Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 18287
Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.La plantilla autoritzada de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears) preveu diversos llocs directius, entre els quals el de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals per cobrir l’Àrea de Recursos Humans, dependent de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases.

2.Atesa la necessitat de cobrir el lloc de feina esmentat, cal tramitar la convocatòria corresponent per proveir-lo.

Consideracions jurídiques

1.L’article 21.2 del Decret 81/2015, de 25 de setembre, disposa que les plantilles orgàniques de les gerències territorials han d’establir la denominació, el nombre i les retribucions de la resta dels membres de l’equip directiu, d’acord amb el que disposen els Estatuts del Servei de Salut i la resta de les disposicions aplicables.

2.L’1 de setembre de 2012 es va publicar el Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat. La disposició final segona introdueix modificacions en l’article 69 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears; en l’apartat 10 d’aquest article s’estableix que les persones titulars dels òrgans de gestió —que depenen dels òrgans de direcció— tenen la consideració de personal directiu professional, de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.L’article 22.3 de la Llei 7/2010, modificat per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, estableix el següent:

Les necessitats de personal directiu professional dels ens del sector públic instrumental s’han de preveure en el pla d’actuació i en l’estudi economicofinancer a què es refereix l’article 5 d’aquesta llei. La selecció d’aquest personal ha d’atendre els principis de mèrit i capacitat, com també criteris d’idoneïtat, i s’ha de dur a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. En tot cas, s’entendrà que es verifiquen els principis i criteris esmentats, i les exigències de publicitat i concurrència, quan el procediment de selecció verifiqui les mateixes normes que siguin aplicables al proveïment de llocs de feina per lliure designació del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb les adaptacions que calguin per raó de tractar-se d’un procediment de selecció i no de provisió.

Les convocatòries de selecció d’aquest personal han de ser objecte d’un informe previ de la conselleria competent en matèria de funció pública.

4.Així mateix, l’article 22.2 de la Llei 7/2010 estableix que el personal directiu professional de naturalesa laboral dels ens del sector públic instrumental està sotmès a la relació laboral especial d’alta direcció, que la selecció d’aquell ha d’atendre els principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat, i que s’ha de dur a terme per mitjà de procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. Les convocatòries de selecció requereixen un informe previ de la conselleria competent en matèria de funció pública.

5.La disposició final desena de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014 (BOIB núm. 181/2013, de 31 de desembre), modifica la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, afegint-hi l’article 69 bis, relatiu a disposicions específiques sobre el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de direcció i de gestió del Servei de Salut.

6.El Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, és la norma principal que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.

7.De conformitat amb l’article 55.1 del Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, el personal directiu ha de ser nomenat i separat lliurement pel conseller competent en matèria de sanitat. No obstant això, el 12 de setembre de 2012 el conseller de Salut, Família i Benestar Social va dictar la Resolució per la qual delega la signatura de les convocatòries, les resolucions, els contractes d’alta direcció i les cessacions del personal directiu del Servei de Salut. En conseqüència, delega en la persona titular de la Direcció General del Servei de Salut la signatura de les convocatòries i les resolucions dels procediments de selecció del personal directiu i la dels contractes d’alta direcció.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Aprovar la convocatòria per proveir el lloc de feina de subdirector/sub­directora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears) per a l’Àrea de Recursos Humans, regida per les bases reguladores que figuren en l’annex d’aquesta resolució.

2.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant de l’òrgan que la dicta, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

Palma, 18 de desembre de 2015

El director general
Per delegació del conseller de Salut, Família i Benestar Social (BOIB 141/2012)
Julio Miguel Fuster Culebras

 

Annex
Bases de la convocatòria

1.S’acorda la convocatòria pública —pel procediment de lliure designació— del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears) per a l’Àrea de Recursos Humans, amb contracte d’alta direcció i amb les funcions següents:

a)Relacionar-se amb les subdireccions del Servei de Salut en matèria de recursos humans amb l’objectiu d’establir criteris comuns amb la resta de les gerències i la coordinació necessària per a això.

b)Establir l’estratègia de recursos humans dins les directrius establides pel Servei de Salut i la Conselleria de Salut.

c)Representar a la Gerència i a la Direcció de Gestió davant els òrgans de l’Administració.

d)Assessorar la Gerència i la Direcció de Gestió en matèria de personal.

e)Tenir contacte permanent amb les direccions i les subdireccions de l’Hospital Universitari Son Espases per informar-los i fer que actuïn de manera conjunta respecte de les polítiques de personal.

f)Relacionar-se amb els agents socials: informar-los dels temes que els incumbeixin, respondre’ls les qüestions que li plantegin i cercar vies d’acord i col·laboració.

2.Tota persona aspirant a aquest lloc de feina ha de complir els requisits següents abans que venci el termini per presentar-hi sol·licituds:

a)Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d’algun estat on sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar —qualsevol que en sigui la nacionalitat— els cònjuges d’espanyols i de ciutadans d’altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de vint-i-un anys o dependents i majors d’aquesta edat.

b)Tenir la capacitat funcional per acomplir les tasques assignades, per mitjà del certificat mèdic oportú.

c)Tenir complits setze anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa.

d)Tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de 3r grau o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtengudes a l’estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació.

e)No haver estat separada del servei, per mitjà d’un expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per mitjà d’una resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral que hagi estat separat o inhabilitat. En cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat, no ha d’estar inhabilitada ni en una situació equivalent, ni ha d’haver estat sotmesa a cap sanció disci­plinària o equivalent que l’impedeixi d’accedir a l’ocupació pública al seu estat, en els mateixos termes.

3.Tota persona interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud adjuntant-hi una còpia del document d’identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

a)Número del document d’identitat (DNI, NIE o passaport).

b)Llocs de feina que hagi ocupat.

c)Experiència professional i de gestió.

d)Títols acadèmics.

e)Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d’idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

Les persones aspirants també han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleixen els requisits de la convocatòria.

 4.Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar en el termini de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o bé per mitjà de qualsevol de les vies que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.Es constitueix una comissió d’avaluació, encarregada d’analitzar les sol·licituds presentades i de valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants. Està formada per les persones següents:

a)President: Cecilio García Diéguez, del cos superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Suplent: Carme Lliteras Arañó, del cos superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b)Vocal: María del Carmen Gili Crespo, del cos superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Suplent: Guillem Mas Gornals, del grup tècnic de la funció administrativa.

c)Secretari: Jaime Coll Morey, del grup tècnic de la funció administrativa. Suplent: Francesca Hernández Terrassa, del cos superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6.La titulació al·legada i també els mèrits i l’experiència professional que s’hagin de valorar han d’estar en consonància amb la competència i les funcions que s’hagin d’acomplir.

7.Aquesta convocatòria es resoldrà per mitjà d’una resolució motivada de la consellera de Salut, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8.La persona designada per ocupar el lloc de feina ha de formalitzar el contracte d’alta direcció corresponent amb l’entitat convocant, la durada del qual queda condicionada a allò que estableix l’article 69 bis de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, en la redacció donada per la disposició final desena de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014.