Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE COSTITX

Núm. 897
Ordenança de seguretat i convivència ciutadana del municipi de Costitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorregut el Termini d'exposició pública sense que s'hagin interposat reclamacions contra l'acord provisional (publicat al BOIB núm. 166 de 02/12/2021) d'aprovació de l'Ordenança de seguretat i convivencia ciudadana del municipi de Costitx, que a continuació es transcriurà, i d'acord amb el disposat a la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, com a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s'enten elevat a definitiu l'esmentat acord publicant-se el seu text íntegre.

El text definitiu de l'Ordenança és:

ORDENANÇA DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DEL MUNICIPI DE COSTITX

Exposició de motius

Títol I: disposicions generals

Capítol primer: finalitat, fonaments legals i àmbit d'aplicació de l'ordenança

Capítol segon: principis generals de convivència ciutadana i civisme: drets i deures

Capítol tercer: mesures per fomentar la convivència

Capítol quart: organització i autorització d'actes públics

Títol II: normes de conducta en l'espai públici locals de pública concurrència;infraccions, sancions i intervencions específiques

Capítol primer: atemptats contra la dignitat de les persones

Capítol segon: degradació visual de l'entorn urbà

Secció primera: grafits, pintades i altres expressions gràfiques

Secció segona: neteja de la via pública com a conseqüència de l'ús comú general dels ciutadans

Capítol tercer: ús inadequat de l'espai públic per a jocs

Capítol quart: ús inadequat de les instal·lacions públiques de caire esportiu

Capítol cinquè: necessitats fisiològiques

Capítol sisè: consum de begudes alcohòliques

Capítol setè: actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l'espai urbà

Capítol vuitè: animals de companyia

Títol III: disposicions comunes sobre règim sancionador i altres mesures d'aplicació

Capítol primer: disposicions generals

Capítol segon: règim sancionador

Capítol tercer: reparació de mals

Capítol quart: mesures de policia administrativa

Capítol cinquè: mesures de policia administrativa directa

Capítol sisè:mesures provisionals

Capítol setè: mesures d'execució forçosa

Disposició derogatòria

Disposicions finals

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'objectiu principal d'aquesta ordenança és el de preservar l'espai públic -inclosos els locals de pública concurrència- com a llocs de convivència i civisme, en el quals totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada i de recreació, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a Costitx.

L'ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a noves situacions i circumstàncies derivades de la globalització de la ciutadania i que poden afectar la convivència o alterar-la. Intenta ser una resposta democràtica i equilibrada a aquestes noves situacions i circumstàncies, basant-se, d'una banda, en el reconeixement del dret de tots a comportar-se lliurement en els espais públics i a ser respectats en la seva llibertat; però, d'altra banda, també, en la necessitat que tots assumim determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, i també al manteniment de l'espai públic en condicions adequades. I, tot això, a més, essent conscients que, per a l'èxit d'aquests objectius, no basta amb l'exercici, per part de l'autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que a vegades resulta imprescindible, sinó que és necessari, també, que l'Ajuntament dugui a terme les corresponents activitats de foment i de prestació social necessàries per promoure els valors de convivència i el civisme a la localitat i per atendre convenientment les persones que ho puguin necessitar. En aquest sentit, perquè, i no pot ser d'una altra manera, l'Ajuntament ha de ser el primer a complir l'ordenança.

Des del punt de vista material, aquesta ordenança actua dins l'àmbit de competències de què disposa l'Ajuntament de Costitx, a fi d'evitar totes les conductes que puguin pertorbar la convivència i minimitzar els comportaments incívics que es puguin realitzar en espais públics. Té, així, una naturalesa clarament transversal, per tal com afecta un bon nombre de competències locals i travessa literalment gran part de l'estructura de responsabilitats polítiques i del sistema administratiu municipal.

El fonament jurídic de l'ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l'any 1978, sobretot des de la perspectiva de la garantia de l'autonomia municipal. Més tard, els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, recull també, expressament, un títol competencial en virtut del qual s'estableix la possibilitat que els ajuntaments, per a l'adequada ordenació de les relacions socials de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions. En tot cas, totes aquestes previsions configuren una cobertura legal suficient per complir la reserva legal del mandat de tipificació i donar resposta completa a l'article 25.1 de la Constitució espanyola.

El títol I de l'ordenança està destinat a regular una sèrie de disposicions generals en què s'emmarquen les línies mestres de la política de convivència que vol impulsar l'Ajuntament de Costitx.

El títol II estableix les normes de conducta en l'espai públic, les infraccions, sancions i intervencions específiques corresponents a cadascuna d'aquestes. Incorpora, en els seus diferents capítols, una estructura homogènia: en primer lloc, es defineixen els fonaments generals o les finalitats que es persegueixen amb cada regulació; a continuació s'estableixen les normes de conducta que s'han de respectar en cada cas i les sancions que corresponen a cadascuna d'aquestes, i, finalment, en molts casos, es preveuen les intervencions específiques que es poden activar en les diferents circumstàncies.

El títol III té com a objecte les disposicions comunes referents al règim sancionador i altres mesures d'aplicació.

Finalment, l'ordenança es tanca amb una disposició derogatòria i dues finals, entre les previsions de la qual destaca la difusió de l'ordenança.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

 

CAPÍTOL PRIMER

FINALITAT, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA

 

Article 1.

Finalitat de l'ordenança

1. Aquesta ordenança té com a objecte preservar els espais públics com a llocs de convivència i civisme, en els quals totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esplai, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents a Costitx.

La localitat és un espai col·lectiu en què totes les persones tenen dret a trobar les condicions per a la seva realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa implica assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.

2. Als efectes expressats en l'apartat anterior, aquesta ordenança regula una sèrie de mesures encaminades específicament al foment i a la promoció de la convivència i el civisme en els espais públics, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas, i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben en l'espai públic que li ha de servir de suport, preveient, si és el cas, mesures específiques d'intervenció.

 

Article 2.

Fonaments legals

Aquesta Ordenança desenvolupa la potestat municipal de tipificar infraccions i sancions prevista en els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb la finalitat d'ordenar les relacions de convivència ciutadana, sense perjudici de les altres competències i funcions atribuïdes a l'ajuntament de Costitx per la normativa general de règim local i la legislació sectorial aplicable.

Article 3.

Àmbit d'aplicació objectiva

1. Aquesta ordenança s'aplica a tot el terme municipal de Costitx.

2. Particularment, l'ordenança és d'aplicació en tots els espais públics de la localitat, com ara carrers, vies de circulació, voravies, places, avingudes, passeigs, passatges, bulevards, parcs, jardins i la resta d'espais o zones verdes o forestals, ponts, túnels i passos subterranis, aparcaments, fonts i brolladors, edificis públics i la resta d'espais destinats a l'ús o al servei públic de titularitat municipal, i també a construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal que hi estan situats dedins. També resulta d'aplicació, en tot allò que fos compatible amb la seva naturalesa, en els espais i locals de pública concurrència de titularitat privada.

3. Així mateix, l'ordenança s'aplica també a qualsevol altre moble, immoble, de domini públic o patrimonial, que formi part del patrimoni d'una administració diferent de la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, com vehicles de transport, marquesines, aturades d'autobusos o d'autocar, tanques, senyals de circulació, contenidors i la resta d'elements de naturalesa semblant.

Quan pertoqui, l'Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis específics amb els titulars d'aquests mobles, o immobles a fi de dotar de la cobertura jurídica necessària a la intervenció municipal.

4. L'ordenança s'aplicarà també en espais, construccions, instal·lacions i béns de titularitat privada quan des d'aquests es realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar negativament la convivència i el civisme en els espais, instal·lacions i elements assenyalats en els apartats anteriors, o quan el descuit o la falta d'un adequat manteniment d'aquests per part de les persones que en siguin propietàries, arrendatàries o usuàries pugui implicar igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme en l'espai públic.

