Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 3107
Correcció error detectat a l'edicte núm. 13101 del BOIB 180, de 30/12/21, sobre aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm.: 10893/2021

Procediment: Aprovació del Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2022

Havent-se publicat anunci  relatiu a l'aprovació definitiva del Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2022 en el BOIB núm. 180 de data 30 de desembre de 2021, i havent-se detectat una errada en el peu de l'esmentat anunci pel que fa al nom de l'Alcaldessa Accidental.

Per aquest motiu, i de conformitat amb el que estableix l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, segons el qual “Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes”, RESOLC:

Rectificar el text del peu de l'anunci núm. 13101 del BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021, relatiu a l'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2022, en el sentit següent:

Allà on diu:

“L'Alcaldessa Accidental.= Marta María Montero Montero”

Ha de dir:

“L'Alcaldessa Accidental.= Pilar Ribas Torres”

Que es publiqui la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes que corresponguin.

 

Sant Josep de sa Talaia, 3 de gener de 2022

L'alcaldessa acctal

Pilar Ribas Torres