Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 18303
Resolució de la consellera de Salut de 18 de desembre de 2015 per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Comarcal d’Inca, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.El 3 de desembre de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/ subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Comarcal d’Inca, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

2.El 17 de desembre de 2015 es va reunir la Comissió de Valoració a fi d’examinar les solicituds presentades i avaluar les persones aspirants. Segons es desprèn de l’Acta de la reunió, totes les persones candidates que es varen presentar per cobrir el lloc convocat complien tots els requisits per ser designades com a adjudicatàries d’aquest lloc de feina. Per això, vista la documentació aportada, es considera convenient adjudicar el lloc de feina a la senyora Maria Morlà Barceló, atès que acredita una formació i una experiència adequades i es considera la candidata més idònia.

Consideracions jurídiques

1.De conformitat amb l’article 55.1 del Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, el personal directiu ha de ser nomenat i separat lliurement pel conseller competent en matèria de sanitat.

No obstant això, el 12 de setembre de 2012 el conseller de Salut, Família i Benestar Social va dictar una resolució per la qual delega la signatura de les convocatòries, les resolucions, els contractes d’alta direcció i les cessacions del personal directiu del Servei de Salut.

En conseqüència, delega en la persona titular de la Direcció General del Servei de Salut la signatura de les convocatòries i de les resolucions dels procediments de selecció del personal directiu que s’efectuïn en l’àmbit de les gerències territorials.

2.Segons el punt 7 de les bases de la convocatòria, aquesta s’ha de resoldre per mitjà d’una resolució motivada de la consellera de Salut, dictada amb delegació de signatura del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

    

RESOLUCIÓ

1.Adjudicar el lloc de feina de subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Comarcal d’Inca, del Servei de Salut de les Illes Balears, a la senyora Maria Morlà Barceló, atès que compleix els requisits exigits en la convocatòria i acredita una formació i una experiència adequades i idònies per ocupar el càrrec.

2.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant de l’òrgan que la dicta, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

   

Palma, 18 de desembre de 2015

  

El director general

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de signatura del conseller de Salut, Família
i Benestar Social (Resolució de 12 de setembre de 2012)