Article 4.

Àmbit d'aplicació subjectiva

1. Aquesta ordenança s'aplica a totes les persones que es trobin al municipi de Costitx, sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica administrativa.

2. Aquesta ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d'edat, en els termes i amb les conseqüències previstos per aquest ordenança i en la resta de l'ordenament jurídic. En els supòsits en què així es prevegi expressament, els pares, tutors, o guardadors, també podran ser considerats responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, per part d'aquells, dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança.

3. Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera expressa en l'ordenança, aquesta també serà aplicable als organitzadors d'actes de pública concurrència a què es refereix l'article 10.

 

CAPÍTOL SEGON

PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I CIVISME: DRETS I DEURES

 

Article 5.

Principi de llibertat individual

Totes les persones a qui es refereix l'article anterior tenen dret a comportar-se lliurement en els espais públics del municipi i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, i també del manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la pròpia convivència.

Article 6.

Deures generals de convivència i de civisme

1. Sense perjudici d'altres deures que es puguin derivar d'aquesta o altres ordenances municipals i de la resta de l'ordenament jurídic aplicable, totes les persones que hi hagi al municipi, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què hi estiguin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les normes de conducta previstes en la present ordenança, com a pressupost bàsic de convivència en l'espai públic.

2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d'acció. Totes les persones s'abstindran particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o coacció moral o psicològica o d'un altre tipus.

3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin.

4. Totes les persones que es trobin al municipi de Costitx tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents en l'eradicació de les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana.

5. Així mateix estan obligats a avisar de l'existència d'incendis i d'actes que posin en perill la seguretat de les persones a l'autoritat competent o als serveis d'emergència.

Article 7.

Drets i obligacions ciutadanes

1. Drets:

a) En l'àmbit d'aquesta ordenança, totes les persones subjectes a la mateixa tenen dret a comportar-se lliurement en els espais públics de la localitat i a ser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per les normes de conducta establertes en aquesta ordenança i la resta de l'ordenament jurídic, en particular pels deures generals de convivència i civisme i, molt especialment, pel deure respectar la llibertat, la dignitat i els drets de les altres persones.

b) La ciutadania té dret al bon funcionament dels serveis públics i, en concret, al fet que l'ajuntament, a través dels serveis municipals competents, vigili activament el compliment de les normes municipals i qualsevol altra normativa vigent sobre convivència ciutadana, i tramiti les denúncies que corresponguin contra les actuacions que suposin infracció a les mateixes.

c) A utilitzar els serveis públics municipals d'acord amb la seva naturalesa.

2. Obligacions ciutadanes:

a) Els ciutadans tenen obligació de respectar la convivència i tranquil·litat ciutadanes.

b) Així mateix estan obligats a usar els béns i serveis públics conforme al seu ús i destinació. S'entén per ús de la via pública a l'efecte de la present Ordenança la utilització o aprofitament que tota persona física o jurídica pot fer del sòl, vol o subsòl de la mateixa.

c) A complir les normes de convivència establertes en la normativa vigent i en les Ordenances i Reglaments Municipals, així com les Resolucions i Bàndols de l'alcaldia objecte d'aquesta Ordenança.

d) A respectar la convivència i tranquil·litat ciutadanes. Ningú podrà, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni atemptar contra la seva llibertat. Tots han d'abstenir-se de qualsevol conducta que comporti abús, arbitrarietat, discriminació o violència física o coacció de qualsevol tipus.

e) A respectar i no degradar en forma alguna els béns i instal·lacions públiques i privades, ni l'entorn mediambiental.

f) A usar els béns i serveis públics i privats, sempre que pugui afectar a un tercer, conforme al seu ús i destinació.

g) A respectar, a no embrutar i no degradar en forma alguna els béns i instal·lacions públics i privats, ni l'entorn mediambiental.

h) A respectar les normes d'ús i comportament establertes en els vehicles de transport i edificis públics, atendre les indicacions de la Policia Local o del personal d'altres serveis municipals competents i, en tot cas, en aquesta Ordenança i en els Reglaments que existeixin.

3. Totes les persones tenen l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics del municipi i els serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i altres elements situats en ells, d'acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat, i respectant en tot caso el dret que també tenen els altres a usar-los i gaudir d'ells.

4. Tots els propietaris o ocupants d'immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des d'aquests, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres persones.

 

 

​​​​​​​CAPÍTOL TERCER

MESURES PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA

 

Article 8.

Foment de la convivència ciutadana i del civisme

1. L'Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que siguin necessàries a fi d'aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són al municipi s'adeqüin als estàndards mínims de convivència amb l'objectiu de garantir el civisme i de millorar en conseqüència la qualitat de vida en l'espai públic.

2. L'ajuntament desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència, fomentar els acords i evitar l'exercici de la ciutadania irresponsable. A aquest efecte, realitzarà tasques de mediació en els conflictes que puguin generar els usos diversos en un mateix espai públic

3. Amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia de les actuacions impulsades o realitzades des de l'ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme al municipi, i sempre que es consideri necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seva pròpia finalitat, les esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les circumstàncies lingüístiques, culturals, socials, religioses o de qualsevol altra índole de les persones a les quals vagin destinades a fi que aquestes puguin comprendre adequadament els missatges i assumir com a propis els valors de convivència i civisme.

Article 9.

Impuls de mesures alternatives per a la millor de la convivència

L'Ajuntament a través de la present Ordenança impulsarà un conjunt de mesures alternatives encaminades a la resolució de problemàtiques sorgides a través de la convivència entre els habitants del municipi o per resoldre actes o situacions contraries a la present normativa.

L'objectiu d'aquesta Ordenança és resoldre problemes de convivència i civisme, entre altres, a través de mesures com la reparació de mals, la mediació en conflictes a través de persones especialitzades, o els treballs en benefici de la comunitat, quedant en un segon nivell les mesures sancionades de caire econòmic.

Es donarà un tracte especial als menors d'edat sempre que infringeixin algun dels articles del present document, amb l'objectiu de preservar i protegir els seus drets i el seu normal desenvolupament, al igual que amb les persones amb problemes de mendicitat per falta de recursos, ja que l'Administració activarà accions des de l'àmbit social per tal d'oferir l'ajut necessari en aquest col·lectiu.

 

CAPÍTOL QUART

ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D'ACTES PÚBLICS

 

Article 10.

Organització i autorització d'actes públics

1. Els organitzadors d'actes celebrats en els espais públics com a concerts, actes esportius, o altres que necessitin d'una autorització expressa per la seva naturalesa, han de garantir la seguretat de les persones i els béns.

A aquests efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixin en cada cas per l'òrgan competent. Quan les circumstàncies així ho aconsellin segons el que estableix la normativa en la matèria, l'Ajuntament podrà exigir als organitzadors que dipositin d'una fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i perjudicis que puguin causar-ne.

2. Els organitzadors d'actes públics, en atenció als principis de col·laboració, corresponsabilitat i confiança amb l'autoritat municipal, hauran de vetllar per que els espais públics utilitzats no s'embrutin i els seus elements urbans o arquitectònics no es deteriorin, quedant obligats, si escau, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja, així com a ser els responsables del compliment del contingut en el Títol II de la present Ordenança.

3. L'Ajuntament atorgarà autorització per a la celebració d'actes públics segons l'establert en la normativa específica en la matèria.

Article 11.

Horaris activitats i establiments de pública concurrència

1. Respecte als horaris d'activitats permanents d'espectacles públics, activitatsrecreatives i establiments públics, inclosos bars i restaurants de qualsevol categoria, aquestes romandran tancades:

a)Activitats musicals en directe, música enregistrada o música ambient

Mesos d'octubre a abril:

- En terrasses o espais públics autoritzats: de 23:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 00:00 h a 10:00 h divendres i disssabte.

