Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 4218
Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'expedició de llicències urbanístiques de Mancor de la Vall

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primer.- Transcorregut el termini d'exposició pública de l'Acord adoptat pel Ple municipal en sessió extraordinària de data 28 d'octubre de 2020 d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa d'expedició de llicències urbanístiques de Mancor de la Vall, s'eleva a definitiu l'esmentat acord, conforme al que es disposa en l'Art. 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 d'abril, pel qual s'aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Segon.- L'Ordenança reguladora de la taxa d'expedició de llicències urbanístiques de Mancor de la Vall va ser modificada i publicada en la seva redacció definitiva en el BOIB de 11 de març de 2021.

Tercer. - Atenent a que s'ha detectat l'existència d'un error de transcripció en l'article 6.4 de la mencionada Ordenança fiscal de taxa d'expedició de llicències urbanístiques de Mancor de la Vall, s'ha realitzat la seva modificació.

Segon.- El text resultant de la modificació s'insereix a continuació (en concret respecte a l'article 6.4):

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de la bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

L'objecte d'aquesta exacció és la prestació dels serveis administratius, tècnics i jurídics, que es realitzin, dins l'àmbit de les competències municipals, per a la tramitació de les sol·licituds de llicències urbanístiques o tramitació del procediment de comunicació prèvia, tot això en relació als actes subjectes a prèvia i preceptiva llicència urbanística o a comunicació prèvia d'acord amb la

Ley 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears o qualsevol altra normativa que pugui obligar a obtenir llicència urbanística o a presentar comunicació prèvia.

Article 2n. Fet imposable

2.1 El fet imposable és determinat per l'activitat municipal que tendeix a verificar, com a supòsit necessari per a l'atorgament de la llicència prèvia, si les sol·licituds i projectes s'adiuen a les previsions i determinacions de la Llei del sòl, Normativa urbanística municipal, Llei de Patrimoni i altres disposicions generals i particulars que s'hi pugin aplicar.

En el cas dels procediments de comunicació prèvia, l'activitat municipal consisteix en la comprovació del compliment dels requisits prevists en aquest article i en la resta de la normativa resulti d'aplicació.

2.2 La taxa de llicències urbanístiques és independent i compatible amb l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulat per la seva pròpia ordenança fiscal.

Article 3r. Subjecte passiu

3.1 Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres.

3.2 En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

 

Article 4r. Responsables

4.1 Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

4.2 Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5è. Base imposable

Constitueix la base imposable de la taxa:

  1. En les sol·licituds de llicència prèvia o de legalització relatives a construccions i d'edificació de nova planta, de qualsevolintervenció en les construccions o edificacions existents, de demolicions, moviments de terra, projectes d'urbanització o qualsevol altre tipus obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal o comunicació prèvia es prendrà coma base imposable el cost real de l'obra o instal·lació.

  2. En els casos parcel·lacions urbanístiques, segregacions, altres actes de divisió de finques, o altres actes en els quals no es realitzinobres, es prendrà com a base imposable el valor cadastral de la parcel·la o parcel·les objectes de llicència.

  3. En les sol·licituds de pròrrogues de llicències o sol·licitud de pròrroga del termini pel qual l'interessat presentà comunicacióprèvia, es prendrà com a base l'import abonat a la llicència o comunicació inicial.

Article 6è. Quota tributària

6.1 La quota tributària tindrà una part fixa i una part variable.

6.2. La part fixa de la quota s'aplicarà en funció del tipus d'actuació que es pretengui dur a terme i de l'autorització que sigui necessària. Així:

a) a les comunicacions prèvies d'import inferior a 1.000€, s'aplicarà una única quota de 15€.

b). a les llicències d'obra d'import inferior a 1.000€, s'aplicarà una única quota de 25€.

6.3. La part variable de la quota tributària només es generarà per aquelles obres que tenguin un pressupost superior a 1.000€. en aquests casos s'afegirà a la part fixa una quantitat equivalent a l'1% del pressupost presentat.

6.4 Quan es demani una o vàries pròrrogues d'execució material de l'actuació sotmesa a llicència, es liquidarà la quantitat equivalent a l'1% de la taxa inicialment abonada.

6.5 En el cas que es presenti una modificació del projecte bàsic i/o d'execució que suposi un canvi substancial de les condicions d'aquest,s'haurà de liquidar l'1% de la diferència de pressupost.

Article 7è. Exempcions

D'acord amb l'establert a l'article 18 de la llei 8/1989, de 13 d'abril de taxes i preus públics, no es podrà establir cap benefici tributari llevat de que sigui a favor de l'estat, entitats públiques territorials o institucionals o com a conseqüència d'allò establert als Tractats o Acords internacionals.

Article 8è. Meritació.

8.1 La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes,s'entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o comunicació prèvia corresponent.

