Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 18375
Decret 443/2015 - Llistat definitiu borsí Policía

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D’acord amb les disposicions vigents, es fa públic que aquesta Batllia ha dictat la següent Resolució:

“Resolució núm. 443/2015  de data 20 de desembre de 2015:

Atès el que disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els 43 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, RESOLC:

1.- Reservar a favor d’aquesta Batllia, les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees d’Hisenda, Recursos Humans i Comunicació.

2.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al ple de la corporació en la primera sessió que es celebri. “

La Junta de Govern local, en sessió ordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2015, va aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa extraordinària d’aspirants per proveir, com a funcionaris interins, places vacants de policia local de l’Ajuntament de Llubí ( BOIB número 159 de dia 31 d’octubre de 2015 ). En data 14 de desembre de 2015 el Tribunal qualificador elabora llista de totes les persones que formin part de la borsa  per ordre de puntuació obtinguda i es publica a la pàgina web i al tauler d’edictes per que els aspirants presentin reclamacions.

Vist que no s’han presentat reclamacions i al·legacions en el termini establert i d’acord amb la base novena RESOLC:

Primer.- Establir la següent llista definitiva de totes les persones que formin opart de la borsa amb la següent puntuació:

DNI

TOTAL

43082557 S

22,22

43109510 N

21,97

43093281 K

17,10

43163657 V

16,86

43124783 J

16,32

43156858 A

14,52

43170429 G

13,67

43177543 B

13,29

43199264 C

12,25

43123800 L

8,27

Segon.- Publicar dit Decret al BOIB, pàgina web i tauler d’edictes.”

El que es fa públic per a general coneixement.

Llubí, 20 de desembre de 2015.

                                         

La Batllessa,

 Magdalena Perelló Frontera