- En terrasses i patis privats i interiors oberts a l'exterior: de 00:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:00 h a 10:00 h divendres i dissabte.

- En interiors tancats: de 00:30 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:30 h a 10:00 h divendres i dissabte.

Mesos de maig a setembre:

- En terrasses o espais públics autoritzats: de 00:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 00:30 h a 10:00 h divendres i disssabte.

- En terrasses, patis privats i interiors oberts a l'exterior: de 01:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 02:00 h a 10:00 h divendres i dissabte.

- En interiors tancats: de 00:30 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:30 h a 10:00 h divendres i dissabte.

Zona Casc Antic, tot l'any:

- No estan autoritzades les activitats musicals de cap casta en terrasses públiques o privades, patis privats i zones interiors obertes a l'exterior, excepte prèvia autorització.

- En interiors tancats: de 00:30 h a 10:00 h .

b) Activitats sense música:

Els bars, cafeteries, restaurants i tots aquells que serveixin begudes o menjar romandran tancats, en qualsevol cas:

Mesos d'octubre a abril:

- En terrasses o espais públics autoritzats: de 23:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 00:00 h a 10:00 h divendres i disssabte.

- En terrasses i patis privats i interiors oberts a l'exterior: de 00:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:00 h a 10:00 h divendres i dissabte.

- En interiors tancats: de 0:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:30 h a 10:00 h divendres i dissabte.

Mesos de maig a setembre:

- En terrasses o espais públics autoritzats: de 00:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 00:30 h a 10:00 h divendres i disssabte.

- En terrasses, patis privats i interiors oberts a l'exterior: de 01:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:30 h a 10:00 h divendres i dissabte.

- En interiors tancats: de 01:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 02:00 h a 10:00 h divendres i dissabte.

Zona Casc Antic:

Mesos d'octubre a abril:

- En terrasses o espais públics autoritzats: de 23:30 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 00:30 h a 10:00 h divendres i disssabte.

- En terrasses i patis privats i interiors oberts a l'exterior: de 23:30 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 00:30 h a 10:00 h divendres i dissabte.

- En interiors tancats: de 00:30 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:30 h a 10:00 h divendres i dissabte.

Mesos de maig a setembre:

- En terrasses o espais públics autoritzats: de 00:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:00 h a 10:00 h divendres i disssabte.

- En terrasses i patis privats i interiors oberts a l'exterior: de 00:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:00 h a 10:00 h divendres i dissabte.

- En interiors tancats: de 01:00 h a 10:00 h de diumenge a dijous i de 01:30 h a 10:00 h divendres i dissabte.

Per poder exercir l'activitat a zones tancades a partir de les 00:00 h s'han d'adoptar mesuresper intentar evitar el renou il'aglomeració de persones a l'exterior de l'activitat que puguin provocar molèsties als veïns.

2. A partir de l'hora de tancament, les persones titulars o promotores de lesactivitats d'espectacles públics, recreatives i d'establiments de pública afluència, bars, cafeteries i restauranteshan de complir lesobligacions següents:

a) Deixar de servir begudes i altres serveis.

b) Aturar la música.

c) Impedir l'entrada d'usuaris.

d) Demanar als usuaris que abandonin l'establiment en un termini raonable que encap cas no podrà ser superior a vint minuts.

e) Deixar d'executar qualsevol espectacle, joc o similar.

f) Encendre la il·luminació.

g) Recollir tot el mobiliari, taules i cadires, de l'establiment que es trobi en zones o espais públics,i assegurar que no se'n pugui fer ús ni moure's, introduïnt-lo dins l'establiment o mitjançant sistemes d'anclatge, cadenes, panys o qualsevol altre mètode.

3. Quan es tracti d'una zona de l'activitat amb horari distint al de la resta del'activitat, a més de les obligacions anteriors i una vegada que la zona estigui buida depúblic, els titulars o promotors han de complir les obligacions següents:

a) Procedir al tancament efectiu o a la limitació física de la zona.

b) Garantir l'absència d'enllumenat a la zona, excepte el necessari per a lasenyalització i l'evacuació.

6. L'horari de l'activitat estarà senyalitzat a l'accés de l'establiment.

 

TÍTOL II

NORMES DE CONDUCTA EN L'ESPAI PÚBLIC, INFRACCIONS, SANCIONS I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES

 

CAPÍTOL PRIMER

ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES

 

Article 12.

Fonaments de la regulació

Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament, constitucional i legal, en la necessitat d'evitar en l'espai públic totes les pràctiques individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, i també les pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment quan es dirigeixin als col·lectius més vulnerables.

Article 13.

Normes de conducta

1. Queda prohibida en l'espai públic o local de pública concurrència tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, i també qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries.

2. Queden especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o es dirigeixin contra persones majors, menors d'edat o persones amb discapacitat.

3. Es prohibeixen les actituds d'assetjament entre menors en l'espai públic. Seran especialment perseguides les conductes d'agressió o assetjament a menors realitzades per grups de persones que actuïn en l'espai urbà.

Article 14.

Règim de sancions

1. Sense perjudici que els fets siguin constitutius d'infracció penal, la realització de les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent tindrà la consideració d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de 90,00 a 150,00 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d'acord amb la legislació aplicable.

2.Sense perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d'infraccions greus, que es sancionaran amb multa de 150,01 a450,00 euros, les conductes descrites en els apartats 2 i 3 de l'article precedent. Si les dites conductes foren realitzades per grups de persones, s'imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d'aquests grups que es trobessin al lloc dels fets i participessin, activament o passivament, en la realització de les conductes antijurídiques previstes en l'article anterior.

 

​​​​​​​Article 15.

Intervencions específiques

Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguin ser constitutives d'il·lícits penals, els agents de l'autoritat n'informaran l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador.

 

CAPÍTOL SEGON

DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ

 

Article 16.

Fonaments de la regulació

1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge urbà de la localitat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de neteja, pulcritud i correcció.

2. Els grafits, les pintades i altres conductes d'embrutiment i enlletgiment no sols devaluen el patrimoni públic o privat i posen de manifest el seu deteriorament, sinó que principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, que afecta la qualitat de vida dels veïns i visitants.

3. El deure de no embrutar, tacar o deslluir l'entorn troba el seu fonament en l'evitació de la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat.

Secció primera:

Grafits, pintades i altres expressions gràfiques

 

Article 17.

Normes de conducta

1. Està prohibit realitzar tot tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o semblants) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l'espai públic, i també a d'interior o l'exterior d'equipaments, infraestructures o elements d'un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta dels elements descrits en l'article 3 d'aquesta ordenança. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal, i els espais públics habilitats per a tal efecte.

2. Quan el grafit o la pintada es realitzi en un bé privat que es trobi ubicat de manera visible o permanent a la via pública, es necessitarà, també, l'autorització expressa de l'Ajuntament. S'instarà als propietaris de façanes o elements privats visibles des de la via o espais públics a l'eliminació de qualsevol grafit o pintada que atempti contra les persones, organitzacions o entitats públiques o privades, així com insults, amenaces o altres conductes il·lícites.

3. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o tutors o guardadors per les accions dels menors d'edat que en depenguin, aquells seran també responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en aquest article comeses pels menors que es trobin sota la seva tutela, sempre que, per la seva banda, consti dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança.

Article 18.

Règim de sancions

1. La realització de les conductes descrites a l'article precedent tindrà la consideració d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa d'entre 90,00 € i 150,00 €, llevat que el fet constitueixi una infracció més greu.

2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de 150,01 a 450,00 €, les pintades o els grafits que es realitzin:

a) A les façanes dels immobles, públics o privats visibles des de la via o espais públics.

b) En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del mobiliari urbà, quan impliqui la inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l'element.

