Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2022. Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’arxiva l’expedient d’arrendament per concurs d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (AMBDE 2021/15602)

    Número d'edicte 535 - Pàgines 3278-3280

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’actualitzen els indicadors de referència dels serveis assistencials de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 532 - Pàgines 3281-3282

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 26 de gener de 2022 per la qual s’actualitzen les quanties corresponents a les prestacions econòmiques de la renda social garantida i al complement per a beneficiaris de pensions no contributives per a l’any 2022

    Número d'edicte 573 - Pàgines 3283-3284

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

    Número d'edicte 581 - Pàgines 3285-3293

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’Agrupació fotovoltaica Cortijo, Gaviota i Parrilla, polígon 14, parc 3, TM Santa Margalida (14A/2021)

    Número d'edicte 555 - Pàgines 3294-3310

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de data 29 de setembre de 2021 en relació amb l’Acord de data 22 d’abril de 2021, sobre la revisió de les MTD en el CCC Son Reus

    Número d'edicte 587 - Pàgina 3311

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre a planta de generació d’hidrogen verd de Lloseta, promoguda per Enagas Renovable SLU (IPPC 01/2021)

    Número d'edicte 588 - Pàgines 3312-3323

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de pesca de 24 de gener de 2022 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de mariner pescador, patró local de pesca i patró costaner polivalent

    Número d'edicte 537 - Pàgines 3324-3330

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2022 a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 566 - Pàgines 3331-3335

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'AETIB, de 25 de gener de 2022 per la qual s'estableixen les condicions per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per a grans esdeveniments que generin repercussió mediàtica per a les marques de les illes balears i l’agència d’estratègia turística de les illes balears (AETIB), al llarg de l’any 2022

    Número d'edicte 536 - Pàgines 3336-3408

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les illes Balears de 28 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la revisió de les tarifes per al període comprès entre l’1 de novembre de 2021 al 31 d’octubre de 2022, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida a Manacor. Exp. RP 6/2021

    Número d'edicte 589 - Pàgines 3409-3410

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 23 de novembre de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears per a l’any 2020

    Número d'edicte 541 - Pàgina 3411

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de convocatòria, per a l'any 2022, de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia

    Número d'edicte 570 - Pàgines 3412-3435

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2021-2023

    Número d'edicte 549 - Pàgines 3436-3438

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre) per la qual es va aprovar la convocatòria informativa per sol·licitar beques i ajuts dirigida als alumnes treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 550 - Pàgines 3439-3442

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre) per la qual es va aprovar la convocatòria informativa per sol·licitar beques i ajuts dirigida als alumnes treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 551 - Pàgines 3443-3446

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre) per la qual es va aprovar la convocatòria informativa per sol·licitar beques i ajuts dirigida als alumnes treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 552 - Pàgines 3447-3451

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre) per la qual es va aprovar la convocatòria informativa per sol·licitar beques i ajuts dirigida als alumnes treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 553 - Pàgines 3452-3454

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre) per la qual es va aprovar la convocatòria informativa per sol·licitar beques i ajuts dirigida als alumnes treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2021-2022

    Número d'edicte 554 - Pàgines 3455-3458

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut per a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa, any 2020-2021-2022, en matèria de serveis socials, per ampliar l'import de la consignació pressupostària i modificar les línies d'acció previstes inicialment, en relació a la onvocatòria d'ajudes econòmiques dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l'àmbit de l'illa d'Eivissa corresponent a l'any 2022

    Número d'edicte 586 - Pàgines 3459-3460

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut per la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022 en matèria de promoció esportiva per correlacionar les subvencions nominatives establertes en el mencionat pla amb les subvencions nominatives aprovades dins del pressupost per a l’any 2022 del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 538 - Pàgines 3461-3466

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Maria de la Salut, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 579 - Pàgines 3467-3469

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Sant Joan, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 580 - Pàgines 3470-3472

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva del text refós del projecte d’urbanització de la unitat d’execució núm. 1 (UE-1, C/ de Solleric, Son Mas)

    Número d'edicte 582 - Pàgines 3473-3474

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Nomenament Interventor accidental de l'Ajuntament d'Andratx

    Número d'edicte 574 - Pàgina 3475

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva contribucions especials en el projecte xarxa clavegueram del carrer General Morera

    Número d'edicte 575 - Pàgines 3476-3477

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2022 de l’Ajuntament d’Inca

    Número d'edicte 585 - Pàgines 3478-3481

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Acord d'encomana de gestió a la FNMT-RCM per a l'execució d'activitats de caràcter material i tècnic amb la finalitat d'estendre els serveis públics electrònics

    Número d'edicte 544 - Pàgina 3482

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Modificació de les retribucions dels membres amb dedicació parcial de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número d'edicte 592 - Pàgines 3483-3484

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Modificació de les retribucions del membre de la Corporació que ha d'exercir el càrrec de president/batle pedani de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número d'edicte 593 - Pàgina 3485