Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 478353
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publiquen la convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/ària del Consell Insular d'Eivissa [14966] reservat a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 29 de juliol de 2022 va tenir entrada en el Registre General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat un ofici del Consell d'Eivissa (reg. núm. 420201/2022), al qual s'adjunta el decret de Presidència de 27 de juliol mitjançant el qual s'aproven la convocatòria i les bases per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/ària del Consell Insular d'Eivissa, reservat a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior. Les bases que regeixen la convocatòria s'adjunten com a annex del Decret.

2. El Consell Insular d'Eivissa compleix les condicions que s'estableixen legalment per convocar, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball esmentat perquè l'ocupi un/a funcionari/ària amb habilitació de caràcter nacional.

3. El 24 d'agost de 2022 el Servei de Corporacions Locals va emetre un informe referit al compliment dels tràmits exigits per la normativa vigent en la tramitació d'aquest procediment.

4. El 25 d'agost de 2022, el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, va dictar la corresponent proposta de resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 46 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, regula els tràmits especials de procediment en les convocatòries per cobrir els llocs de lliure designació reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. D'acord amb aquest article, el president de la corporació ha d'aprovar les bases, i ha de fer també la convocatòria en el termini màxim de tres mesos des que el lloc es classifiqui com de lliure designació o quedi vacant. Correspon a la comunitat autònoma respectiva la publicació de la convocatòria en el diari oficial corresponent i la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat. El president de la corporació ha de resoldre el procediment, donar-ne compte al Ple, i trametre la resolució a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma i al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

2. L'article 2.2.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que presta servei a les corporacions locals a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria i les bases, que s'adjunten en l'annex d'aquesta Resolució, per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/ària del Ple del Consell Insular d'Eivissa, de classe primera, reservat a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior.

2. Trametre la convocatòria al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en el termini màxim de deu dies comptadors des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb una referència precisa del número i la data del diari en què s'ha publicat per a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (25 d'agost de 2022)

La consellera de Presidència

Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

Bases

1. Objecte de la convocatòria

La convocatòria té per objecte la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de secretari/secretària del Consell Insular d'Eivissa, amb les característiques que consten a la relació de llocs de treball -RLT- (BOIB núm. 143 de 9 d'octubre de 2018; núm. 98, de 9 d'agost de 2018 i, núm. 157 de 15 de desembre de 2018) i a la plantilla de personal vigents, aprovades pel Ple de la Corporació (tot de conformitat amb allò previst a l'article 92 bis 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local), i que és la següent:

Denominació: Secretari/ària

Codi: 1.070

Grup: A. Subgrup A1

Tipus de lloc: Comandament

Escala: Habilitació Estatal

Subescala: Secretaria

Categoria: Superior

Nivell: 30

Complement Específic anual: 63.879,62 euros

Sistema de provisió: Lliure designació

Nombre de llocs: 1

Coneixements de llengua catalana Certificat C1

2. Requisits per al seu desenvolupament

2.1 Poden participar en aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:

- Ser funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria, categoria superior.

- Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu) o equivalent, de conformitat amb allò previst al Decret 2/2017, de 13 de gener, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOIB núm. 6 de 14 de gener de 2017, correcció d'errades al BOIB núm. 12 de 28 de gener de 2017) i a la RLT de la Corporació.

- No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 36.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

- No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i altra normativa aplicable.

2.2 Els requisits s'han de complir a la data de la resolució per la qual es disposa la publicació de la convocatòria.

3. Forma de provisió

La convocatòria per proveir el lloc de secretari/secretària s'ha de regir pel sistema de lliure designació, conforme a allò que disposen els articles 45 i 46 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

4. Participació

Pot participar en la convocatòria el personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional que reuneixi els requisits per a desenvolupar el lloc de treball al qual es refereixen els apartats anteriors.

La convocatòria es remetrà a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i remissió al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per a la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, d'acord amb l'article 46.2 del Reial decret 128/2018.

5. Sol·licituds

Les instàncies per participar en aquesta convocatòria, s'han de dirigir al president del Consell Insular d'Eivissa i s'han de presentar preferentment a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) o de forma presencial en el Registre General del Consell Insular d'Eivissa. També es podran presentar en la forma que determina l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins els quinze dies hàbils següents a la data de publicació de la convocatòria al BOE, acompanyant currículum vitae de la persona aspirant, en el que constin els títols acadèmics, anys de servei, llocs de treball desenvolupats a l'Administració, estudis i cursos realitzats i altres mèrits que s'estimi oportú posar de manifest.

El currículum s'ha d'acompanyar amb els documents acreditatius dels mèrits al·legats mitjançant certificacions o fotocòpies compulsades.

6. Comprovació dels requisits, llista de persones admeses, entrevista i resolució del procediment

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i una vegada examinades les sol·licituds presentades, el president de la Corporació dictarà resolució, en el termini màxim de deu dies, en la qual es declararà aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. A aquesta, hi constaran el nom i llinatges de les persones candidates, quatre xifres aleatòries del document nacional d'identitat i la causa de la seva exclusió, si és el cas i es publicarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

El errors de fet podran corregir-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

En tot cas, les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de tres dies, des del dia següent al de la publicació de la relació provisional a la seu electrònica, perquè puguin presentar al·legacions a la seva exclusió. Si no presenten al·legacions dins el termini assenyalat, justificant el seu dret d'estar-hi admès/esa, se l'exclourà definitivament del procés.

Transcorregut el termini fixat per presentar al·legacions, el president de la Corporació dictarà resolució que declararà aprovada la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses. Aquesta resolució es publicarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

Les persones aspirants admeses seran cridades per a la realització d'una entrevista sobre qüestions derivades del seu currículum vitae professional. La Presidència podrà demanar els justificants o aclariments necessaris.

En el termini d'un mes, des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, amb l'assessorament que consideri oportú, la Presidència dictarà la resolució corresponent.

La resolució de nomenament haurà de ser motivada en relació al procediment establert a la convocatòria, així com en relació al compliment, per part de la persona aspirant elegida, dels requisits i especificacions exigits en la convocatòria. Es farà menció als mèrits i capacitats de la persona, a la seva idoneïtat per a l'ocupació del lloc, tenint en compte la trajectòria professional en l'àmbit de l'Administració local i en l'ocupació de llocs d'igual naturalesa, així com a la seva formació i estudis.

De la resolució, se'n donarà compte al Ple de la Corporació i es traslladarà a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per a la seva publicació al BOE.

7. Termini possessori

El termini possessori i la pressa de possessió hauran d'ajustar-se a allò que estableix l'article 46 en relació amb el 41 del Reial decret 128/2018.

8. Règim supletori

En tot allò no previst a aquestes bases serà d'aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i el Reial decret 128/2018.