Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 738426
Correcció d'errors materials a la publicació de l'anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i trasllat d'animals i la seva custòdia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que el dia 1 de desembre de 2022 es va publicar l'anunci de l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i trasllat d'animals i si custòdia.

Vist l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es poden esmenar aquests tipus d'errors.

Vist que a la publicació de la versió castellana s'ha detectat un error material:

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Rectificar l'error de la publicació de l'anunci de la versió catalana en el sentit de:

- L'apartat 1 de l'article 5è Quota Tributària on diu:

a) Recollida d'animals, vius o morts, fins a un màxim de 8 unitats: 35,70 €/per servei

- L'apartat 1 de l'article 5è Quota Tributària ha de dir:

a) Recollida d'animals, vius o morts, fins a un màxim de 5 unitats: 35,70 €/per servei

Segon. Establir que els efectes de la correcció són des de la data de publicació de l'anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i el trasllat d'animals i la seva custòdia.

Tercer. Publicar aquest acord al butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Llucmajor, a data de la signatura electrònica (9 de desembre de 2022)

El batle Eric Jareño Cifuentes