Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 5941
Aprovació definitiva modificació de l'ordenança tinença animals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada sotmès a exposició pública l'acord plenari de 3 de febrer de 2021 d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de Convivència, Defensa i Protecció Animal a l'Entorn Humà, mitjançant la publicació corresponent al BOIB núm. 26, de 23 de febrer de 2021 i Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, rebudes les al·legacions i suggeriments formulats durant el període d'exposició pública i resoltes aquestes per acord plenari de data 5 de maig de 2021, resta definitivament aprovada fent-se públic el text complet de l'ordenança modificada:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ ANIMAL A L'ENTORN HUMÀ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament de Campanet reconeix els animals com a éssers dotats de sensibilitat tan física com psíquica i , per tant, amb capacitat per patir física i psíquicament.

La presència d'animals de companyia ha augmentat considerablement en els darrers anys als nuclis urbans i, concretament, al municipi de Campanet. La tinença d'aquests animals exigeix una responsabilitat especial, tant pel que fa als seus drets com als deures dels seus tenidors.

Els animals de companyia ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones i a fomentar el respecte envers la natura, i aporten molts beneficis personals i socials.

Hem de tenir present, però, la responsabilitat que implica la tinença d'animals a casa, i cal ser conscients que els hem de facilitar tot el benestar que necessiten i vetllar per evitar molèsties per a la convivència ciutadana.

El fet d'integrar un animal de companyia en una llar significa que es compta amb el comportament responsable i racional de la persona que se'n responsabilitza, i que aquesta persona compleix les obligacions que això comporta.

Tenir un animal significa acceptar una responsabilitat envers un ser viu que dependrà de nosaltres durant un llarg període de la nostra vida (cura, identificació, vacunació, hàbitat, educació, salut en general, control de la natalitat, ciutadania).

L'educació en la convivència amb els animals ha de partir del principi bàsic de respecte envers aquests éssers vius amb capacitat de sentir i de patir, i del principi de respecte a l' entorn i a les persones, comparteixin aquestes o no la mateixa afinitat pels animals.

Això comporta desenvolupar un treball de pedagogia social en el qual tots estem implicats.

Cal destacar també que aquesta normativa regula i limita la cria de cans i moixos de manera descontrolada, ja que en moltes ocasions, aquests animals pateixen les conseqüències de l'abandonament.

Per una altra banda cal tenir en compte no només els animals anomenats de companyia sinó, en general, tots els animals domèstics, salvatges i salvatges en captivitat que viuen al nostre entorn urbà i rural i que mereixen un tracte i una vida digna.

Aquesta ordenança Municipal tindrà com a principal referent, de Protecció d'Animals, la llei 1/1992 de 8 d'abril de Protecció d'Animals que viuen a l'entorn humà de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Decret 56/1994 de 13 de maig que la desenvolupen, el Decret 98/2006 de 24 de novembre de modificació del Decret 56/1994, la Declaració Universal dels Drets de l'Animal, proclamada el 15 d'octubre de 1978 per la Lliga Internacional dels Drets de l'Animal i aprovada per l'UNESCO i, posteriorment per l'ONU.

 

CAPÍTOL I

Objecte

Article 1. La present ordenança es circumscriu al municipi de Campanet i té per objecte la protecció dels animals i la defensa i vigilància dels seus drets, així com dels deures i els drets dels seus tenidors i la regulació de la convivència harmònica entre els animals que viuen a l'entorn urbà i rural i les persones. També és objecte d'aquesta Ordenança la regulació de les activitats comercials, industrials, professionals, assistencials i de serveis que hi estiguin relacionades, en el marc de les competències i obligacions municipals.

Article 2. Definicions

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:

a) Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.

Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per al ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

b) Animals de companya: els animals domèstics que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat de donar-se mútua companyia. Als efectes d'aquesta Ordenança gaudeixen sempre d'aquesta consideració els cans i els moixos.

c) Animals salvatges: els autòctons i no autòctons que viuen habitualment en estat salvatge.

 

 

d) Animals salvatges en captivitat: els animals autòctons i no autòctons salvatges que, de forma excepcional, viuen en captivitat.

e) Animals exòtics: els animals de companyia, domèstics i salvatges que pertanyen a espècies originàries de territoris externs a l'àmbit geogràfic mediterrani.

Article 3.-

Correspon al Batle anomenar a un regidor responsable de l'àrea de Benestar Animal. Aquesta àrea ha de tenir entitat pròpia dins l'organigrama municipal.

 

CAPÍTOL II.

Activitats relacionades amb els animals de  companyia i domèstics

Article 4.-

Constitueixen activitats comercials, industrials, professionals, assistencials i de serveis subjectes a la present ordenança, les següents :

- Vivers d'animals de companyia

- Guarderies d'animals de companyia

- Comerços dedicats a la compra venda d'animals.

- Serveis d'empolainament.

- Consultoris, clíniques i hospitals veterinaris

- Exposicions, exhibicions, festes i concursos

- Centres d'ensinistrament

- Refugis i recintes de custòdia, municipals o privats d'animals, dependents o no d'una associació per a la defensa i la protecció dels animals.

- Cementiris d'animals

- Granges o recintes particulars dedicats a la cria d'animals domèstics d'utilitat per a les persones (cavalls, ases, ovelles, gallines, porcs, etc.)

- Agrupacions zoològiques o parcs per a l'exhibició d'animals.

- Centres hípics.

Article 5.-

Les activitats detallades a l'article 4 hauran de complir totes les mesures establertes sobre llicències d'instal·lacions inicials, com també complir els requisits de Nucli Zoològic, Llei de Protecció d'Animals i d'altres lleis i reglaments existents al respecte.

Per tal de controlar i assegurar el compliment de les mesures, aquestes activitats estaran subjectes a la inspecció per part dels serveis tècnics municipals, que hauran de ser dotats de suficients mitjans humans i materials per a garantir la seva realització continuada. Si del resultat de les inspeccions practicades es detecten anomalies, la batlia podrà adoptar les resolucions i sancions pertinents. La resolució que en aquest sentit adopti la batlia estarà en funció de l'informe efectuat pels serveis tècnics municipals competents, com a resultat de la inspecció practicada, tot això sense prejudici de la incoació del procediment sancionador si procedeix.

Article 6.- Tots el locals i les instal·lacions adscrits a les activitats a què es refereix l'article 4 de la present ordenança han de complir les condicions estructurals i de serveis que s'adaptin, com a mínim, a la normativa de la llei de protecció animal de la CAIB 1/1992. Els titulars de les activitats a que es refereix l'article 4 de la present tindran l'obligació de mantenir els animals en bones condicions higièniques i sanitàries, realitzar qualsevol tractament preventiu que hagi estat declarat obligatori, així com procurar-los un tracte digne i vetllar pel seu benestar tant físic com a psíquic.

S'hauran de complir les obligacions citades als articles de la esmentada llei de la CAIB, títol I (disposicions generals), articles 1 a l'11.

Article 7.-

Referent al títol I, articles 4 i 5 de l'esmentada llei 1/1992 de la CAIB aquesta ordenança manifesta el seu rebuig a totes les festes i exhibicions que puguin suposar un sofriment per als animals. Queden prohibits tots aquests actes al terme municipal de Campanet, sense cap tipus d'excepció.

 

CAPITOL III.

De la tinença i tracte dels animals

Article 8.-

Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics i de companyia als habitatges urbans, tinença que queda condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament, a l'absència de risc en l'aspecte sanitari i de seguretat i a la inexistència de molèsties greus o continuades per als veïnats.

De la mateixa manera es permet tenir o criar animals de producció com ara coloms, gallines, porcs i altres animals de corral i cries de proveïment en domicilis particulars i socials, sempre que les circumstàncies higièniques siguin òptimes per al seu allotjament, hi hagi absència de risc en l'aspecte sanitari i inexistència  de molèsties greus o continuades als veïnats

Article 9.-

La tinença d'un animal de companyia o un animal domèstic comporta una sèrie d'obligacions ineludibles. Se'ls ha de proporcionar de manera adequada aliment, aigua, allotjament amb condicions ambientals favorables d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc així com les cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment físic ni psíquic i per satisfer les seves necessitats vitals, higièniques i sanitàries.

Article 10.

De conformitat amb la legislació aplicable, es prohibeix expressament:

1 Maltractar o agredir física o psíquicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol tipus d'humiliació o pràctica que els pugui causar sofriments o danys.

2 Sacrificar els animals de companyia de forma no eutanàsica. El sacrifici d'aquests animals només podrà ser realitzat per un facultatiu veterinari i amb procediments eutanàsics, sense sofriment per a l'animal. Només se podrà sacrificar un animal de companyia en el cas que aquest pateixi una malaltia dolorosa i incurable.

3 Abandonar qualsevol animal.

4 Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari o inadequades per a les seves característiques i necessitats fisiològiques i etològiques.

5 Usar tota classe d'artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals que els produeixin danys o patiments o que els impedeixi mantenir el cap en posició normal. Queda prohibit, per tant, el costum de fermar les potes al coll dels animals herbívors per tal d'evitar que depredin les espècies vegetals o per qualsevol altra finalitat. Queda també prohibit l'ús d'artefactes destinats a l'ensinistrament d'animals que els puguin ocasionar danys o patiments, llevat dels que estiguin degudament autoritzats.

6 Es prohibeix expressament tenir els animals de companyia fermats a terrenys rústics no habitats. Si per qualsevol motiu justificat, un ca hagués de romandre ocasionalment fermat s'hauran de complir les disposicions del punts 4 i 5 de l'article 11.

7 Mantenir els animals en estat d'aïllament, sense que l'espècie o raça ho requereixi, sense rebre les atencions i el contacte social necessaris per part dels seus cuidadors, per tal de satisfer les seves necessitats etològiques, afectives i de socialització. Per aquest motiu no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts, balcons, solars, ni qualsevol lloc que resti deshabitat la major part del temps.

8 Mutilar total o parcialment orelles, cues, dents o altres parts o òrgans, extirpar ungles o cordes vocals, amb finalitats estètiques. S'exceptuen les intervencions, controlades pels veterinaris, destinades a garantir la salut de l'animal, a anul·lar la seva capacitat reproductiva ò a identificar els moixos sanats, i també les que es duguin a terme en els animals de producció.

9 Mantenir els animals en estat de desnutrició o deshidratació sense que la mesura obeeixi a prescripció facultativa.

10 Mantenir els animals sense proporcionar-los l'atenció sanitària adequada.

11 Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als espais públics llevat de la cessió, l'adopció o l'acolliment d'animals abandonats o perduts per mediació de l'Ajuntament, els centres d'acollida d'animals de companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals.

12 L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats que impliquen el sofriment, burla, humiliació, degradació, persecució i tractament antinatural dels animals o que poden ferir la sensibilitat de les persones que les contemplen. Es torna fer constar l'expressat a l'article 7 d'aquesta ordenança respecte a la no inclusió de cap tipus d'animal en cap tipus d'espectacle o exhibició que comporti qualsevol d'aquestes circumstàncies, sense excepció.

13 La possessió o tinença en captivitat d'animals salvatges o considerats invasors dels nostres ecosistemes, fora dels establiments zoològics autoritzats.

14 La captura, compra, venda o qualsevol altre tipus de transmissió d'animals salvatges o considerats invasors dels nostres ecosistemes.

15 Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans.

16 Ensinistrar animals amb el fi de reforçar la seva agressivitat.

17 La tinència o el comerç de primats i la seva cessió entre particulars, els centres de cria i subministradors de primats per experimentació i els centres de cria d'animals salvatges en captivitat.

18 L'experimentació amb qualsevol tipus d'animal.

19 Lliurar els animals mitjançant sorteig, rifa ò promoció, ni com a cap tipus de premi, obsequi ò recompensa.

20 Usar coles ò substàncies enganxoses com a mètode de control d'animals vertebrats i invertebrats.

21 Practicar la caça i captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm.

22 Practicar la caça fora dels espais denominats vedat de caça.

23 Capturar cans i moixos ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc, exceptuant situacions previstes a actuacions supramunicipals.

24 El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a la legislació vigent balear, espanyola o de la Comunitat Europea.

25 Qualsevol altra acció o omissió no esmentada a la present ordenança continguda a la llei 1/1992 de la CAIB.

Article 11.- Allotjament:

1. Els animals de companyia que hagin de romandre en espais annexos a l'habitatge (galeries, balcons, terrasses, patis, jardins,...) o a qualsevol terreny o espai exterior disposaran d'un habitacle impermeable en què arrecerar-se de les inclemències del temps i un espai d'esbarjo i exercici. Aquest habitacle i espai d'esbarjo han de complir unes mides adequades a les característiques i etologia de l'animal i estar ubicat de tal forma que no estigui exposat directament, de forma prolongada, a la radiació solar ni a la pluja. L'habitacle serà suficientment llarg, alt i ample perquè l'animal hi càpiga folgadament i haurà de tenir un espai exterior d'esbarjo adequat perquè es mogui amb llibertat i s'exerciti convenientment. De cap manera aquests espais seran l'allotjament habitual del animal.

2. Aquests espais hauran de tenir com a mínim 20 m2 per animal i s'augmentarà 7 metres més per animal i hauran d'estar lliures d'objectes o obstacles que redueixin la superfície apta per a la lliure circulació dels animals. En cas de que aquest espai sigui inferior a la mida establerta, s'haurà de permetre l'accés de l'animal a l'habitatge. Per tant, es prohibeix tenir cans o moixos als balcons i terrasses de mida inferior a 50m2 de superfície lliure d'obstacles, sense tenir accés a l'interior de la casa.

3. La retirada dels excrements i neteja de l'orina s'ha de fer de forma quotidiana. S'han de mantenir els espais nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

4. Els cans no podran romandre fermats de forma permanent. Quan estiguin fermats, la cadena de subjecció de l'animal es disposarà de manera que pugui córrer al llarg d'un filferro d'una longitud no inferior a 10 metres de llargària, convenientment tibat i subjectat, a un dels seus extrems a les immediacions del seu habitacle, amb anella corredora y cadena prima de 2'5 metres per que tingui joc lateral, sense impossibilitar els moviments de l'animal a arribar amb comoditat al seu habitacle per poder-se arrecerar i a un recipient d'aigua potable. Per aquest motiu, a les finques rústiques a on hi hagi presència de cans, aquests hauran de romandre en un espai degudament tancat a fi d'evitar-ne la fuita. La grandària del tancat no podrà ser inferior a 100 m2 per un ca, augmentant-se 20 m2 per cada ca, quan ni hagi més d'un compartint el mateix recinte. En cas de que el tancament quedés deteriorat de forma que permetés la fuita al ca, aquest podrà romandre fermat de la manera indicada abans, per un període no superior a 15 dies, durant el qual s'haurà de reparar el tancat o fer-lo de nou.

5. Si, per motius justificats, un ca ha de romandre fermat o tancat no podrà fer-ho de forma permanent. Se li garantirà exercici físic, permetent-li sortir del seu recinte un mínim de dues vegades al dia.

6. No podran retenir-se en captivitat, com animals domèstics o de companyia els que pertanyen a espècies protegides o en risc d'extinció, ni aquells que no puguin adaptar-se a la captivitat, bé per les seves condicions naturals, bé per representar un perill per a la salut i seguretat de les persones i dels animals amb que hi convisquin.

7. Queda prohibida la tinença dels animals salvatges, autòctons i al·lòctons, i dels animals exòtics que, alliberats al medi, suposin un perill per al nostre ecosistema i les espècies autòctones i que tenen dret a desenvolupar-se en el seu propi medi natural (tortugues, papagais, iguanes, rèptils, aràcnids, etc.).

Aquelles persones que, a la publicació d'aquesta ordenança, ja tinguin en propietat algun d'aquests animals, hauran de notificar-ho en el termini de tres mesos, presentant-ne la documentació a l'Ajuntament, on se'ls donarà d'alta al cens municipal, prèvia la inscripció en el registre d'animals, una vegada presentada la documentació administrativa que es requereixi.

8. Quan un animal salvatge o exòtic no hagi estat declarat i censat en el termini establert o, se comprovi que no s'han adaptat les condicions de la seva tinença, l'Ajuntament podrà decomissar-lo i portar-lo a un nucli zoològic adient on i quedarà en custòdia fins que el propietari adapti la seva situació a aquesta ordenança. Les despeses de custodia i manteniment de l'animal a aquest centre correran a càrrec del propietari.

9. L'Ajuntament disposarà d'un recinte on es mantindrà en custodia els animals de companyia trobats sense la presencia de la persona responsable. En aquest recinte els animals romandran un temps adequat per trobar al seu responsables. Passat el temps reglamentari es farà difusió per trobar un nou propietari per l'animal. En cap cas els animals sota custodia municipal podran ser  sacrificats exceptuant per qüestions humanitàries.

Mentre es dugui a terme la construcció del recinte per a la custodia dels animals de companyia, l'Ajuntament podrà dipositar provisionalment els animals de companyia que es trobin, als recintes de la seva propietat, els quals tindran una funció de dipòsit provisional.

 

CAPITOL IV.

De la circulació dels animals de companyia

Article 12.- Circulació

Els propietaris d'animals de companyia, específicament en el cas de cans, adoptaran les mesures necessàries per tal que aquests animals no puguin anar lliurement, sense esser conduïts sota la tutela de les persones, a les vies, espais lliures públics, propietats privades o molestar a les persones que hi circulen. Així mateix hauran de circular convenientment identificats (microxip) i vacunats i tractats sanitàriament.

Queda prohibida la circulació per les vies públiques i espais urbans d'aquells cans que no vagin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. També aniran proveïts de morrió quan es tracti d'espècies catalogades per la legislació vigent com a potencialment perilloses i quan el temperament de l'animal ho aconselli i sota la responsabilitat del seu propietari.

Es podrà fer exempció d'aquesta norma quan es transiti per espais rurals de caire privat, sota la responsabilitat i supervisió del seu propietari.

Els cans qualificats com a perillosos hauran d'anar sempre amb morrió apropiat a la tipologia de la raça i cadena no extensible d'un màxim de 1,5 metres sense que es pugui dur més d'un ca per persona.

Queden exceptuats de circular subjectes els animals de companyia que discorren per espais lliures en els quals s'autoritzi expressament i dins els límits i en les condicions que es determinin en cada cas. Aquestes zones urbanes habilitades per als cans hauran d'estar allunyades dels espais dedicats als jocs infantils o, si més no, convenientment tancades i protegides per tal d'evitar l'accés dels infants si no van acompanyats d'un adults i sota la seva responsabilitat.

Als nuclis urbans i a las proximitats de les cases rurals, els moixos poden circular a lloure. Tots els moixos que tinguin accés a l'exterior de les cases, hauran de ser castrats.

A fi de controlar-ne la població d'evitar les malalties i la seva migració als espais naturals, l'Ajuntament promourà la creació de colònies controlades de moixos castrats.

Queda prohibida la presència de cans i animals domèstics a zones destinades a jocs de nins.

Queda prohibit rentar al carrer als animals de companya.

Queda prohibida la circulació per les vies i els espais públics o privats, de concurrència pública, d'animals d'espècies salvatges, fins i tot domesticats, sense excepció.

Quan els animals hagin de romandre en vehicles estacionats haurà de ser per períodes molt curts de temps i adoptant les mesures pertinents perquè l'aireig i la temperatura siguin adients per evitar accidents i molèsties als animals.

Queda prohibida l'entrada d'animals de companyia a locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.

Queda prohibida l'entrada d'animals de companyia a les zones esportives, així com als actes culturals realitzats a espais tancats. A n'aquets espais podran entrar els animals prèvia petició cursada per escrit.- I els cans-guia en tot cas.

Els propietaris d'hotels, pensions, i similars, podran prohibir o acceptar, al seu criteri, l'entrada i permanència d'animals domèstics als seus establiments, prèvia l'autorització administrativa de l'òrgan competent, assenyalant visiblement a l'entrada aquesta acceptació o prohibició, complint els requisits de les lleis vigents.

Article 13.-

Als nuclis urbans i no urbans dels voltants, està prohibit deixar els excrements dels animals de companyia i no netejar les miccions a les vies i espais públics o privats, de concurrència pública. Els propietaris dels animals o les persones que el condueixin són responsables de l'eliminació correcta i immediata d'aquestes deposicions i les hauran de recollir i dipositar als contenidors adequats. En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat podran requerir al propietari o a la persona que condueixi l'animal que retiri les deposicions; si no ho fa, els agents podran imposar la sanció pertinent.

Les persones portadores d'animals han de dur sempre amb si els elements de recollida d'excrements com poden ser bosses o embolcalls, la Policia Local pot comprovar si es compleix aquesta obligació, i serà motiu de sanció passejar un animal sense portar-los.

Estan prohibides les miccions en les façanes, tanques, murs de tancament, barreres, etc. dels edificis, en els vehicles i en mobiliari urbà, no així en voreres apartades del pas de vianants, asfalt, escocells i zones verdes.

En cas de que la persona que acompanya l'animal estigui impossibilitada d'acotar-se, per raons d'edat, lesió o malaltia, se li podrà exigir que aporti una bossa de plàstic per tal de que una altra persona pugui retirar l'excrement. En cap cas, una persona impedida podrà ser sancionada per no retirar els excrements del seu animal.

Article 14.-

La Batlia podrà establir quins animals i en quins llocs i circumstàncies poden ser alimentats pels ciutadans en els espais públics. En tot cas, les persones que donin de menjar a les vies i espais de pública concurrència, hauran de fer-ho de forma higiènica, netejant les restes de menjar, retirant-ne els recipients i participant en les campanyes de control de natalitat promogudes per l'Ajuntament i les associacions de protecció animal. Els espais i les persones han de tenir autorització per fer-ho. Queda prohibit donar menjar als animals a punts no controlats exceptuant situacions d'emergència.

Article 15.-

L'Ajuntament, habilitarà els vehicles municipals destinats a transport públic per a l'accés dels animals de companyia, adaptant-los així a la nova legislació estatal.

En el cas de no disposar d'ells, l'Ajuntament instarà als responsables que desenvolupin l'activitat de transport públic de viatgers, a que adaptin els vehicles utilitzats, al transport dels animals de companyia, de conformitat amb la legislació vigent.

 

CAPÍTOL V

Dels animals vagabunds i abandonats

Article 16.-

Queda prohibit l'abandonament d'animals, tant al medi natural com als nuclis urbans. Els propietaris dels animals que no vulguin continuar tenint-los estan obligats a cercar per ells una llar on siguin ben tractats o, en darrer terme, donar-los a una associació protectora d'animals legalment reconeguda, al servei municipal encarregat de la seva acollida o a l'entitat que en tingui delegat el servei, pagant les corresponents taxes, si s'escau. S'exceptua el següent cas: • L'alliberament d'espècies autòctones al medi natural, sempre i quant se faci amb coneixement i autorització de l'organisme competent.

Article 17.-

Es considerarà que un animal és vagabund quan no dugui micro-xip ni cap identificació del seu origen o del seu propietari i no vagi acompanyat de cap persona ni tengui propietari conegut. En aquest supòsit l'Ajuntament es podrà fer càrrec de l'animal.

Article 18.-

El moixos poden viure lliurement en el carrer, tant els que formen part de les colònies dels programes municipals de control ètic de les poblacions, com els moixos solitaris de carrer com els que tenen propietari legal. Tots els moixos amb accés a l'exterior hauran d'estar esterilitzats i identificats amb microxip. L'Ajuntament promourà la creació de colònies de moixos controlades. Aquestes colònies consistiran, en la agrupació controlada de moixos, degudament esterilitzats i controlats sanitàriament, en espais públics a càrrec d'organitzacions, entitats cíviques o veïnats sense afany de lucre.

Article 19.-

Els animals en general qualificats com a vagabunds seran recollits pels serveis que depenguin de l'Ajuntament o per l'associació o entitat legalment constituïda que l'Ajuntament designi i aconduïts al recinte municipal o altres zones controlades en cas que el recinte estigui ple o no en condicions, que se'n farà càrrec o el retindrà fins que aquest sigui reclamat pel propietari, cedit o adoptat. La captura i transport d'animals vagabunds ha d'estar orientada per criteris ètics, s'ha d'efectuar utilitzant tècniques i mitjans compatibles amb els imperatius biològics de l'espècie, en condicions higièniques impecables i amb garanties per a la seguretat de les persones en general i del personal encarregat d'aquests serveis en particular.

Els animals vagabunds dipositats en el centre de recollida municipal hi romandran com a mínim 10 dies, el temps que marca la Llei 1/1992 de protecció animal de la CAIB.

