Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 213353
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució de 9 de febrer de 2022 en què es corregeix una errada en la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 29 de desembre de 2021 es va aprovar la convocatòria de les subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022.

2. S'han detectat unes errades en la publicació de la Resolució de 9 de febrer de 2022.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Tot considerant que el cas que ens ocupa es tracta d'unes errades de transcripció en l'apartat 1 de la Resolució i l'apartat d'Interposició de recursos.

2. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per al qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Rectificar la publicació de la Resolució de 9 de febrer de 2022 en què es corregeix una errada en la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 (BOIB número 19, de 5 de febrer de 2022), en el següent sentit:

Allà on diu dins l'apartat 1 de la Resolució de 9 de febrer de 2022

  • 1. [...] BOIB núm 1, 11 de gener de 2022

Ha de dir:

  • 1. [...] BOIB núm 7, 11 de gener de 2022

Allà on diu dins l'apartat Interposició de recursos de la Resolució de 9 de febrer de 2022:

  • Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'ICIB [...]

Ha de dir:

  • Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura [...]

1. Publicar la correcció d'aquesta errada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (3 de març de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons