Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 678/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la desestimació de la sol·licitud de caducitat de l’expedient administratiu de convocatòria del concurs de mèrits de 25 de novembre de 2015 per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia

    Número de registre 591 - Pàgina 3486

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per subministrament públic de Ciutadella de Menorca. Expte.CAS_1423 (Sondeig A_S_7883)

    Número de registre 569 - Pàgina 3487

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exp. 060 de data 17 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 557 - Pàgines 3488-3489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als interessats de les ajudes, R2 de data 17 de gener de 2022, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021

    Número de registre 558 - Pàgines 3490-3492

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per activitats artístiques a les galeries d’art 2022

    Número de registre 527 - Pàgines 3493-3494

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la Convocatòria d’ajuts 2022 per espais de creació artística contemporània i sales alternatives d’exhibició

    Número de registre 542 - Pàgines 3495-3496

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del període voluntari de cobrament del Padró de la taxa per subministrament municipal d’aigua del 1r bimestre de 2022

    Número de registre 563 - Pàgina 3497

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Notificació de baixes d'ofici del Padró municipal d'habitants per inscripció indeguda

    Número de registre 564 - Pàgines 3498-3499

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial mod. credit 2/2022

    Número de registre 540 - Pàgina 3500

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre increment de valors de terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 545 - Pàgina 3501

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 3/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 547 - Pàgina 3502

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial reconeixament extrajudicial de crèdits (expte. 1/2022)

    Número de registre 546 - Pàgina 3503

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Modificació provisional ordenança fiscal taxa prestació serveis Residència Cas Metge Rei

    Número de registre 590 - Pàgina 3504