Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de modificació d’ inversions i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 010 de data 29 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2903 - Pàgines 14501-14502

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 1ª Pròrroga-Convocatòria 1-2016 ( anualitat 2021), de data 31 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de març de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2016

    Número de registre 2904 - Pàgines 14503-14507

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució rectificació d’error a la revocació parcial de les ajudes, Exp. 109 de data 29 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2933 - Pàgines 14508-14509

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als interessats de les ajudes, R3 de data 28 de març de 2022, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021

    Número de registre 2934 - Pàgines 14510-14512

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als interessats de les ajudes, R4 de data 29 de març de 2022, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021

    Número de registre 2935 - Pàgines 14513-14515

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació inicial del Reglament pel qual s’estableixen els criteris d’autorització dels centres d’atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 2908 - Pàgina 14516

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 2907 - Pàgina 14517

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d'aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa reguladora per la prestació dels serveis de l'Escola de Música Exp. 2022/1885

    Número de registre 2897 - Pàgina 14518

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei d’ajuda a domicili i del servei de teleassistència domiciliària

    Número de registre 2961 - Pàgina 14519

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis del centre de dia i menjar a domicili

    Número de registre 2969 - Pàgina 14520

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número de registre 2915 - Pàgina 14521

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 31 de març de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la realització d’activitats administratives de control, supervisió i verificació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables amb motiu de l’obertura d’establiments

    Número de registre 2916 - Pàgina 14522

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 31 de març de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a establir guals i zones de prohibició o reserva d'aparcament a iniciativa de particulars

    Número de registre 2918 - Pàgina 14523

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 31 de març de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora del sistema de pagament de fiances, taxes, preus públics, sancions i impostos municipals

    Número de registre 2919 - Pàgina 14524

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 24 de febrer de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment l'Ordenança Fiscal Reguladora de l’exoneració extraordinària del límit de tonatge determinat als carrers del municipi de Deià

    Número de registre 2920 - Pàgina 14525

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data de 24 de febrer 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment l'Ordenança Fiscal Reguladora de l’obligació del manteniment, neteja i observança de salubritat de les parcel·les urbanes

    Número de registre 2921 - Pàgina 14526

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • El Ple de l'Ajuntament d'Esporles aprovà inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Expd. 1162/21

    Número de registre 2964 - Pàgina 14527

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 3/2022: suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria per a despesa generals

    Número de registre 2937 - Pàgina 14528

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’IBI (correcció bonificació article 5.5)

    Número de registre 2926 - Pàgines 14529-14530

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Extracte de la resolució del tinent d’Alcaldia de Dinamització Econòmica i Festes de l’Ajuntament de Maó núm. 2022/DA/0001205, de 6 d’abril, per la qual es convoquen els concursos de mostradors de Maó+Flors, Festes de Gràcia i Nadal de 2022 (Exp.: E0664-2022-000009)

    Número de registre 2911 - Pàgines 14531-14532

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Anunci d'exposició i cobrança Impost sobre béns immobles 2022

    Número de registre 2912 - Pàgina 14533

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Persones admeses a la Ludoteca de Setmana Santa

    Número de registre 2913 - Pàgines 14534-14536

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Informació pública permís d'instal·lació d'activitat permanent major

    Número de registre 2053 - Pàgina 14537

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Anunci de nova informació pública de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana

    Número de registre 2910 - Pàgina 14538

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, pel qual s'obre el període d'informació pública de 20 dies hàbils respecte a la proposta d'estructura de costos per a la licitació del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària i de platges del TM. de Santa Eulària des Riu, aprovada per Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 31 de març de 2022

    Número de registre 2901 - Pàgina 14539

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci relatiu a la informació pública Aprovació Inicial Projecte Reparcel·lació UA3

    Número de registre 2902 - Pàgina 14540