3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de 450,01 a 1.000,00 €, quan s'atempti especialment contra l'espai urbà i es realitzin sobre monuments o edificis catalogats o protegits.

 

​​​​​​​Article 19.

Intervencions específiques

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.

2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l'autoritat comminaran personalment la persona infractora que procedeixi a netejar-ho, sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.

3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els mals causats per la infracció, a càrrec de la persona o persones responsables i sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament rescabalarà les despeses que comporti la neteja o reparació, sense perjudici també de la imposició de les sancions oportunes.

4. Si les persones infractores són menors, es faran els tràmits oportuns i necessaris per comprovar si concorren indiciàriament les circumstàncies previstes a l'article 54.

5. Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la infracció patrimonial prevista en l'article 626 del Codi Penal, els agents de l'autoritat n'informaran l'autoritat judicial competent, sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador.

 

Secció segona

Neteja de la via pública com a conseqüència de l'ús comú general dels ciutadans

 

Article 20.

Normes generals

1.Els ciutadans son responsables de la adequada gestió dels seus residus sòlids, i hauran de donar compliment al que disposa la Ordenança municipal de residus urbans en vigor, així com la resta de normativa que resulti d'aplicació. Els ciutadans son responsables de la adequada gestió dels seus residus de construcció i demolició i hauran de donar compliment al que disposa la Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició en vigor, així com la resta de normativa que resulti d'aplicació.L'atorgament de qualsevol tipus de llicència, concessió o autorització administrativa de l'ús privatiu o especial de la via pública per a la realització de qualsevol tipus d'activitat particular, comporta la obligació de la persona usuària de assumir, a compte i càrrec seu, la neteja de la zona o espai ocupat i de la seva àrea d'influència.Els ciutadans o qualsevol altre persona que es trobi a la via pública, és responsable de fer un bon ús de les vies públiques, col·laborant en el manteniment de la neteja viària, que és competència municipal.

2. S'entén per neteja viària la retirada de residus produïts per l'embrutiment ordinari dels espais lliures públics (carrers, passatges i camins públics, parcs, jardins, zones verdes o qualsevol altre espai de titularitat municipal) mitjançant el pla de treball que, en cada moment i, d'acord amb cada tipus d'espai es consideri més adequat i convenient.

Article 21.

Normes particulars

Es prohibeix expressament dur a terme qualsevol d'aquestes conductes:

1. Escopir, defecar i orinar a les vies i espais públics.

2. Espolsar estores, robes i ormejos domèstics, des de balcons o buits oberts a façanes sobre les vies i espais lliures públics o tirar des d'aquests qualsevol tipus de deixalla, residu sòlid o líquid. Aquesta prohibició també afectarà els qui efectuïn aquestes accions des de les plantes baixes o a la mateixa via o espai lliure públic.

3. Abocar o degotar líquids damunt la via pública produïda pel rec de plantes, neteja de terrasses i balcons o els desguassos d'aparells de refrigeració, climatització o extracció d'aire viciat.

4. Buidar i evacuar aigua bruta damunt les vies i espais lliures públics.

5. Dipositar als carrers i voravies qualsevol tipus d'objectes o materials que obstaculitzin o impedeixin la normal circulació de persones i vehicles, excepte aquells objectes o materials que han de ser objecte de la recollida domiciliària.

6. Llançar cap a l'exterior, damunt les vies i espais públics, residus procedents del granat o neteja dels habitatges, comerços, edificis, recintes i altres locals.

7. Fer un mal ús de les papereres, contenidors o punts de recollida de residus, de tal manera que no es pot manipular-los, desplaçar-los, arrabassar-los o realitzar-hi qualsevol altre acte que en deteriori la imatge, els inutilitzi o redueixi de manera anormal l'ús a què estan destinats.

8. Rentar els vehicles a les vies i els espais lliures públics.

9. Llançar qualsevol tipus de residus des dels vehicles, ja sigui en marxa o detinguts.

10. Incomplir qualsevol de les normes d'aquesta secció.

 

Article 22.

Règim sancionador

Qualsevol dels fets descrits en aquesta secció tindran la consideració d'infraccions lleus i es sancionaran amb multa de 90,00 a 150,00 euros.

 

CAPÍTOL TERCER

ÚS INADEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC PER A JOCS

 

Article 23.

Fonaments de la regulació

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de les persones, en la protecció dels vianants i en el dret que totes les persones tenen a no ser pertorbades en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics conforme a la seva naturalesa i el destí d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris.

1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o semblants en l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seva seguretat i tranquil·litat, i també al fet que no impliquin perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.

2. Queden excloses les proves esportives i altres activitats en al via pública i espais públics autoritzats per l'autoritat competent.

 

Article 24.

Normes de conducta

1. Es prohibeix la pràctica de competicions esportives massives i espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns o dels altres usuaris de l'espai públic, i que no comptin amb les autoritzacions corresponents, si escau.

2. Està especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l'espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públiques com privades.

3. També es prohibeix la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins o monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte, sempre que puguin ocasionar danys personals, materials o problemes de convivència entre usuaris i veïns de la zona.

4. Queda prohibida la utilització d'escales per a vianants, elements per a l'accessibilitat de persones minusvàlides, baranes, bancs, arrambadors, o qualsevol altre element del mobiliari urbà per realitzar acrobàcies amb patins i monopatins.

5. Es prohibeix fer un ús inadequat de les instal·lacions dels parcs infantils, o no complir amb la senyalització establerta dins aquestes zones.

Article 25.

Règim de sancions

1. Els agents de l'autoritat, en els casos previstos a l'article 23.3, es limitaran a recordar a aquestes persones que les referides pràctiques estan prohibides per aquesta ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent.

2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior es considerarà infracció lleu i serà sancionada amb multa de 90,00 a 150,00 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció greu.

3. Tindran, la consideració d'infraccions greus i seran sancionades amb multa de 150,01 a 450,00 €:

a) La pràctica de jocs que impliquin un risc rellevant per a la seguretat de les persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb bicicletes, patins o monopatins per voravies o llocs destinats a vianants.

b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins, bicicletes o semblants quan es posin en perill el seu deteriorament.

 

 

​​​​​​​Article 26.

Intervencions específiques

1 Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs en l'espai públic, els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats.

2. Igualment, en el cas de les infraccions greus previstes en l'apartat segon de l'article anterior, els agents intervindran cautelarment el joc, monopatí, patí, bicicletes o semblant amb què s'hagi produït la conducta.

 

CAPÍTOL  QUART

ÚS INADEQUAT DE LES INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES DE CAIRE ESPORTIU

 

Article 27.

Fonaments de la regulació

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret de l'ús de les instal·lacions esportives del municipi per part de la ciutadania d'acord amb els requisits i condicions que estableix la legislació en aquesta matèria.

Les administracions públiques dins l'àmbit de les seves competències, tenen el deure de facilitar i d'impulsar els mecanismes més apropiats per promoure la pràctica de l'activitat física i esportiva entre tots els sectors socials de la població del municipi, especialment entre els col·lectius més vulnerables.

També queden incloses en el present apartat les instal·lacions esportives dels centres educatius públics del municipi en horari no lectiu, i fora de les activitats extraescolars.

Article 28.

Normes de conducta

1. Es prohibeix l'ús de les pistes esportives per a finalitats diferents a les que foren construïdes o segons les reglamentacions existents, sempre que es realitzin sense l'autorització de l'autoritat competent.

2 No es podran utilitzar les instal·lacions públiques esportives del municipi fora de l'horari d'obertura, ni accedir-hi sense autorització.

3 També es prohibeix la pràctica d'activitats esportives fora de les zones o instal·lacions no destinades a aquest efecte.

