Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 172341
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l’àrea d’innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d’aquesta plaça de la Unitat d’Innovació (codi L03110006), dotada a la relació de llocs de treball (RLT) de la Fundació IdISBa Codi d’expedient: 2024-12-RLTIDISBA

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria, amb codi d'expedient 2024-12-RLTIDISBA, per a la contractació d'una plaça de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l'àrea d'innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d'aquesta plaça de la Unitat d'Innovació (codi L03110006), dotada a la RLT de la Fundació IdISBa.

 

Palma, (signat electrònicament: 18 de març de 2024)

El director gerent de la Fundació Carlos Enrique Herrero

 

ANNEX 1

Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l'àrea d'innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d'aquesta plaça de la Unitat d'Innovació (codi L03110006), dotada a la relació de llocs de treball (RLT) de la Fundació IdISBa

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l'àrea d'innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d'aquesta plaça de la Unitat d'Innovació (codi L03110006), dotada a la RLT de la Fundació IdISBa.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral, tot preveient que «la selecció del personal s'ajustarà als sistemes i els procediments que s'estableixin a la Llei de la funció pública de les Illes Balears».

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC

El procés per a la selecció i posterior contractació de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l'àrea d'innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d'aquesta plaça de la Unitat d'Innovació (codi L03110006), dotada a la RLT de la Fundació IdISBa.

I. Requisits de participació

- Estar en possessió d'una titulació universitària de llicenciatura o grau amb màster universitari.

- Acreditar mínim el nivell C1 de català.

- Acreditar mínim el nivell B2 d'anglès.

- Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) permeti l'accés a l'ocupació pública.

Cal tenir nacionalitat espanyola, d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols i espanyoles com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

Les persones estrangeres a les quals es refereixen els apartats anteriors, així com aquelles amb residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral en igualtat de condicions que espanyoles i espanyols.

- Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

Les persones amb una discapacitat reconeguda seran admeses a la realització de les proves lliures sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans que comencin, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenades o contractades, hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i per prestar el servei públic corresponent.

Així mateix, en cas que s'accedeixi per la quota de reserva de persones amb discapacitat, caldrà tenir legalment reconeguda una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i acreditar-la. Aquest supòsit només es contempla en el concurs-oposició d'estabilització.

No obstant això, i d'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, les persones que es presentin a un procés selectiu, sigui lliure o pel torn reservat, i sol·licitin alguna adaptació per realitzar les proves, ho hauran de fer constar expressament a la sol·licitud de participació i especificar de quin tipus (temps o mitjans materials). En aquest cas, també hauran d'aportar la certificació pertinent on consti el tipus i grau de disminució.

A aquests efectes, els òrgans tècnics de selecció decidiran sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn. Amb aquesta finalitat podran demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de valoració multiprofessional.

- No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

- Emplenar el formulari d'inscripció (annex 2) i el formulari d'autoavaluació (annex 3) de la convocatòria.

- Presentació de la descripció del curriculum vitae (CV).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

- Desenvolupar i implementar el pla d'innovació, així com els procediments, sistemes de gestió i indicadors adients per impulsar i agilitzar la innovació, qualitat i desenvolupament tecnològic de l'entitat.

- Coordinar totes les activitats implicades en el cicle de la innovació: foment de la cultura innovadora, cerca de convocatòries d'ajuts públics i privats en innovació, avaluació de l'interès comercial d'oportunitats, protecció de la propietat intel·lectual, valorització i transferència tecnològica.

- Representació de la unitat i la institució vers agents externs i interns en matèria d'innovació.

- Promoció d'acords i aliances amb el món empresarial i altres centres de recerca i tecnològics.

- Sol·licitud i tramitació de patents i altres tipus de registres de propietat intel·lectual i industrial.

- Avaluació d'idees, foment de la creativitat i captació de noves oportunitats per al desenvolupament de projectes segons el seu valor tecnològic i comercial.

- Valorització de la cartera tecnològica.

- Valoració econòmica dels actius intangibles de l'entitat. Anàlisis i avaluació de possibles models de negoci per a les tecnologies desenvolupades a la institució, incloent-hi la creació d'empreses de base tecnològica de l'entitat.

- Suport als investigadors en la gestió i negociació de col·laboracions en matèria de recerca i innovació (aspectes jurídics, econòmics i propietat intel·lectual).

- Desenvolupament de negoci i contacte amb socis externs per a projectes de desenvolupament tecnològic, així com comercialització de les plataformes tecnològiques i altres serveis propis de l'entitat.

- Altres activitats en l'àmbit de la innovació i la transferència tecnològica.

Totes les funcions que realitzarà el personal contractat s'exerciran amb finalitat d'investigació i contribuiran directament als projectes de recerca.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic de la Unitat de Recursos Humans: idisba.convocatorias@ssib.es. S'ha d'indicar el codi d'expedient «2024‑12‑RLTIDISBA» a l'assumpte del correu electrònic. Les sol·licituds presentades per qualsevol altre mitjà, correu o format no es tindran per presentades.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

Les errades de fet, materials o aritmètiques que puguin advertir-se en la sol·licitud podran corregir-se en qualsevol moment d'ofici o a petició de l'interessat o de la interessada.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop transcorregut el termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida per participar en el procediment de selecció, la Direcció Gerència de l'IdISBa dictarà una resolució declarant aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió. Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es).

