Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 26 de gener de 2022, de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball (convocatòria de provisió núm. CO 1/2022)

    Número de registre 572 - Pàgines 3226-3238

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 560 - Pàgines 3239-3241

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat, medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 562 - Pàgines 3242-3243

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció Gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 27 de gener de 2022 per la qual es publica la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’ Es Castell i Son Servera que han de ser nomenats funcionaris de carrera

    Número de registre 561 - Pàgines 3244-3246

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 27 de gener de 2022 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/supervisora de la Unitat d’Urgències de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 567 - Pàgines 3247-3248

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 27 de gener de 2022 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/supervisora de la Unitat d’Esterilització de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 568 - Pàgines 3249-3250

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Bases de la convocatòria per cobrir un lloc de feina d’Oficial 1a. encarregat dels serveis de manteniment, (personal laboral, contracte temporal)

    Número de registre 543 - Pàgines 3251-3255

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Bases de la convocatòria per cobrir una plaça d'agent de corresponsabilitat i conciliació

    Número de registre 548 - Pàgines 3256-3260

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Correció d'errors de les bases publicades al BOIB Núm. 11 de 20 de gener de 2022, Fascicle 11 - Sec. II. - Pàg. 2073-2083 referents a les bases i convocatòria per regir el procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'acomodació, atenció al públic i taquilla, per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgens i inajornables de prestació de serveis a la Fundació Ciutadella Cultura, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel sistema de concurs oposició

    Número de registre 576 - Pàgines 3261-3262

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria i Bases reguladores del procediment selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball d'educadors/educadores infantils a l’Ajuntament des Castell

    Número de registre 565 - Pàgines 3263-3269

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació de les bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d'arquitectes amb caràcter laboral temporal mitjançant el procediment de concurs oposició

    Número de registre 534 - Pàgines 3270-3277