4.Seran d'obligat compliment les indicacions escrites mitjançant la senyalització específica existent, al igual que les indicacions verbals dels responsable municipals del manteniment de les mateixes. En el cas d'incompliment de les indicacions d'aquest personal o de la senyalització específica existent, es podrà sol·licitar la col·laboració dels agents de l'autoritat per fer complir les normes d'ús de les instal·lacions esportives.

Article 29.

Règim de sancions

1. Els agents de l'autoritat en els casos prevists de l'apartat 1 i 3 de l'article anterior, recordaran en primera instància a aquestes persones que dites pràctiques estan prohibides per la present ordenança, sempre que no siguin reincidents. Si la persona persistís en la seva actitud o fora reincident podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent. Aquests avisos es realitzaran de forma escrita pels agents de l'autoritat.

2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior es considerarà infracció lleu i serà sancionada amb multa de 90,00 a 150,00 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció greu.

3. Tindran, no obstant això, la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 150,01 a450 €:

a) La reincidència en fets similars sancionats com a faltes lleus en més de dues ocasions en centres públics esportius.

b) La negativa a complir amb les indicacions dels agents de l'autoritat pel bon compliment de l'ús correcta de les instal·lacions esportives, llevat que el fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d'acord amb la legislació aplicable

 

Article 30.

Intervencions específiques

Els agents de l'autoritat podran procedir a la intervenció cautelar dels mitjans utilitzats per cometre la conducta il·lícita com són bicicletes, monopatins, pilotes, etc., per tal de garantir el bon ús de les instal·lacions esportives del municipi.

 

CAPÍTOL CINQUÈ

NECESSITATS FISIOLÒGIQUES

 

Article 31.

Fonaments de la regulació

És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut pública i la salubritat, el dret a gaudir d'un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes generalment acceptades de convivència ciutadana i civisme.

Article 32.

Normes de conducta

1. Està prohibit fer necessitats fisiològiques (defecar, orinar, escopir, en qualsevol dels espais definits en l'article 3 d'aquesta Ordenança com a àmbit d'aplicació objectiva d'aquesta, excepte en les instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització de tals necessitats.

2. Queda especialment prohibida la conducta descrita en l'apartat anterior quan es realitzi en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors, o quan es facin en monuments o edificis catalogats o protegits.

Article 33.

Règim de sancions

1. La conducta descrita en l'apartat 1 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 90,00 a 150,00 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció greu.

2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 150,01 a450,00 €, la conducta descrita en l'apartat 2 de l'article precedent.

 

CAPÍTOL  SISÈ

CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

 

Article 34.

Fonaments de la regulació

La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i tranquil·litat dels veïns, el dret a gaudir d'un espai públic net i no degradat, l'ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d'altres béns com, per exemple, la competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els drets dels consumidors i usuaris.

Article 35.

Normes de conducta

1. Per part de l'Ajuntament de Costitx es vetllarà perquè no es consumeixin begudes alcohòliques en els espais públics quan es donin alguna de les circumstàncies descrites en el següent apartat.

2. Està prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan es doni alguna de les següents situacions:

a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci de forma massiva per grups de ciutadans o convidi a l'aglomeració d'aquests.

b) Quan, com a resultat de l'acció del consum, es deteriori la tranquil·litat de l'entorn o provoqui situacions d'insalubritat o de convivència entre els veïns i veïnes.

c) Quan en els llocs en què es consumeix es caracteritzi per l'afluència de menors, la presència de nins, nines o adolescents.

d) Quan s'utilitzin envasos de vidre en espais on pugin causar un perill com és a zones de jocs i parcs infantils, o altres zones on els vidres pugin causar danys o posar en perill a les persones.

3. Es prohibeix la venda i consum de begudes alcohòliques a menors d'edat en els establiments públics, entenent com a establiment públic aquells espais físics destinats a l'oci, a l'esbarjo o a l'esplai, com és ara la restauració, reunions, activitats esportives, religioses, culturals, socials i les que congreguen públic o usuaris en general.

4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o tutors o guardadors per les accions dels menors d'edat que en depenguin, aquells seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva banda, consti dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança.

5. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, si escau, a les papereres situades en l'espai públic. Queda prohibit tirar al terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com llaunes, botelles, tassons, o qualsevol altre objecte.

La prohibició a què es refereix aquest apartat quedarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com ara terrasses, i quan tal consum compti amb d'oportuna autorització que les autoritats competents poden atorgar, en casos puntuals.

Excepcionalment, amb motiu d'especials esdeveniments o festes tradicionals, es podrà autoritzar la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en espais públics.

Article 36.

Règim de sancions

La realització de les conductes descrites en els apartats de l'article precedent seran constitutius d'infraccions lleus, i se sancionarà amb multa de 90,00 a 150,00 euros.

Article 37.

Intervencions específiques

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements objecte de les prohibicions, i també els materials o els mitjans emprats. Les begudes alcohòliques intervingudes podran ser destruïdes immediatament per raons higienicosanitàries, deixant en aquest cas constància d'això.

2. Si les persones infractores són menors, es practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes a l'article 54, a fi de procedir, també, a la seva denúncia.

3. Per garantir la salut de les persones afectades, i per a evitar molèsties greus als ciutadans, els agents de l'autoritat, quan pertoqui, podran acompanyar les persones en estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents.

 

CAPÍTOL  SETÈ

ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L'ÚS DEL MOBILIARI URBÀ I DETERIORAMENT DE L'ESPAI URBÀ

 

Article 38.

Fonaments de la regulació

Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeix l'ús racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat física de les persones o del patrimoni municipal. Tots tenen obligació de fer un bon ús del mobiliari urbà havent d'utilitzar-ho de manera que no es deteriori i que impedeixi la seva normal conservació i ús.

Article 39.

Ús del mobiliari urbà

1.- Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns municipals que sigui contrària al seu ús o destinació o impliquin el seu deteriorament, ja sigui per trencament, arrencada, desplaçament indegut, incendi, col·locació d'elements de publicitat, utilització de materials o substàncies i qualsevol altra activitat o manipulació que els embruti, degradi o menyscabi la seva estètica i el seu normal ús i destinació.

2.- Es prohibeix l'ús dels bancs de forma contrària a la seva normal destinació, no es permet trepitjar-los, arrencar-los de la seva ubicació, ni realitzar qualsevol acte que deteriori o perjudiqui el seu ús i conservació.

3.- Es prohibeix qualsevol acte que deteriori, fanals, estàtues, senyals o qualsevol altre element decoratiu existent en el municipi.

 

​​​​​​​Article 40.

Jardins, parcs i altres zones amb vegetació pública

1.Tots els ciutadans estan obligats a respectar la senyalització i els horaris existents en els jardins i parcs i aquelles que els puguin formular la Policia Local o el personal dels serveis competents.

2. Els visitants dels jardins, parcs i zones verdes del terme municipal de Costitx hauran de respectar les plantes i les instal·lacions complementàries, evitar tota classe de desperfectes i brutícies i atendre les indicacions contingudes en els rètols i avisos i les que puguin formular els vigilants dels recintes o els agents de la Policia Local.

3. Està totalment prohibit en jardins i parcs:

a. Pujar als arbres, talar arbres o arbustos, sacsejar-los, tallar branques, fulles, flors o fruits, danyar-los o gratar l'escorça, llançar tota classe de líquids, encara que no siguin perjudicials, en les proximitats de l'arbre i tirar desaprofitaments o residus.

b. Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o en les branques dels arbres.

c. Extreure molsa, mata, pedres, sorra, plantes o elements anàlegs.

d. Caçar, matar o maltractar ocells o altres animals.

e. Tirar papers o desaprofitaments fora de les papereres instal·lades i embrutar de qualsevol forma els recintes.

f. El joc amb pilotes o altres elements en els espais públics, si existeix perjudici a tercers o danys en els béns d'ús públic.

g. L'entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles a motor.

h. Els jocs infantils estan destinats exclusivament als nens i nenes. Són infracció tots els actes que suposin un mal ús dels jocs o que generin brutícia o danys, i en particular: l'ús de jocs que puguin ocasionar danys o molèsties a altres persones; l'ús diferent de l'establert que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o danyar-ho; i també, trencar alguna part, descalçar-los o altres actes anàlegs.

i. Encendre o mantenir foc.

j. Fer un ús inadequat de les fonts públiques així com el seu deteriorament.

