Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 467063
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 22 d’agost de 2022 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 29 de juny de 2022, publicada en el BOIB núm. 86, de 2 de juliol de 2022, va aprovar la convocatòria del procediment per formar part de la llista amb la finalitat de proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.

2. Una vegada valorades les fases de concurs i de projecte i entrevista, en data 26 de juliol de 2022 la Comissió de Valoració va publicar la relació provisional d'aspirants amb puntuacions parcials i total i va atorgar dos dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la relació per presentar reclamacions. En data 29 de juliol de 2022 va publicar la relació definitiva d'aspirants amb puntuacions parcials i total. Així mateix va trametre a la directora general de Personal Docent la llista dels aspirants admesos ordenada de major a menor puntuació després de sumar els resultats finals de les fases de concurs i de projecte i entrevista.

3. D'acord amb la base 7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2022, la directora general de Personal Docent, en data 29 de juliol de 2022, va dictar una resolució per la qual s'aprova la llista dels aspirants seleccionats per formar part de la llista per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.

4. D'acord amb la base 8 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 29 de juny de 2022, la directora general de Personal Docent, en data 5 d'agost de 2022 va dictar la Resolució per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals i la data de presa de possessió de cadascuna i va atorgar als interessats un termini de 24 hores a comptar des de la publicació perquè presentin reclamacions.

5. Una vegada resoltes les reclamacions presentades contra la resolució provisional, la directora general de Personal Docent ha de dictar la resolució amb l'adjudicació definitiva de les places.

6. L'article 2.6.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, concretament a la Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d'ordenació i gestió del personal docent.

7. El punt 1.c) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments per ocupar en comissió de serveis llocs de feina docent.

Per tot això, a proposta del Departament d'Inspecció Educativa, dict la següent

Resolució

1. Aprovar  i fer pública l'adjudicació definitiva de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.

2. Adjudicar als aspirants seleccionats, en comissió de serveis, les places corresponents de la Inspecció Educativa amb efectes econòmics i administratius des de la data de presa de possessió de cadascuna.

3. Informar que el cessament es produirà d'acord amb el que estableix la base 9 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2022.

4. Publicar aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

(Signat electrònicament: 22 d'agost de 2022)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, 25/03/2021)

 

ANNEX Llista definitiva d'adjudicacions de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals, amb indicació de la seu territorial adjudicada i la data de presa de possessió  

 Seu

 Codi

Nom i Llinatges

Presa de possessió

Mallorca

07506021

Maria Asunción Sempere Campello

1 de setembre de 2022

Eivissa

07506031

Eva Quirós Menéndez

1 de setembre de 2022

Eivissa

07506031

Arturo Javier Cardell Ortus

1 de setembre de 2022

Eivissa

07506031

José Ignacio Monge Ganuzas

1 de setembre de 2022

Menorca

07506041

Sílvia Míriam Silva Vílchez

15 de setembre de 2022