Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Petra, promogut per Acciona Energía, SA, al polígon 11, parcel·les 231, 234, 235, 243, 245, 433, 436 i 437, de Petra

    Número d'edicte 9965 - Pàgines 37972-37974

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del director general de Política Industrial, per la qual s’amplia el termini d’informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, Projecte d’explotació, actualització del Pla de restauració i Projectes d’establiments de benefici, de la pedrera Ses Planes núm. 335, del terme municipal de Santa Eulària des Riu

    Número d'edicte 9963 - Pàgina 37975

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del director general de Política Industrial, a proposta del cap de servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial, per la qual es fan públiques les llistes de persones que han obtingut la qualificació d’apte en les proves corresponents al primer torn de la convocatòria de l’any 2021 per obtenir la competència professional com a instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d’indústria

    Número d'edicte 9964 - Pàgines 37976-37978

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 16 de setembre de 2021 per la qual es modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 i prorrogat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021

    Número d'edicte 9990 - Pàgines 37979-37980

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación de Constructores de Baleares (codi de dipòsit 07000005)

    Número d'edicte 9972 - Pàgines 37981-37982

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Empresaris Veterinaris de les Illes Balears, en sigles EMVETIB-CEVE (codi de dipòsit 07000037)

    Número d'edicte 9973 - Pàgines 37983-37984

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució de Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de denegació de sol·licituds d'ajuda extemporanis i sol·licituds d’ajuda corresponents a la Línia 2 de la Línia Covid d'ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I de la Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19

    Número d'edicte 10030 - Pàgines 37985-38056

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es declara el desistiment de sol·licituds d’ajuts de la Línia Covid d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I de la Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19

    Número d'edicte 10031 - Pàgines 38057-38059

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la setena concessió parcial d’ajuts a sol·licitants de la Línia 1 de la Línia Covid d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I de la Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 i es reconeix l’obligació a favor d’1 beneficiari

    Número d'edicte 10032 - Pàgines 38060-38062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 24/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 9992 - Pàgines 38063-38066

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 23/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 9993 - Pàgines 38067-38068

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports , per la qual s’estableix la convocatòria de concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2021, en categoria masculina i en categoria femenina a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears

    Número d'edicte 9995 - Pàgines 38069-38071

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es determinen els procediments d’intervenció, els requisits i les condicions dels professionals per impartir el Programa de Competència Familiar del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social de la Universitat de les Illes Balears (GIFES)

    Número d'edicte 10000 - Pàgines 38072-38076

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 20 de setembre de 2021 per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l’any 2021

    Número d'edicte 10001 - Pàgines 38077-38079

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 23 de setembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària i altres productes bàsics dirigits a la població en situació de precarietat econòmica i/o risc social

    Número d'edicte 10002 - Pàgines 38080-38087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’establiment, el manteniment o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2021-2022

    Número d'edicte 9983 - Pàgines 38088-38110

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 20 de setembre de 2021 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el segon quadrimestre de l’any 2021

    Número d'edicte 9979 - Pàgina 38111

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 20 de setembre de 2021 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 140/2021 interposat contra la desestimació del recurs potestatiu de reposició contra la modificació de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la convocatòria d’una borsa dels cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 9981 - Pàgina 38112

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s’accepta la donació de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears al Servei de Salut de les Illes Balears d’un equip HPLC 1260 Infinity i un detector de díodes 1260 Infinity II WR, valorats en 40.474,72 € i destinats al Servei d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Son Espases (exp. PATRIM 27/2020)

    Número d'edicte 10007 - Pàgina 38113

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s’accepta la donació de la Fundació Institut d’Investigació Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les llles Balears pel qual s'accepta la donació de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears al Servei de Salut de les Illes Balears d’una estufa de convecció natural TCN 30 (de 30 litres), un bany d’aigua WB12 (de 12 litres) i una bomba de membrana Laboport PTFE (de 5,5 litres), valorats en 2.093,30 € i destinats al Servei d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Son Espases (exp. PATRIM 26/2020)

    Número d'edicte 10008 - Pàgines 38114-38115

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s’accepta la donació de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears al Servei de Salut de les Illes Balears d’un injector Split/splitless per a 7890A Equipo Headspace, un bloc S/SL i MMI 7890 Equipo Headspace, un mostrejador 7697A Headspace Sampler, 12 vials i el programari G1888A/7697A Headspace Control Software, valorats en 12.000,01 € i destinats al Servei d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Son Espases (exp. PATRIM 25/2020)

    Número d'edicte 10009 - Pàgines 38116-38117

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació d'Equipos Médico-Biológicos de Baleares, SL, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació a l'Hospital Universitari Son Espases consistent en un manipulador uterí (mànec reutilitzable), valorat en 677,6 € (exp. PATRIM. 42/2020)

    Número d'edicte 10011 - Pàgines 38118-38119

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de setembre de 2021 pel qual s'accepta a la donació de Distribuciones Médicas Muñoz, SL, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació al Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Universitari Son Espases, d'una televisió i un suport, valorats en 1.734,99 € (exp. PATRIM 28/2021)

    Número d'edicte 10014 - Pàgina 38120

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord de concessió de la convocatòria de subvencions 2021 pel desenvolupament d’activitats culturals d’administració local o dels organismes autònoms que en depenen

    Número d'edicte 9986 - Pàgines 38121-38125

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria per a actuacions de foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social d’entitats sense ànim de lucre, corporacions de dret públic i ajuntaments de Mallorca 2021 i d’ampliació del termini per a la seva justificació

    Número d'edicte 9978 - Pàgines 38126-38130

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 20 d'agost de 2021, d’atorgament parcial (Remesa 3) d'ajudes econòmiques individuals per a persones majors pels anys 2019 i 2020

    Número d'edicte 9614 - Pàgines 38131-38141

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de cooperació de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (Get Experience 2021)

    Número d'edicte 10015 - Pàgines 38142-38149

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Pròrroga període d'explotació en relació al Pla d'Actuació en matèria de transports de viatgers en vehicles Auto – Taxi anys 2018 i 2019, per a l'any 2021

    Número d'edicte 9974 - Pàgina 38150

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Convocatòria de subvencions beques de transport 2020-21

    Número d'edicte 9958 - Pàgines 38151-38153

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la convocatòria de l'ajuntament de Santa Eulalia del Riu per a la concessió d'ajudes per al lloguer de l'any 2021

    Número d'edicte 10004 - Pàgines 38154-38176