Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

Núm. 18397
Correcció d’errades en la versió castellana del Decret de la regidora de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana de 14 de desembre de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per a la creació d’un borsí per a la cobertura interina de llocs de major de la Policia Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La regidora de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana en data 21 de desembre de 2015, mitjançant Decret número 22254, ha resolt el següent:

PRIMER.- Rectificar l’errada observada en la versió castellana publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 184, de 19 de desembre de 2015, de la resolució adoptada per la regidora de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana per Decret número 21521, de 14 de desembre de 2015, mitjançant la qual es convoca un procés selectiu per a la creació d’una borsa extraordinària per a la cobertura interina de places de la categoria de major de la Policia Local (ANNEX).

SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERCER.- Les persones candidates disposen d’un nou termini de presentació d’instàncies de VUIT dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX
Correcció d’errades versió castellana

A les bases de la convocatòria s’afegeix el paràgraf següent:

El plazo de presentación de instancias será de 8 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 de desembre de 2015

La regidora de l’Àrea delegada de Seguretat Ciutadana
Angélica Pastor Montero