L'Ajuntament podrà, en cas de falta d'espai al refugi, derivar aquests animals a alguna entitat protectora col·laboradora on compliran el seu període legal d'espera. Un cop transcorregut aquest termini sense que el propietari hagi comparegut, l'animal es considerarà legalment abandonat i podrà ser donat en adopció a un particular, una vegada vacunat, identificat amb micro-xip i castrat, o en acollida a alguna associació protectora d'animals legalment constituïda. En el primer cas, l'Ajuntament podrà exigir l'abonament de les despeses de manteniment, vacunació, identificació i castració. Si finalment se'n fa càrrec de l'animal una entitat protectora sense ànim de lucre, aquestes despeses correran a càrrec de l'Ajuntament o segons estipuli el conveni firmats per les dues entitats.

Si es tracta d'animals salvatges o exòtics, domesticats o no, seran derivats a entitats protectores específiques de recuperació d'espècies però, en cap cas, oferts en adopció a particulars. Si els animals pertanyen a una espècie protegida, prohibida, predadora o perillosa mai se tornaran al seu propietari.

Les actuacions sanitàries que fossin necessàries durant el temps de permanència al recinte municipal es faran sempre sota control veterinari.

No es sacrificarà cap animal sempre que no pateixi una malaltia greu, dolorosa i incurable, i mai sense prescripció d'un veterinari.

En cas de que l'animal portés algun sistema identificatiu, els corresponents serveis municipals avisaran el propietari, que disposarà d'un termini de tres dies per recuperar-lo.

Si l'animal no porta cap sistema identificatiu i és reclamat pel seu propietari aquest haurà de demostrar que l'animal és seu, mitjançant una fotografia o document que ho demostri i haurà d'identificar l'animal obligatòriament amb el micro-xip.

En ambdós casos el propietari haurà d'abonar les despeses originades pel seu manteniment a més de presentar la cartilla sanitària amb les vacunes al dia. Si no la tingués o no estàs actualitzada, estarà en l'obligació de donar-la d'alta o d'ajustar-la a la legislació vigent.

Si al cap de dos dies de la trobada de l'animal, hagués estat impossible localitzar-ne el propietari, l'Ajuntament farà servir tots els mitjans al seu abast per tal de difondre la fotografia i la descripció de l'animal.-

Article 20.-

Durant l'estada dels animals recollits pels serveis municipals a les seves dependències aquests rebran un tracte digne.

L'Ajuntament s'encarregarà d'informar a la població sobre els animals trobats i custodiats a les seves dependències. Per això tindrà la obligació d'informar, divulgar i fomentar la responsabilitat i l'adopció.

Article 21.-

L'Ajuntament o l'entitat col·laboradora amb que tingui conveni signat, decidirà el destí dels animals que no hagin estat recuperats o adoptats després dels 10 dies d'estada mínima al recinte municipal, seguint la filosofia i les normes d'aquesta ordenança evitant en tot cas el sacrifici dels animals. En línies generals, es podran cedir els animals a centres, refugis o societats protectores i de defensa animal legalment constituïdes que procurin un tracte digne a l'animal, que no els sacrifiquin i que fomentin la seva adopció.

L'Ajuntament o l'entitat col·laboradora amb que tingui conveni signat decidirà a qui i en quin termes donar en adopció els animals. En el moment de donar l'animal el nou propietari haurà d'abonar les despeses de vacunació, desparasitació, cartilla sanitària, castració i identificació de l'animal.

En tots els casos s'exigirà un tracte digne i el compliment exhaustiu de l'ordenança municipal (allotjament, cures sanitàries, vacunes, identificació, inscripció censal, control de la natalitat, educació, responsabilitat i ciutadania), signant un contracte d'adopció, en el qual, a més a més s'especifica la provisionalitat de l'adopció, que esdevindrà automàticament definitiva al cap d'un mes de tinença de l'animal.

L'Ajuntament o l'entitat col·laboradora amb qui tingui conveni signat, podran fer

tasques d'inspecció per comprovar el compliment d'aquests compromisos i retirar l'animal en cas d'incompliment.

 

CAPITOL VI.

Animals salvatges en captivitat

Article 22.-

Els establiments zoològics de fauna salvatge ja existents han de complir, com a mínim, els requisits legalment establerts (Llei 31/2003, de 27 d'octubre, de conservació de la fauna salvatge en els parcs zoològics) a més dels següents:

• L'objecte d'aquests establiments ha de consistir en gestionar i mantenir un centre de recursos medi-ambientals per a la conservació d'espècies d'animals silvestres i dels seus ecosistemes naturals, promoure i desenvolupar la recerca biològica que pugui contribuir a la conservació de la bio-diversitat, així com promoure l'educació pública sobre la necessitat de la conservació del valor de la natura.

• El seu emplaçament haurà de tenir en compte el suficient allunyament del nucli urbà, en els casos que es consideri necessari, i les instal·lacions no podran ocasionar molèsties als habitatges pròxims.

• Les construccions, instal·lacions i equips hauran de garantir un ambient higiènic.

• Les eliminacions d'excrements i d'aigües residuals s'hauran de dur a terme de manera que no comportin perill per a la salubritat pública ni cap mena de molèsties.

• Els recintes, locals ò gàbies per l'aïllament, el segrest i l'observació d'animals malalts ò sospitosos de malaltia hauran de ser de fàcil neteja i desinfecció.

• Hauran d'estar dotats de mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals, materials i utensilis que puguin estar en contacte amb els animals així com de mitjans per a la destrucció i eliminació higiènica de cadàvers d'animals i matèries contumaces.

• Els animals hauran de ser manipulats de manera adequada perquè es mantinguin en bon estat de salut.

• Les instal·lacions hauran de permetre unes condicions de vida acceptables d'acord amb la natura de cadascun del animals.

Per al control d'aquestes empreses i activitats caldrà l'informe dels serveis tècnics municipals, el quals portaran el control permanent de l'activitat de les esmentades empreses.

El personal dels establiments zoològics ha de tenir coneixement i ha de disposar d'un exemplar de la normativa legal vigent en matèria de protecció dels animals i de la documentació internacional sobre comerç i protecció del animals, així com ha de haver superat el curs de cuidador ò cuidadora dels animals.

Haurà de col·locar-se en un lloc visible des del carrer, un cartell indicador del número de Registre de nucli zoològic i el telèfon de la Guardia Urbana per supòsits de sinistre ò emergència. Aquest últim requisit no serà obligatori quan l'establiment tingui un servei permanent de vigilància ò control.

