Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament de dos membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 2542 - Pàgina 12321

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament òrgan directiu de Seguretat Ciutadana

    Número de registre 2555 - Pàgina 12322

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament òrgans directius d'Economia, Comerç, Autònoms, Mercats i Fires i Subgerent d'urbanisme

    Número de registre 2556 - Pàgina 12323

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament òrgans directius

    Número de registre 2557 - Pàgines 12324-12325

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal llocs de feina de les categories de gestor/a Call Center, gestor/a Call Center-Idiomes (GEST01-24)

    Número de registre 2568 - Pàgines 12326-12328

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l’àrea d’innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d’aquesta plaça de la Unitat d’Innovació (codi L03110006), dotada a la relació de llocs de treball (RLT) de la Fundació IdISBa Codi d’expedient: 2024-12-RLTIDISBA

    Número de registre 2554 - Pàgines 12329-12336

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 12 de març de 2024, per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, de 17 de novembre de 2023, per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 5: auxiliar tècnic/a educatiu/iva, i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 2591 - Pàgines 12337-12338

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria auxiliar de cuina del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2550 - Pàgines 12339-12340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’atenció primària del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2552 - Pàgines 12341-12343

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria bugader/bugadera del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2553 - Pàgines 12344-12347

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria conductor/conductora del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2592 - Pàgines 12348-12350

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica i es publica la llista definitiva de puntuació total de la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita als Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, dins el Departament de Facturació i Cobraments

    Número de registre 2609 - Pàgines 12351-12353

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 2624 - Pàgines 12354-12360

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital de Manacor per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 2635 - Pàgines 12361-12364

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital de Manacor per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei de Pediatria de l’Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 2636 - Pàgines 12365-12368

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria per a la selecció i la provisió definitiva de tretze places d’administratiu/iva pel torn de promoció interna. Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

    Número de registre 2589 - Pàgines 12369-12370

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la llista definitiva rectificada de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari a l’escala d'administració especial del subgrup A1, derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de diverses entitats locals i d’assignació de llocs de feina per torns d’accés

    Número de registre 2617 - Pàgines 12371-12375

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament de personal laboral fix

    Número de registre 2540 - Pàgina 12376

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària de directors de temps lliure, per concurs de mèrits

    Número de registre 2597 - Pàgines 12377-12384

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària de monitors de temps lliure, per concurs de mèrits

    Número de registre 2599 - Pàgines 12385-12391

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Nomenament com a personal laboral fix, convocatòria monitor-socorrista concurs oposició, procés estabilització

    Número de registre 2596 - Pàgina 12392

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Adjudicació lloc de feina obtingut en el concurs de provisió de la categoria de subinspector/a de la Policia Local

    Número de registre 2541 - Pàgina 12393

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   •  Rectificació de les bases de la convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis de caràcter voluntari un lloc de treball d'oficial de la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2499 - Pàgines 12394-12404