Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 470153
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, arran de l’estimació d’un recurs

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 30 de novembre de 2021, es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 4 de desembre).

2. Mitjançant la Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 20 de maig de 2022, es varen aprovar les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació del lloc i de la data de realització del primer exercici (BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022).

El senyor Javier Cansado Estaràs figura com a exclòs del procediment convocat, constant com a motiu d'exclusió: Certificat d'aptitud no apte per a les funcions del lloc de feina.

3. En data 17 de juny el senyor Cansado Estaras presenta un recurs administratiu contra la Resolució del punt anterior i sol·licita la correcció de la seva exclusió.

4. Mitjançant Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del 10 d'agost de 2022, s'ha estimat el recurs de reposició interposat pel senyor José Cansado Estaràs contra la resolució esmentada, atès que compleix el requisit específic de discapacitat exigit per participar en aquest procés selectiu.

En compliment del que disposa aquesta resolució, procedeix:

- Modificar la llista d'admesos i exclosos per incloure al senyor Cansado Estaràs entre els aspirants admesos;

- Conservar tots els actes administratius posteriors a l'exclusió definitiva que s'haguessin mantingut iguals de ser admès. Entre els actes administratius que s'han de conservar es troba la puntuació atorgada en l'exercici de dia 28 de juny de 2022.

- No modificar la llista provisional d'aprovats del primer exercici; tenint en compte que consta que el senyor Cansado Estaràs ja es va presentar a la revisió de la llista provisional d'aprovats d'aquest exercici, i que la resta d'aspirants tenen la possibilitat d'interposar un recurs administratiu contra la llista definitiva d'aprovats d'aquest exercici, recurs que hauria de tenir en consideració les possibles al·legacions d'altres aspirants sobre la nota del senyor Estaràs, atès que no han tingut coneixement de la seva puntuació fins aquest moment procedimental.

- Publicar la llista definitiva d'aspirants que han aprovat el primer exercici amb la inclusió del senyor Cansado Estaràs, si ha obtingut el mínim requerit per aprovar l'exercici.

- Continuar amb la resta d'actes de tràmits del procediment selectiu, anteriors a la Resolució final, amb la inclusió del senyor Cansado Estaràs.

Fonaments de dret

1. L'article 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Els articles 53 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits, i es va designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 4 de desembre de 2021)

Per tot això, dict la següent,

Resolució

1. Modificar i aprovar la llista definitiva de les persones aspirants admeses a les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 30 de novembre de 2021.

Aquesta llista és la que consta en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Modificar i aprovar la llista definitiva de les persones aspirants excloses, amb expressió de la causa de l'exclusió, a les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 30 de novembre de 2021.

Aquesta llista és la que consta en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el BOIB i en els taulers d'anuncis de l'EBAP i de la conselleria competent en matèria de funció pública. Així mateix, es pot consultar a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 18 d'agost de2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

ANNEX 1 Llista definitiva de persones aspirants admeses

Cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

 

 

 

ANNEX 2 Llista provisional de persones aspirants excloses

Cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)