El control periòdic dels establiments d'animals salvatges en captivitat es realitzarà anualment mitjançant la presentació d'una certificació tècnica, redactada i signada per un tècnic de l'Ajuntament, relativa al compliment de les condicions higienico-sanitàries, de seguretat i de benestar animal.

 

CAPITOL VII.

Normes sanitàries

Article 23.-

L'Ajuntament ha de col·laborar en la promoció i la divulgació de les vacunacions i/o els tractaments obligatoris, al mateix temps que vigila el compliment del que ordena

Article 24.- Els posseïdors de cans, moixos i altres animals domèstics estaran obligats a vacunar-los i fer els tractaments contra aquelles malalties objecte de prevenció. Entre aquestes vacunes obligatòries s'inclou la vacunació anti-ràbica, amb caràcter anual.

Cada propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades necessàries sobre la identitat del propietari.

Article 25.- Per facilitar el control i fomentar la funció social del animals de companya envers la gent gran i els discapacitats, l'Ajuntament podrà atorgar subvencions en funció de la capacitat econòmica d'aquestes persones, per tal de garantir el compliment de les obligacions sanitàries i d'esterilització d'aquests animals.

Art 26.- Els propietaris de moixos amb accés a l'exterior hauran de realitzar un control de natalitat efectiu mitjançant intervenció quirúrgica per manescal col·legiat per evitar la proliferació incontrolada de moixos urbans i en el medi natural i renous nocturns en època de cel.

 

CAPÍTOL VIII.

Cens municipal

Article 27.-

Els propietaris dels animals domèstics de companyia (conceptuats com a: qualsevol que convisqui amb les persones, no només cans i moixos) han de censar els animals en el corresponent cens municipal dins el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de naixement o d'adquisició de l'animal. La inscripció en el cens municipal es farà a través de les oficines municipals. Els documents necessaris son la cartilla i full de chip i DNI. del propietari.

Article 28.-

Els posseïdors d'animals catalogats com a potencialment perillosos segons la legislació vigent, a més, hauran de disposar de la corresponent llicència de tinença i formalitzar la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'animals potencialment perillosos.

Aquesta tramitació es farà a través de les oficines municipals, després de presentar la documentació especificada en el Reial Decret 287/2002 pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, sobre règim jurídic per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Article 29.-

Les baixes per mort o desaparició dels animals censats hauran de ser comunicades pels seus propietaris o tutors a l'oficina municipal corresponent, en un termini màxim de 3 mesos i, alhora, s'haurà de presentar la documentació de l'animal.- Aquesta obligació no serà exigible en cas d'animals ja inscrits en cens d'entitats supramunicipals.

Article 30.-

Les persones que transfereixin la propietat d'un animal o que canviïn d'adreça o de població estan obligats a comunicar aquest fet i les dades del nou propietari i la nova adreça al cens municipal en un termini no superior a 15 dies.

Article 31.-

La identificació dels animals de companyia s'ha de fer obligatòriament, mitjançant la implantació del micro-xip, que s'adaptarà en tot cas a la normativa de la Unió Europea.

El micro-xip consta d'un codi alfa-numèric que permet, en tot cas, identificar l'animal i garantir la no duplicitat.

El micro-xip s'ha d'implantar al costat esquerre del coll de l'animal. En el cas que per una circumstància justificada no sigui possible la seva implantació al costat esquerre del coll de l'animal, s'haurà d'implantar a la zona de la creu, entre les dues espatlles i es farà constar expressament en el document acreditatiu.

La implantació del micro-xip l'ha de realitzar un facultatiu veterinari en condicions d'asèpsia.

La persona o entitat responsable del marcatge de l'animal ha de lliurar al propietari de l'animal el document acreditatiu d'aquest fet on han de constar, al menys, les dades següents: el sistema d'identificació utilitzat, les dades de la persona o entitat que realitza aquest marcatge, l'espècie animal i la raça, el sexe i la data de naixement de l'animal.

En qualsevol transacció de l'animal de companyia, s'haurà de lliurar al nou propietari de l'animal el document acreditatiu de la seva identificació i assegurar el canvi de les dades que sigui pertinent.

Article 32.-

En el moment del registre al corresponent cens municipal es lliurarà al propietari la targeta censal municipal, la qual s'haurà de renovar anualment.

CAPÍTOL IX.

Sacrifici d'animals i recollida dels animals ferits, els seus cadàvers i les seves restes

Article 33.-

El sacrifici d'animals de companyia, amb caràcter general, només podrà ésser efectuat per un facultatiu veterinari per procediments eutanàsics que assegurin la prèvia sedació i anestèsia de l'animal per tal de evitar-ne el patiment físic i psíquic.

Queda totalment prohibit tot procediment que ocasioni la mort de qualsevol altra manera (enverinaments, armes de foc, etc...).

Article 34.-

Queda prohibit el sacrifici d'un animal de companyia per decisió del seu tutor per motius arbitraris. El sacrifici d'un animal només s'ha de dur a terme en cas de malaltia greu, dolorosa i incurable.

Quan el propietari d'un animal no vulgui continuar assumint la seva tinença, estan obligats a cercar per ells una llar on siguin ben tractats o, en darrer terme, donar-los a una associació protectora d'animals legalment reconeguda, al servei municipal encarregat de la seva acollida o a l'entitat que en tingui delegat el servei, pagant les corresponents taxes, si s'escau.

Article 35.-

L'Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals morts a les vies públiques. Aquesta recollida s'efectuarà de forma que impedeixi la contaminació del personal afecte al servei i, en tot cas, en bosses o recipients precintats. Les restes i cadàvers seran eliminades mitjançant els serveis del Centre Sanitari Municipal de Son Reus (Palma), d'acord amb la legislació vigent.

Els que tinguessin coneixement de l'existència d'un cadàver o restes d'animals als espais públics o privats, de concurrència pública, ho hauran de comunicar a les oficines municipals, facilitant-ne les dades necessàries per a la seva localització i recollida, de forma immediata.

La ubicació de cementiris d'animals, si s'escau, es regirà per la normativa europea, estatal o autonòmica d'aplicació.

Article 36.-

L'Ajuntament és el responsable de la retirada dels animals ferits o malalts als espais públics o privats, de concurrència pública en les millors condicions possibles de transport i tracte i derivats a un centre veterinari. Un facultatiu veterinari decidirà les actuacions pertinents: curar-lo o sacrificar-lo, si no queda altra opció per evitar el seu sofriment i agonia.

