Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 473166
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 22 d’agost de 2022 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el que, en virtut d'un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement el seu personal eventual. Els nomenaments i els cessaments s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Així mateix, l'article esmentat estableix que, en tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l'autoritat que el va nomenar, com també en cas de renúncia.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el cessament de la senyora Viviana de Sans Trotta com a personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el lloc Cap de Gabinet, amb efectes del dia 31 d'agost de 2022.

 

Palma, 22 d'agost de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suàrez