4.- L'incompliment d'aquestes conductes seran considerades com a infraccions lleus i es sancionaran amb multa de fins a 1.000,00 euros.

Article 41.

Fogueres i fogates

1. Excepte en cas de celebracions o festes populars, promogudes per agrupacions o associacions de veïns i comptant amb la corresponent autorització municipal d'acord amb la normativa vigent, queda prohibit encendre fogueres i fogates en les vies i espais públics del municipi.

2. De la mateixa manera es podrà sol·licitar i, si escau autorització a l'Autoritat competent en la matèria d'acord amb la normativa vigent l'encès de focs amb la finalitat de procedir a la crema de pastures o restes vegetals en parcel·les o finques, sempre que existeixin garanties que s'adopten totes les mesures de control exigides d'acord amb la normativa vigent.

Article 42.

Normes de conducta

1. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o dels béns.

2. Queden prohibits els actes de deterioració greu, com a destrosses dels espais públics o les seves instal·lacions o elements, ja siguin mobles o immobles, derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana.

3. Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per aquesta ordenança que sigui contrària al seu ús o destinació o impliquin el seu deteriorament, ja sigui per trencament, arrencada, incendi, abocament, desplaçament indegut, col·locació d'elements de publicitat, utilització de materials o substàncies i qualsevol altra activitat o manipulació que els embruti, degradi o menyscabi la seva estètica i el seu normal ús i destinació.

4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva banda, consti dolo , culpa o negligència, inclosa la simple inobservança.

Article 43.

Règim de sancions

1. Sense perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les conductes descrites en l'apartat 1 de l'article precedent són constitutives d'infracció greu, i seran sancionades amb multa de 150,01 a450 euros.

2. Sense perjudici de la legislació penal i local, els actes de deterioració descrits en l'apartat 2 i 3 de l'article precedent són constitutius d'infracció lleu, i es sancionaran amb multa de 90,00 a 150,00 euros.

Article 44.

Intervencions específiques

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l'autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere o els mitjans empleats.

2. Tractant-se la persona infractora d'un menor d'edat, es practicaran les diligències necessàries per comprovar si concorren indiciàriament les circumstàncies previstes a l'article 54 , a fi de procedir, també, a la seva denúncia.

 

CAPÍTOL  VUITÈ

ANIMALS DE COMPANYIA

 

Article 45.

Animals de companyia

1. Són animals de companyia els animals domèstics que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure amb persones, amb finalitats educatives, socials o lúdiques, sense ànim lucratiu.

2. Serà aplicable aquestes disposicions a artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, aus i mamífers de companyia. En el casc urbà, està totalment prohibida la tinença d'animals tals com cavalls, ases i altres de naturalesa anàloga, de gran envergadura o que siguin perillosos o molests.

3. Especialment serà aplicable aquesta regulació a cans i moixos.

4. Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de companyia en domicilis particulars, sempre que les circumstàncies d'allotjament en l'aspecte higiènic ho permetin i que no es produeixin situacions de perill o incomoditat per a veïns o per a altres persones en general, o pel propi animal.

5. Quan es decideixi per l'Ajuntament que no és tolerable l'estada d'animals en un habitatge o local, els propietaris d'aquests hauran de procedir al seu desallotjament.

6. La tinença d'animals salvatges queda prohibida.

7. En el supòsit de la tinença d'espècies protegides o d'animals domèstics, sense els corresponents documents que ho autoritzin l'Autoritat Municipal podrà decretar el decomís dels mateixos.

8. Els animals que hagin causat lesions a persones o altres animals, així com aquells sospitosos de patir malalties contagioses, hauran de ser sotmesos immediatament i durant quaranta dies a control veterinari. El compliment d'aquest precepte recaurà tant sobre el propietari com sobre qualsevol persona que en absència dels anteriors tingui coneixement dels fets. Les despeses que ocasionen pel control dels animals i possible retenció seran satisfets pels propietaris dels mateixos. Aquells animals que pateixin malalties contagioses, cròniques i incurables a les persones seran sacrificats pels procediments i en els centres degudament autoritzats.

9. Quan alguna persona reculli qualsevol animal, presumint que està abandonat o perdut, amb ànim de donar-li recer, haurà de comunicar-ho a l'Autoritat, amb la finalitat d'anunciar la troballa, per al seu públic coneixement. Si transcorreguts 15 dies des de l'inici de la publicació no hi hagués propietari que ho reclamés, serà el que ho va trobar qui podrà disposar de l'animal com de la seva propietat. Si per alguna causa especial l'antic propietari reconegués l'animal i es trobés amb el nou propietari, aquest tindrà l'obligació de lliurar-li-ho fent-ho efectiu, en concepte de dietes i recer, la qual cosa en dret li correspongui.

Article 46.

Prohibicions en relació amb els animals de companyia

1. Queda expressament prohibit:

a) L'entrada en locals d'espectacles esportius i culturals, àrees recreatives, i d'esplai per a les persones.

b) La circulació o permanència en piscines públiques.

c) L'entrada en locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.

d) Les persones que condueixin animals de companyia hauran d'impedir que aquests dipositin les seves dejeccions en les voreres, carrers, passejos, jardins i, en general, qualsevol lloc dedicat al trànsit de les persones o jocs infantils. Els propietaris o responsables d'animals estan obligats a recollir immediatament els excrements sòlids que els mateixos dipositin en la via pública.

e) Maltractar o abandonar als animals, mantenir-los en instal·lacions indegudes, des del punt de vista sanitari i, no subministrar-los alimentació necessària.

2. L'incompliment de les obligacions descrites seran considerades com a infraccions lleus amb multa de 90,00 a 150,00 euros, a excepció del maltractament i abandó d'animals que seran considerades com a infraccions greus amb multa de 150,01 a450,00 euros.

Article 47.

Presència d'animals en la via pública

1. Es prohibeix la circulació per les vies públiques d'aquells animals que no vagin acompanyats de persones capacitades o que els vigilin, proveïts de collaret i conduïts mitjançant cadena o corretja, aniran proveïts de morrió quan estiguin qualificats com potencialment perillosos o el temperament de l'animal així ho aconselli, i sota la responsabilitat del propietari.

Els cans podran estar solts a les zones i llocs senyalitzats per l'Ajuntament; en els parcs i jardins públics que no tinguin zona acotada podran estar solts, sota l'estreta vigilància del seu cuidador.

2. Es prohibeix la presència de cans a les zones d'esbarjo infantil.

3. En tots els casos, persona conductora de l'animal està obligat a portar mitjans per recollir i retirar els excrements immediatament i de forma higiènica, havent de netejar la part de la via o llocs públics que haguessin resultat afectats, dipositant els excrements en els contenidors d'escombraries instal·lats pels serveis municipals introduïts en una bossa de plàstic.

4. Tota persona propietària o posseïdora de cans té l'obligació d'identificar-los conforme als registres municipals oportuns abans dels tres mesos següents a la data de naixement o un mes des de la seva adquisició. Els propietaris tindran també l'obligació de comunicar la baixa de l'animal, en cas de mort, pèrdua o sostracció des que ocorri la mateixa, a l'Ajuntament on estigui censat.

5. Es prohibeix la permanència contínua de cans en les terrasses dels pisos i en solars. En aquests casos, els propietaris podran esser sancionats, de conformitat amb el que estableix la present Ordenança, si el ca lladra al llarg de la nit.