Els animals ferits o malalts passaran a ser tutelats per l'Ajuntament o associació amb qui tingui conveni signat, per difondre la seva recollida i intentar trobar-ne el propietari. Si no es pot trobar el propietari de l'animal aquest quedarà subjecte al que es desenvolupa al capítol V d'aquesta ordenança.

L'Ajuntament establirà un servei d'assistència permanent a la via i als espais públics dirigit al salvament i atenció sanitària urgent dels animals ferits o malalts.

 

CAPÍTOL X.

Vigilància i inspecció

Article 37.-

Correspon a l'Ajuntament de Campanet:

- Divulgar, juntament amb les entitats defensores i col·laboradores, campanyes divulgadores i informatives del contingut d'aquesta normativa per als cursos escolars i per a la població en general.

- Confeccionar i mantenir al dia el cens municipal d'animals de companyia del municipi.

- Recollir, custodiar, esterilitzar, identificar i derivar a través de l'adopció de particulars o de centres, refugis o associacions de protecció animal sense ànim de lucre, els animals vagabunds, abandonats o donats pels seus propietaris d'acord amb la present ordenança.

- Albergar a aquests animals, sempre dins el terme municipal de Campanet, durant els períodes de temps mínims establerts a la present i d'acord amb la infraestructura i condicions detallades al capítol III d'aquesta ordenança. Si les instal·lacions no estan en condicions o plenes es podran derivar a altres llocs on hi hagi conveni de col·laboració.

- Promoure i subvencionar campanyes de conscienciació sobre els drets dels animals, sobre el deure de complir la normativa existent respecte a les vacunacions, cens i identificació d'animals i sobre la conveniència de la seva esterilització. Aquestes campanyes es poden dur a terme en col·laboració amb associacions protectores i per a la defensa dels animals sense ànim de lucre i legalment constituïdes.

- Promoure i subvencionar cursos d'educació per als propietaris de cans.

- Promoure i subvencionar cursos d'educació per als mestres d'escola i per les

Autoritats Municipals.

- Per facilitar el control de natalitat i fomentar la funció socials dels animals de companyia, l'Ajuntament podrà atorgar subvencions, en funció de la capacitat econòmica dels propietaris, per a la seva castració i vacunació.

- Vigilar perquè es compleixin tots els termes d'aquesta ordenança municipal posant especial cura en el compliment dels drets dels animals. Les actuacions del servei d'inspecció i vigilància es faran sense la necessitat d'una denúncia prèvia.

- Ordenar a la Policia Local la intervenció d'ofici en els casos d'infracció evident.

- Tramitar i, en el seu cas, resoldre els corresponents expedients sancionadors per infraccions a aquesta ordenança municipal.

Article 38.-

A efectes d'aquesta ordenança, tindran la consideració d'associacions per a la protecció i defensa dels animals aquelles que estiguin legalment constituïdes, sense ànim de lucre i tinguin com a finalitat la protecció i defensa dels animals.

Les associacions per a la protecció i defensa dels animals que reuneixin aquests requisits podran obtenir el títol d'entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Campanet i signar, amb aquest fi, un conveni de col·laboració i gestió per al compliment de la present ordenança i dels drets dels animals.

L'Ajuntament de Campanet podrà convenir amb les entitats col·laboradores la realització de diferents funcions que es detallaran en el document de signatura del conveni, sempre dins el marc del terme municipal i respectant els temps mínims d'estada dels animals al nostre municipi.

Els agents de l'autoritat prestaran la seva col·laboració a les entitats col·laboradores per a les gestions que tinguin relació amb el compliment d'aquesta ordenança municipal.

L'Ajuntament de Campanet podrà establir ajudes econòmiques per a les seves entitats col·laboradores prèvia presentació d'aquestes d'una memòria amb el corresponent estudi econòmic-financer on s'especifiquin les activitats a finançar i les diferents fonts de recursos.

L'Ajuntament ha de destinar els ingressos procedents de les sancions per infraccions d'aquesta normativa a actuacions que tinguin per objecte el foment de la protecció del animals.

 

CAPÍTOL XI.

Infraccions i sancions

Article 39.-

Les accions i/o les omissions que infringeixin la present ordenança i la seva normativa complementària i l'expressada a la Llei 1/1992 de 8 d'abril de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà de la CAIB, generen responsabilitat de naturalesa administrativa, sense prejudici de l'exigible a la via penal, civil o d'un altre ordre en què puguin incórrer.

Si es denúncia una infracció envers un animal i aquest desapareix, es sancionarà al propietari del lloc on estava l'animal per un import igual al doble de l'import màxim establert a la sanció denunciada.

Article 40.-

Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 41.-

Seran infraccions lleus les següents:

a) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al propietari de l'animal i sense l'autorització del seu titular, de cans que no vagin acompanyats i conduïts per una persona i sota la seva responsabilitat.

b) Embrutar amb els excrements i miccions dels animals les voravies, vies urbanes i espais públics, i qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

c) No portar amb si bosses o embolcalls per recollir els excrements dels animals de la via pública.

d) La possessió d'un ca sense micro-xip d'identificació.

e) La possessió d'un ca no censat.

f) La possessió d'un ca potencialment perillós sense registrar al Registre d'animals potencialment perillosos.

g) L'incompliment per part del propietari d'un animal de l'establert a la present ordenança al capítol IV, article 12 referent a la circulació dels animals de companyia,

h) L'incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en aquesta ordenança que no estigui qualificada de greu o molt greu.

i) La no col·laboració amb l'Ajuntament i amb les associacions de protecció animal autoritzades per l'ajuntament per part de persones propietàries de solars a l'hora d'efectuar-hi un control de les espècies animals assilvestrades i prendre les mesures pertinents per al control de la natalitat i la salut dels animals.