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, per esmenar el defecte que hagi motivat l'exclusió o omissió, així com adjuntar, en cas pertinent, la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat aquest termini, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu. En aquesta resolució s'indicaran les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Carlos Enrique Herrero, director gerent de l'IdISBa, en qualitat de president del tribunal.
 • Antònia Barceló Bennàssar, directora científica de l'IdISBa, en qualitat de vocal del tribunal.
 • Representant de RH de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

Membres suplents:

 • Nuria Cases Porcel, responsable de la Unitat de Formació de l'IdISBa.
 • Margalida Frontera Borrueco, responsable de la Unitat d'Infraestructures de l'IdISBa.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, d'acord amb l'article 14 de la Constitució espanyola, vetllarà per l'estricte compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes.

El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot moment al que es disposa a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a la resta de disposicions vigents.

Correspondrà al tribunal la consideració, verificació i apreciació de les incidències que poguessin sorgir en el desenvolupament d'aquest procés de selecció, adoptant al respecte les decisions motivades que estimi pertinents.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants, ordenada segons la puntuació total obtinguda, de major a menor implicant la constitució de la borsa de treball per als següents dos anys en el mateix lloc ofert des de la publicació de la oferta, amb priorització del mateix ordre de puntuació. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació (www.idisba.es).

La contractació i la constitució de la borsa de treball es faran d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

 • Tipus de contracte: contracte d'interinatge fins a finalització de l'excedència del titular de la plaça.
 • Categoria: tècnic superior de gestió.
 • Grup professional: grup A, del I conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).
 • Jornada laboral: 37,5 hores setmanals.
 • Remuneració bruta anual: 37 037,70 €.
 • Ubicació: IdISBa, Hospital Universitari Son Espases.
 • Codi RLT: L03110006.
 • Unitat: Unitat d'Innovació i Transferència Tecnològica.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació:

a) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si això no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.

 

b) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol. En cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008, el Reial decret 967/2014 i altres normes de transposició i desplegament.

c) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e) Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència professional (5 punts màx.)

 • Experiència en activitats de gestió de la innovació en investigació, protecció i explotació d'actius de propietat industrial o intel·lectual. (0.1 punts per mes treballat; 5 punts màx.)

2. Formació relacionada (3 punts màx.)

 • Per una titulació addicional del mateix nivell o superior al requerit per a la categoria professional. (1 punt; 1 punt màx.)
 • Cursos amb aprofitament o impartits relacionats amb el lloc de feina. (0.4 punts per hora; 2 punts màx.)
 • Cursos amb assistència relacionats amb el lloc de feina. (0.26666 punts per hora; 2 punts màx.)

3. Coneixement d'idiomes (1 punt màx.)

Només es valorarà el nivell d'acreditació més alt per cada idioma.

 • Certificat de català d'un nivell superior al requerit. (0.5 punts)
 • Certificat d'anglès d'un nivell superior al requerit. (0.5 punts)

5. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

Per poder accedir a l'entrevista s'haurà d'obtenir un mínim de 5 punts en la baremació de mèrits revisada pel tribunal.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi la Unitat de Recursos Humans.

No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

 

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, (signat electrònicament: 18 de març de 2024)

El director gerent de la Fundació Carlos Enrique Herrero

 

ANNEX 2

Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés per a la selecció i posterior cobertura d'una plaça de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l'àrea d'innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d'aquesta plaça de la Unitat d'Innovació (codi L03110006), dotada a la relació de llocs de treball (RLT) de la Fundació IdISBa

Nom:                                                                                                 Llinatges:

DNI/NIE:

Adreça:

Telèfon de contacte:

Adreça electrònica:

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior cobertura d'una plaça de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l'àrea d'innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d'aquesta plaça de la Unitat d'Innovació (codi L03110006), dotada a la RLT de la Fundació IdISBa.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit.

Títol de formació pertinent. (Document 1.1)

Nivell mínim C1 de català. (Document 1.2)

Nivell mínim B2 d'anglès. (Document 1.3)

 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR:

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat,

SOL·LICIT:

La meva admissió per formar part del procés selectiu i posterior cobertura d'una plaça de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l'àrea d'innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d'aquesta plaça de la Unitat d'Innovació (codi L03110006), dotada a la RLT de la Fundació IdISBa.

En ____________, el _____ de _______________ de ______________

Signatura

 

 

 

ANNEX 3  AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Procés selectiu i contractació de personal laboral temporal de la categoria de responsable de l'àrea d'innovació, grup professional A, per cobrir una excedència forçosa d'aquesta plaça de la Unitat d'Innovació (codi L03110006), dotada a la RLT de la Fundació IdISBa

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència professional

5

 

 

Experiència en activitats de gestió de la innovació en investigació, protecció i explotació d'actius de propietat industrial o intel·lectual. (0.1 punts per mes)

5

 

 

2. Formació relacionada

3

 

 

Per una titulació addicional del mateix nivell o superior al requerit per a la categoria professional. (1 punt)

1

 

 

Cursos amb aprofitament o impartits relacionats amb el lloc de feina. (0.4 punts per hora)

2

 

 

Cursos amb assistència relacionats amb el lloc de feina. (0.26666 punts per hora)

2

 

 

3. Coneixement d'idiomes

1

 

 

Certificat de català d'un nivell superior al requerit. (0.5 punts)

0.5

 

 

Certificat d'anglès d'un nivell superior al requerit. (0.5 punts)

0.5

 

 

4. Entrevista

1

X

 

TOTAL

 

 

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 d'anglès de l'EOI)

Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.