6.L'incompliment de les obligacions descrites en el present article seran considerades com a infraccions lleus amb multa de 90,00 a 150,00 euros.

7. No obstant, l'incompliment de les obligacions descrites en el present capítol mitjançant animals considerats perillosos, seran considerades infraccions molt greus i comportaran multes d'entre 450,01 a1.000,00euros.

 

TÍTOL III.

DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I RESPONSABILITAT

 

CAPÍTOL  PRIMER

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 48.

Decrets i instruccions del Batle en desenvolupament i aplicació de l'ordenança.

Quan les circumstàncies així ho aconsellin, la Batlia dictarà les instruccions corresponents per l'aplicació de l'ordenança.

​​​​​​​Article 49.

Funcions de la Policia Local referents al compliment d'aquesta Ordenança.

En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local és l'encarregada de vetllar pel compliment d'aquesta Ordenança, de denunciar, quan escaigui, les conductes que siguin contràries a la mateixa i d'adoptar, si escau, les altres mesures d'aplicació.

Article 50.

Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l'ordenança

1. Totes les persones que es troben al municipi de Costitx tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents per preservar les relacions de convivència ciutadana i civisme en l'espai públic.

2. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de menors, tots els ciutadans tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents més pròxims qualsevol situació que detectin de risc o desemparament d'un menor. Així mateix, tots els ciutadans que tinguin coneixement que un menor no està escolaritzat o no assisteix al centre escolar de manera habitual han de fer-ho saber als agents més pròxims o a l'autoritat competent, amb la finalitat que s'adoptin les mesures pertinents.

Article 51.

Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme

1. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos en l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:

a) La negativa o la resistència a les tasques d'inspecció o control de l'ajuntament.

b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels funcionaris actuants en compliment de les seves funcions.

c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves labors d'inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.

d) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals o els seus agents.

2. Sense perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l'apartat anterior són constitutives d'infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de 450,01 a1.000,00 euros.

Article 52.

Elements probatoris dels agents de l'autoritat

1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta ordenança, els fets constatats per agents de l'autoritat gaudeixen de pressumpció de veracitat, d'acord amb la normativa aplicable a aquest efecte, sense perjudici d'altres proves que puguin aportar els interessats.

2. En els expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin conforme a la legislació vigent, es podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui amb fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits en la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si és procedent, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, i el seu ús d'acord amb el principi de proporcionalitat.

Article 53.

Denúncies ciutadanes

1. Sense perjudici de l'existència d'altres interessats a banda del presumpte infractor, qualsevol persona, pot presentar denúncies per informar de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que pugui ser constitutiu d'una infracció del que estableix aquesta ordenança.

2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les presentin, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament responsables.

3. Quan la denúncia vagi acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment sancionador, l'Ajuntament haurà de comunicar al denunciant la iniciació o no de l'esmentat procediment i, si escau, la resolució que recaigui.

Article 54.

Mesures de caràcter social

1. Quan el presumpte responsable de l'incompliment de l'ordenança sigui una persona indigent o presenti altres mancances o necessitats d'assistència social o d'atenció mèdica especials o urgents, els agents de l'autoritat que intervinguin l'informaran de la possibilitat d'acudir als serveis socials o metges corresponents i del lloc concret en què pot fer-ho.

2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l'únic objecte que la persona pugui rebre efectivament i com més aviat millor l'atenció social o mèdica requerida, els agents de l'autoritat o altres serveis competents podran acompanyar-la als esmentats serveis.

3. Així mateix, sempre que sigui possible, els serveis municipals intentaran contactar amb la família de la persona afectada o amb les delegacions consulars que pertoqui, per informar-la de la situació i circumstàncies en què ha estat trobada la persona en l'espai públic.

4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas que aquestes haguessin estat dutes a terme per agents de l'autoritat, aquests n'informaran els serveis municipals corresponents, amb la finalitat que aquests adoptin les mesures oportunes i, si és procedent, facin el seu seguiment o, si escau, ho facin saber a l'autoritat o administració competent.

Article 55.

Responsabilitat per conductes contràries a l'ordenança comeses per menors d'edat

1. D'acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nin, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran principalment a l'interès superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i que les seves opinions siguin tingudes en compte.

2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de l'infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores, com són assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat o qualsevol altre tipus d'activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures s'adoptaran de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, es sol·licitarà l'opinió dels pares o tutors o guardadors, que serà vinculant.

3. Els pares o tutors o guardadors seran responsables civils subsidiaris dels mals produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que en depenguin.

4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta ordenança, els pares o tutors o guardadors seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva banda, consti dol, culpa o negligència, inclosa la simple inobservança.

5. L'assistència als centres d'ensenyament educatiu durant l'ensenyament bàsic obligatori (ensenyament primari i secundari) és un dret i un deure dels menors des de l'edat de sis anys fins a la de setze.

6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en què els menors d'edat transitin o romanguin en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, la Policia Local en sol·licitarà la identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i els motius per què no està al centre d'ensenyament, i el conduirà al seu domicili o al centre escolar en què estigui inscrit, fent saber en tot cas als pares o tutors o guardadors i a l'autoritat educativa competent que el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar.

7. Sense perjudici que, d'acord amb el que preveu aquesta ordenança, es pugui acudir a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, els pares o tutors o guardadors seran responsables de la permanència dels menors a la via pública i de la inassistència d'aquests als centres educatius. En aquests casos, quan hi concorri culpa o negligència, els pares o tutors o guardadors incorreran en una infracció lleu, i podran ser sancionats amb multa des de 150 fins a 750 euros, o si és el cas acceptar les mesures previstes en l'apartat 9 d'aquest article.

8. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o tutors o guardadors.

9. Els pares o tutors o guardadors hauran d'assistir a les sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, si és el cas, s'imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que en depenguin, sempre que ho determini l'instructor de l'expedient.

Article 56.

Principi de prevenció

L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a prevenir riscs per a la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic.

​​​​​​​Article 57.

Mediació

1. L'Ajuntament promourà especialment la mediació i la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada. Aquesta mesura podrà ser utilitzada en els casos que els tècnics municipals ho aconsellin amb persones majors d'edat.

2. En els supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors, i amb l'objectiu de protegir els interessos superiors del nen o de la nena, s'establirà per part de l'Ajuntament un sistema de mediació, que actuarà amb caràcter voluntari respecte al procediment administratiu sancionador, amb personal especialitzat al que seran cridats a comparèixer els menors presumptament infractors, els seus pares i mares o tutors i tutores, així com, si escau, les possibles víctimes o persones afectades per les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança.

3. L'Ajuntament procedirà a designar mediadors o mediadores per a realitzar aquesta tasca que, en qualitat de terceres persones neutrals, resoldran els conflictes de convivència ciutadana sempre que els pares i mares o tutors i tutores o del menor acceptin que aquest se sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els seus pares i mares o tutors i tutores legals, i l'administració municipal, així com, si escau, les víctimes de la infracció.

4. La mediació tindrà per objecte que el menor infractor sigui conscient del dany causat a la comunitat i perseguirà, després d'una negociació entre les parts, un acord sobre les mesures de reparació que s'hauran d'adoptar en cada cas.

5. Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter voluntari, a altres conductes i col·lectius específics. L'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador podrà, per acord motivat, i prèvia sol·licitud de la persona infractora, dels serveis socials, o de la policia local reconduir el procediment sancionador a un sistema de mediació, sempre que aquesta mesura sigui més eficaç i positiva per a no repetir-se la conducta infractora.

 

CAPÍTOL  SEGON

RÈGIM SANCIONADOR

 

Article 58.

Graduació de les sancions

1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiarà per l'aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següents:

a) La gravetat de la infracció.

b) L'existència d'intencionalitat.

c) La naturalesa dels perjudicis causats.

d) La reincidència.

e) La reiteració.

f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció d'aquesta ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions d'aquesta ordenança.

