,24

FI 4312 143013

RETRIBUCIONS ADL

31.516,00

540,59

32.056,59

SA 312 130002

RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX,SANITAT

34.879,00

572,59

35.451,59

TU 432 130006

RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX,TURISME

121.509,00

2.764,38

124.273,38

NL 330 130009

RETRIB.PNAL.LABORAL FIX NORMALITZACIO

52.651,00

1.294,77

53.945,77

EN 326 130002

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ENSENYAMENT

180.566,00

7.628,19

188.194,19

PL 432 130003

RETRIBUC.PNAL.LABORAL PLATGES

17.554,00

435,46

17.989,46

ES 341 130003

PERSONAL LAB. EVETUAL: VIGIL., NETEJA

37.681,00

4.467,20

42.148,20

RA 491 130000

RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO

103.381,00

2.681,92

106.062,92

EM 326 130000

RETRIBUCIONS DIRECTOR ESCOLA DE MÚSICA

36.881,00

943,39

37.824,39

EM 334 130001

RETRIBUCIONS DIRECTOR BANDA DE MÚSICA

10.934,00

215,64

11.149,64

 

 

 

132.693,01

 

L'import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, calculat segons l'establert a la Regla 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTGG)

IMPORT

Romanent Inicial:

97.421.958,37

Romanent Utilitzat:

 

   -Incorporació de Romanents:

542.548,02

   -Crèdits Extraordinaris:

3.490.469,07

   -Suplements de Crèdits:

6.893.515,28

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

86.495.426,00

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:

132.693,01

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

86.362.732,99

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Alcúdia, en la data de la signatura electrònica (13 de desembre de 2022)

El batle Domingo Bonnin Daniel