Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears

    Número d'edicte 2928 - Pàgines 14428-14433

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Good & Fast Mallorca Avenidas i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100502012017)

    Número d'edicte 2802 - Pàgines 14434-14463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu per a la Industria de la Fusta del Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB)(codi de conveni 07000495011981 )

    Número d'edicte 2804 - Pàgines 14464-14466

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’Empresa Municipal Aguas y Alcantarillado, S.A. (EMAYA, S.A.), Àrea de Qualitat Urbana (codi de conveni 07000281011982)

    Número d'edicte 2806 - Pàgines 14467-14470

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 2889 - Pàgines 14471-14473

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 2890 - Pàgines 14474-14476

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 2891 - Pàgines 14477-14479

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 2892 - Pàgines 14480-14483

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa d’1 d’octubre de 2021 per la qual es convoca el Programa per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius PROA+ 2021-2024, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, adreçat als centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (BOIB núm. 136 de 5 d’octubre de 2021)

    Número d'edicte 2950 - Pàgina 14484

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades a la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de març de 2022 per la qual s’aproven les instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin el finançament de les contractacions amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors que no reuneixen tots els requisits acadèmics exigits per la normativa vigent

    Número d'edicte 2954 - Pàgines 14485-14489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució de 9 de febrer de 2022 en què es corregeix una errada en la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

    Número d'edicte 2929 - Pàgines 14490-14491

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat dels crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 23 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes a l’empara de l’Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022

    Número d'edicte 2932 - Pàgines 14492-14493

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Publicació dels cànons d’explotació aplicables al període de gener a desembre de 2022 del servei públic de gestió de residus prestat en règim de concessió per l’UTE GIREF, a les instal·lacions de l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa

    Número d'edicte 2927 - Pàgina 14494

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual es modifica l’Acord de 8 d’agost de 2018 pel qual es designen els membres permanents de les meses dels òrgans de contractació de l’SCIB

    Número d'edicte 2914 - Pàgines 14495-14496

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Modificació Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022 i 2023

    Número d'edicte 2898 - Pàgines 14497-14498

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • PMH-RIBA_ Aprovació de la taxa addicional per a l’estabilització de treball temporal del Patronat Municipal de l´Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris, així com l'aprovació de l’Oferta pública d’ocupació per a l'exercici 2021

    Número d'edicte 2936 - Pàgines 14499-14500