Article 42.- Seran infraccions greus:

a) La circulació per la via pública i propietats privades alienes al propietari de l'animal i sense l'autorització del seu titular, de cans potencialment perillosos que no vagin acompanyats i conduïts per una persona adulta mitjançant cadena, corretja o cordó resistent i morrió si fos necessari o tingués antecedents de comportament agressiu.

b) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts a l'article 8 de la Llei 1/1992 de la CAIB

c) Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o desnutrició, o sobre-explotar-los de manera que es pugui posar en perill la seva salut.

d) El subministrament de substàncies no permeses als animals.

e) L'abandonament no reiterat d'un animal.

f) L'exposició d'animals amb malaltia no contagiosa, tret que aquest extrem fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.

g) La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per a experimentació, sense l'autorització de l'administració competent.

h) La venda ambulant d'animals fora dels mercats i les fires legalitzades.

i) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris pertinents.

j) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra forma de transmissió d'animals, l'espècie dels quals estigui inclosa en els apèndixs II i III de les CITES o C2 de la legislació comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos d'importació que correspongui.

k) La tinença d'animals salvatges que no s'adaptin a la captivitat.

l) L'ús d'estris o ginys destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals com diu l'ordenança o tenir-los en condicions prohibides.

m) L'incompliment dels art. 9,10 i 11.

Article 43.- Seran infraccions molt greus:

a) L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques o psíquiques de qualsevol tipus, sobretot aquelles que produeixen lesions de qualsevol tipus a l'animal i el sacrifici d'animals sense control facultatiu veterinari o en contra del que estableix aquesta ordenança.

b) L'abandonament reiterat d'un animal.

c) L'exposició d'animals amb malaltia contagiosa, tret que fos indetectable en el moment de la transacció.

d) La celebració d'espectacles de bregues entre animals o d'animals amb les persones.

e) L'ús d'animals en tot tipus de festes o espectacles en què aquests puguin ésser objecte de dany, sofriment físics o psíquics, tractaments anti-naturals, maltractaments, persecucions, burles o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador i ser anti-educatiu per als infants.

f) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra forma de transmissió d'animals o de les seves parts o derivats, l'espècie dels quals estigui inclosa a l'apèndix I de la CITES o CI de la legislació comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos d'importació que corresponguin.

g) L'alliberament al medi d'espècies no autòctones que suposen un perill per a l'ecosistema i la fauna i flora autòctones.

h) L'incompliment dels art. 33 i 34.

Article 44.-

Les infraccions comeses contra els preceptes de la present ordenança i de la Llei 1/92 de 8 d'abril de la CAIB, seran sancionades de la següent forma, segons el que s'estipula a la esmentada Llei i reglament que la desenvolupa:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 60 a 300 euros.

1. Les infraccions regulades a l'article 41 punt a) i b) la sanció serà de 60 euros.

En el cas dels propietaris que venguin a recollir l'animal al recinte municipal, a més de la sanció lleu, haurà d'abonar 5,00 euros per dia passat en concepte de manteniment, i si escau els serveis veterinaris rebuts.

2. Les infraccions regulades a l'article 41 punt e) la sanció serà de 240,00 euros.

3. Les infraccions regulades a l'article 41 punt c), d), f), g) i h) la sanció serà de 90,00 euros.

b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 300,01 a 1.500 euros.

1. Les infraccions regulades a l'article 42 punt b), d), f), h) i i) la sanció serà de 310,00 euros.

2. Les infraccions regulades a l'article 42 punt a), c), e), g), j), k) i l) la sanció serà de 500,00 euros.

c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 15.000 euros. La imposició d'una multa per falta molt greu comportarà la confiscació immediata dels animals objecte de la infracció i d'altres en possessió de l'infractor. Es podrà estudiar la possibilitat que l'infractor faci cursos de reciclatge o que se'l pugui inhabilitar per a la possessió d'animals.

1. Les infraccions regulades a l'article 43 punt 1), 2) i 3) la sanció serà de 1.500,00 euros.

2. Les infraccions regulades a l'article 43 punt 4), 5), 6) i 7) la sanció serà de 2.100,00 euros.

Article 45.-

Els establiments que cometin infraccions de forma reiterada podran ser objecte del tancament temporal o definitiu segons les lleis i normatives vigents.

Article 46.-

La imposició de sancions correspon al batlle en el cas de les lleus i greus i al ple de l'ajuntament les molt greus.

Article 47.-

Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada tipificada, i si són objecte de sanció o multa, es graduaran segons els criteris següents:

• La transcendència social i el prejudici causat per la infracció comesa.

• L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

• La reiteració. Hi haurà reiteració quan hi hagi dues resolucions fermes per fets de la mateixa naturalesa en el període de dos anys, o tres de distinta naturalesa en el mateix període.

Article 48.-

La imposició de qualsevol sanció prevista per la present ordenança no exclou la responsabilitat civil i penal i la eventual indemnització del mals i prejudicis que li puguin correspondre a l'infractor.

Article 49.-

Per imposar les sancions previstes per la present ordenança així com per la Llei de protecció dels animals 1/92 de 8 d'abril de la CAIB caldrà seguir el procediment sancionador regulat per la Llei de Procediment administratiu i pel Decret 14/1994 de 10 de febrer de l'administració de la CAIB, en quan a la prescripció de les infraccions i sancions s'estarà al que disposa l'article 132.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Article 50.-

Les persones propietàries o posseïdores d'animals domèstics o de companyia han de col·laborar amb l'autoritat competent en la comprovació de l'estat de benestar animal dels animals domèstics o de companyia objecte d'inspecció. En cas que l'animal o animals fossin reubicats per la persona propietària o posseïdora, aquesta ha de proporcional a l'autoritat competent la informació d'on es troba l'animal perquè es pugui fer la comprovació pertinent.

Article 51.-

L'administració local podrà retirar els animals sempre que hi hagi indicis d'infracció de les disposicions de la present ordenança amb caràcter preventiu, mentre no es resolgui l'expedient sancionador que correspongui.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Tot el que no es preveu en la present ordenança s'ajustarà al que disposa la Llei 1/1992 de 8 d'abril de la CAIB i al seu reglament com també a tota legislació i normativa de rang superior existents i les que es puguin legislar posteriorment.

Segona.- Queden derogades totes quantes normes municipals d'igual o d'inferior rang s'oposin a la present ordenança.

Tercera.- D'acord amb l'article 102 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i l'article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Ordenança entrarà en vigor, una vegada sigui aprovada definitivament per la corporació a partir de la data que es publiqui el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB) i sempre que hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la llei reguladora de les bases del règim local.

 

Campanet, a data de la signatura electrònica (5 de gener de 2022)

El secretari

Carlos A. Llorente Sánchez.