Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Caça (període 2020-2024)

    Número de registre 9994 - Pàgina 38177

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 23 de setembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària i altres productes bàsics dirigits de a la població en situació de precarietat econòmica i/o risc social

    Número de registre 10003 - Pàgines 38178-38179

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació del finançament i les anualitats d’ ajudes concedides i no pagades, de data 21 de setembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 9962 - Pàgines 38180-38182

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’una errada en la publicació en la notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i els seu motor procedents del port de Portocolom

    Número de registre 10024 - Pàgina 38183

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d’agost de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10010 - Pàgina 38184

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Publicació de la composició de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 9968 - Pàgines 38185-38186

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Publicació de la composició de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa

    Número de registre 10006 - Pàgina 38187

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a la Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, per a l’exercici 2021

    Número de registre 10025 - Pàgina 38188

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Publicació de la composició de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 9969 - Pàgina 38189

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci d’inici d’expedient sancionador en matèria de tinença d’animals de companyia en l’entorn humà 2020/5724

    Número de registre 9971 - Pàgina 38190

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 10-2021-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 9959 - Pàgines 38191-38192

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Anunci padró cementeri any 2021

    Número de registre 9982 - Pàgina 38193

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'IMEB de 17 de setembre de 2021 pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de subvencions dirigides als centres d'educació infantil i primària de Calvià a fi d'adaptar les intervencions als patis de l'escola a les noves necessitats i a les peticions dels alumnes expressades al II Consell de la Infància, per a l'any 2021

    Número de registre 10012 - Pàgina 38194

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'IMEB de 19 d'agost de 2021 pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels instituts d'educació secundària de Calvià per a la realització d'activitats de reforç educatiu a batxillerat per al curs escolar 2021-2022

    Número de registre 10013 - Pàgina 38195

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica B (Cultura) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2021

    Número de registre 9998 - Pàgina 38196

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica nº3 del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí (Educació) per a l'exercici 2021

    Número de registre 9999 - Pàgina 38197

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases i convocatòria de subvencions generals de la línia estratègica nº4 (Gent Gran) del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2021

    Número de registre 10005 - Pàgina 38198

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica nº1 del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí (Participació Ciutadana) per a l'any 2021

    Número de registre 10019 - Pàgina 38199

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica A del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí (Esports) per a l'exercici de 2021

    Número de registre 10020 - Pàgina 38200

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases i convocatòria de subvencions de la línia estratègica nº3 del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí (Joventut) per a l'exercici de 2021

    Número de registre 10021 - Pàgina 38201

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases i convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Marratxí a les associacions de caràcter social per a l'exercici de 2021

    Número de registre 10022 - Pàgina 38202

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE20-0005. Aprovació inicial del projecte d’estudi de detall a terrenys situats al carrer Son Bessó, núm. 8, Son Sardina

    Número de registre 9883 - Pàgina 38203

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 00/12. Aprovació inicial Projecte de Cooperació de la unitat d’execució UE/69-01 Son Fiol, del sector Estadi Balear

    Número de registre 9989 - Pàgines 38204-38205

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Notificacions infructuoses

    Número de registre 9970 - Pàgina 38206

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Període voluntari de pagament dels imposts i taxes de l'exercici 2021

    Número de registre 9976 - Pàgina 38207

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació de crèdit 17/2021 per transferència de crèdit

    Número de registre 9966 - Pàgina 38208

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • NOTARIESJOSÉ LUÍS GÓMEZ DÍEZ, NOTARI DE PALMA DE MALLORCA

   • Immatriculació finca

    Número de registre 9954 - Pàgina 38209

  • SUMERIA PRODUCTIONS, S. COOP.

   • Acord de dissolució i liquidació de cooperativa

    Número de registre 9650 - Pàgina 38210