Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 470692
Nomenament funcionari de carrera, oficial policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atesa l'acta definitiva, de dia 11 de juny de 2019, del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a l'accés a la categoria d'Oficial de la policia local d'aquest Ajuntament, pel sistema d'accés restringit de promoció interna, en la qual es proposa el nomenament de funcionaris de carrera.

Atès l'Informe emès pel Cap de la Policia Local, de data 18 d'agost de 2022, en relació a la valoració positiva del període de pràctiques dut a terme pels funcionaris de policia que han superat l'esmentat procés selectiu i que han acreditat que compleixen els requisits que exigia la convocatòria segons la clàusula 10ª de les corresponents Bases Específiques.

Vist l'article 62.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, i l'article 56.1 b) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Nomenar funcionari de carrera, Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local i els seus auxiliars, Denominació Oficial Policia Local Grup C1, amb efectes a 1 de setembre de 2022, al següent aspirant

- Enrique Vivas Muñoz

SEGON. Per adquirir la condició de funcionari de carrera haurà de prestar jurament ò promesa, de conformitat amb l'establert en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i prendre possessió del seu destí en el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquesta Resolució.

 

(Signat electrònicament: 23 d'agost de 2022)

El batle Carlos Simarro Vicens