8.2 Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment de la persona sol·licitant després que se li ha concedit la llicència, o una vegada s'hagi presentada la comunicació prèvia.

8.3 De conformitat a allò disposat a l'article 26 del RDL 2/2004, de 28 de desembre s'exigirà el dipòsit previ de la taxa, en cas contrari       nos'iniciarà l'expedient.

8.4 La renúncia o caducitat de les llicències no dona dret a la persona titular a obtenir cap devolució de les taxes ingressades.

 

​​​​​​​Article 9è. Declaració

9.1 Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General iadjuntaran un certificat visat pel col·legi oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament, ones faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.

9.2  Quan la llicència de què es tracti sigui per aquells actes en què no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic    competent,hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar amb una descripció detallada de la superfície afectada, de l'emplaçament, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

9.3 Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava parcial o totalment o s'amplia el projecte caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació, restant obligat la persona sol·licitant a l'ampliació del dipòsit provisional de la taxa en la quantia que pertoqui.

9.4 Així mateix, en les sol·licituds de llicències d'obra de primera utilització, s'ha d'acreditar el pagament del darrer rebut liquidat pel concepte de l'Impost de Béns Immobles que afecti als terrenys en els quals es durà a terme l'edificació .La referida acreditació deurà efectuar-se amb l'aportació de la fotocòpia del rebut pagat o, si escau, amb, a un informe del servei de Gestió Tributària. En els casos que la liquidació o liquidacions esmentades haguessin estat objecte de recurs en el termini hàbil, que encara no estigui resolt, i sempre que al costat del dit recurs s'hagi sol·licitat la suspensió de l'acte impugnat, acompanyant a tal fi garantia suficient que cobreixi el total del deute tributari, l'acreditació exigida podrà substituir-se per algun dels documents següents:

a). Fotocòpia de l'escrit d'interposició del recurs.

b). Fotocòpia de l'acord de suspensió de l'acte impugnat, dictat per l'organisme competent.

c). Certificació o diligència en què es faci constar que encara no ha estat dictada resolució sobre el recurs presentat, expedida per  l'organisme competent.

9.5 Tots els béns catalogats com a Béns d'Interès Cultural o elements arquitectònics o de caire etnològic que figurin al catàleg municipal, hauran de comptar amb l'informe preceptiu i vinculant favorable de la Comissió Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.

Article 10è. Liquidació i ingrés

10.1 Les liquidacions inicials tindran caràcter provisional, perquè l'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una      vegada que les obres s'hagin acabat, a la vista del resultat d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s'escaigui, deduint, si és procedent, e lque es va ingressar en provisional.

10.2 Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que substitueix al contribuent, pel seu ingrés directe a les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament general de recaptació i amb la forma descrita a la Llei general tributària.

Article 11è. Inspecció

11.1 L'execució de les obres queda subjecte a la vigilància, fiscalització i revisió de l'Ajuntament, que les exerceix mitjançant dels seus tècnics i agents.

11.2 Les llicències i cartes de pagament o fotocòpies d'unes i altres, obraran al lloc de les obres mentre duren aquestes, per poder ser exhibides a requeriment del agents municipals, els quals en cap cas podran retirar-les per ésser inexcusable la permanència d'aquests documents al lloc de les obres.

Article 12è. Casos especials d'infracció.

Constitueixen casos especials d'infracció, qualificats de:

  1. Simple infracció: El fet de no tenir al lloc de les obres i a disposició dels agents municipals els documents als que fa referència l'article 11,2 anterior.

  2. Omissió: El fet de no donar compte a l'Administració municipal del major valor de les obres realitzades, o de les modificacions de les mateixes o dels seus pressuposts, en no ser, que per les circumstàncies concurrents es qualifiqui de defraudació. 

  3. Defraudació:

c.1) La realització d'obres o instal·lacions sense llicència municipal.

c.2)La falsedat en la declaració en extrems essencials per la determinació de la base de gravamen.

Article 13è. Infraccions tributàries.

En tot el referent a la qualificació d'infraccions tributàries així com de les sancions que a les mateixes corresponen en cada cas, s'estarà a allò disposat en els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

Article 14è. Caducitat de les llicències

Les llicències caducaran:

  1. Per no haver començat les obres en el termini d'un any, comptat des que fou comunicada la llicència.

  2. Per haver infringit les condicions amb què fou concedida

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Aquesta ordenança deroga expressament el contingut de l'anterior ordenança reguladora,havent d'actualitzar-se el text refós publicat al BOIB de 11 de març de 2021.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent de la seva publicació i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Contra el present acord, conforme a l'article 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar per part dels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la comunitat autònoma, davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

 

Mancor de la Vall, 4 de gener de 2022

El batle

Guillem Villalonga Ramonell