3 En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més beneficiós per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

4. Quan, segons el que preveu la present ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, ja siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.

Article 59.

Responsabilitat de les infraccions

En cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes dirigides a individualitzar la persona o les persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.

Article 60.

Concurrència de sancions

1. Una vegada incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de causa a efecte, s'imposarà només la sanció que resulti més elevada.

2. Quan no hi hagi la relació de causa a efecte a què es refereix l'apartat anterior, als responsables de dues o més infraccions els imposaran les sancions corresponents per cadascuna de les infraccions comeses, llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s'aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la conducta de què es tracti.

Article 61.

Destí de les multes imposades

L'import dels ingressos de l'Ajuntament en virtut de les sancions imposades es destinarà a millorar, en les seves diverses formes i a través de diversos programes, l'espai urbà com a lloc de trobada i convivència.

Article 62.

Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata

1. Una vegada iniciat el procediment sancionador, els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa amb una reducció del cinquanta per cent de l'import de la sanció que aparegui en la resolució d'iniciació o en la proposta de resolució.

2.- El pagament de l'import de la sanció de multa implicarà l'acabament del procediment, sense perjudici de presentar els recursos procedents.

Article 63.

Substitució de les multes i reparació dels mals per treballs en benefici de la comunitat

1.- L'Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat.

2.- Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de caràcter individual o col·lectiu, substituiran les sancions pecuniàries en els casos en què així estigui previst en la present ordenança. En cas d'inassistència a les sessions formatives, s'imposarà la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa.

3.- La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o en la realització de treballs en benefici de la comunitat serà adoptada amb el consentiment previ de la persona interessada, i en els casos de menors d'edat també amb el consentiments dels pares o tutors legals, com a alternativa a les sancions d'ordre pecuniari, llevat que la llei imposés el seu caràcter obligatori.

4.- L'Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica dels mals i els perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions equivalents en espècie consistents en l'assistència a sessions formatives, la participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, sempre que hi hagi consentiment previ de les persones interessades, excepte que la llei imposes el seu caràcter obligatori. En el cas que es produís aquesta substitució, l'Ajuntament haurà de reparar els mals causats llevat que el treball que realitzi la persona sancionada consisteixi precisament en la reparació del mal produït.

5.- Quan, d'acord amb el que preveu aquesta ordenança, s'adopti la mediació com a alternativa al procediment sancionador, els acords de reparació tindran com a objecte, principalment, les mesures alternatives previstes en aquest article.

Article 64.

Procediment sancionador

1. El procediment sancionador aplicable serà el previst per les disposicions autonòmiques en vigor, sense perjudici del que resulti d'aplicació d'acord amb la legislació estatal.

2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l'Administració de l'Ajuntament contingui una sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no sigui de competència municipal, el batle elevarà l'expedient a l'òrgan corresponent de l'Administració que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.

3. El batle pot delegar o desconcentrar les seves competències en matèria de potestat sancionadora d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

Article 65.

Apreciació de delicte o falta

1. Quan les conductes a què es refereix aquesta ordenança poguessin constituir infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades.

2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, quedant fins llavors interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia diversitat de fonament.

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no recaigui pronunciament exprés respecte d'això de les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o la vigència de les dites mesures provisionals.

Article 66.

Prescripció i caducitat

La prescripció i la caducitat es regiran per la legislació administrativa sancionadora general, sense perjudici del que disposi la legislació sectorial.

 

CAPÍTOL  TERCER

REPARACIÓ DE MALS

 

Article 67.

Reparació de mals

1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta ordenança no exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els mals o perjudicis causats, llevat que aquesta se substitueixi per treballs en benefici de la comunitat, d'acord amb el previst en aquesta ordenança.

2. Als efectes del que estableix l'apartat anterior, quan sigui procedent, l'Administració municipal tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que pertoqui.

 

CAPÍTOL  QUART

MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA

 

Article 68.

Ordres singulars del Batle per a l'aplicació de l'ordenança

1. El Batle pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions especials que siguin procedents sobre la conducta a la via pública o el comportament dels ciutadans, a fi de fer complir la normativa en matèria de convivència ciutadana i de civisme.

2. Sense perjudici de la imposició de la sanció que si s'escau correspongui, el Batle podrà també requerir a les persones que siguin trobades responsables d'alguna de les conductes descrites en aquesta ordenança perquè s'abstinguin en el futur de realitzar actuacions semblants dins el terme municipal.

3. L'incompliment de les ordres, les disposicions o els requeriments a què s'ha fet esment en els apartats 1 i 2 d'aquest article serà sancionat en els termes prevists en aquesta ordenança, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de desobediència.

 

​​​​​​​CAPÍTOL  CINQUÈ

MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DIRECTA

Article 69.

Mesures de policia administrativa directa

1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les disposicions previstes en aquesta ordenança, i, sense perjudici de procedir a denunciar les conductes antijurídiques, podran requerir verbalment a les persones que no respectin les normes perquè desisteixin de la seva actitud o comportament, advertint-los que en cas de resistència poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència.

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació de la convivència ciutadana i el civisme, un deteriorament de l'espai públic, es requerirà al seu causant perquè procedeixi a la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui possible.

3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sense perjudici del que es disposa en l'apartat 1 d'aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint en tot cas amb el principi de proporcionalitat.

4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable perquè s'identifiqui.

En cas de no aconseguir la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès una infracció, els agents de l'autoritat podran requerir-la perquè, a fi d'iniciar l'expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències pròximes que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, informant la persona infractora dels motius del requeriment d'acompanyament.

5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les normes que hagi originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat, les conductes obstruccionistes constitueixen una infracció independent, sancionades, llevat que el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, en el qual cas es passaran les diligències a l'autoritat judicial corresponent.

 

CAPÍTOL  SISÈ

MESURES PROVISIONALS

 

Article 70.

Mesures provisionals

1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant un acord motivat, es podran adoptar les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.

2. Quan la llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador.

Article 71.

Decomisos

1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta ordenança, els agents de l'autoritat podran, en tot cas, decomissar els utensilis, vehicles i el gènere objecte de la infracció o que van servir, directament o indirectament, per a la comissió d'aquella, i també els doblers, els fruits o els productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment sancionador o, a falta d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que van motivar el decomís.

2. Les despeses ocasionades pel decomís, transport, dipòsit i destrucció aniran a càrrec del causant de les circumstàncies que l'han determinat.

3. Si es tracta de béns fungibles, es destruiran o els donaran el destí adequat. Els objectes decomissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada una resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte, es procedirà a la seva destrucció o s'entregarà gratuïtament a entitats sense ànim de lucre amb finalitats socials. Així i tot, es podrà procedir a la devolució dels objectes, materials, vehicles o mitjans intervinguts, si el propietari abona prèviament en via voluntària la sanció que pertoqui, justificant la seva propietat.

​​​​​​​

CAPÍTOL  SETÈ

MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA

 

Article 72.

Multes coercitives

Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives, d'acord amb el que disposa la legislació sectorial.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Primera.- Queda expressament derogada qualsevol norma continguda en els reglaments o ordenances municipals de Costitx que contradiguin la present ordenança.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.

Difusió de l'Ordenança

En el moment en què sigui aprovada aquesta ordenança, l'Ajuntament en farà una difució especialment preparada per ser distribuïda àmpliament en diferents punts del municipi, com a Oficines d'Atenció al Ciutadà, centres cívics, centres educatius, estacions d'autobusos, places i mercats i establiments de pública concurrència, associacions veïnals i entitats ciutadanes, entre altres.

Segona.

Entrada en vigor

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s'hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini assenyalat en l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

El que es fa públic per a general coneixement.

 

Costitx, 3 de gener de 2022

El batle

Antoni salas Roca