Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 13 de març de 2024 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 2509 - Pàgines 12093-12094

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 305 al Casal Ernest Lluch, a favor de l’Associació Asperger Balears

    Número d'edicte 2525 - Pàgines 12095-12097

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal de la finca Ses Garrigues d’Amunt situada en el terme municipal de Sencelles, a favor de la Fundació Patronat J23 d’Inca (Exp. SP 83/2023)

    Número d'edicte 2526 - Pàgines 12098-12099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 2486 - Pàgines 12100-12112

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 2487 - Pàgines 12113-12115

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017, per la qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat

    Número d'edicte 2533 - Pàgines 12116-12117

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals i informals

    Número d'edicte 2538 - Pàgines 12118-12121

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, exp. 077 de data 09 de març de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número d'edicte 2523 - Pàgines 12122-12123

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementen els crèdits que preveu la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per al foment de la cria del bestiar boví lleter, inscrit en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 2451 - Pàgina 12124

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoca el concurs Per Sant Jordi, Mou la Llengua per a l’any 2024

    Número d'edicte 2529 - Pàgines 12125-12128

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica, Cooperació Municipal i Recursos Humans del Consell Insular d’Eivissa per a l’aprovació de les bases del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses 2024

    Número d'edicte 2524 - Pàgines 12129-12139

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MENORCA. Delegació de la presidència de la Comissió Permanent de Relacions Laborals

    Número d'edicte 2500 - Pàgina 12140

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació dels acords en matèria de carrera professional de personal de l’Ajuntament d’Alaró

    Número d'edicte 2527 - Pàgines 12141-12142

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació de les bases reguladores i els formularis de la convocatòria de l’Ajuntament d’Artà per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2024

    Número d'edicte 2506 - Pàgines 12143-12155

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Notificació de Resolució de Batlia sobre la relació d'objectes confiscats de l'any 2023

    Número d'edicte 2490 - Pàgines 12156-12174

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Adequació retributiva coordinador d’Urbanisme

    Número d'edicte 2393 - Pàgina 12175

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació de la la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número d'edicte 2491 - Pàgines 12176-12180

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Acord del Ple respecte de les disposicions addicionals introduïdes pel Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

    Número d'edicte 2461 - Pàgines 12181-12185

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Acord del Ple pel qual es declara el manteniment de l’ASU sa Serra 34/02 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany com a sòl urbà

    Número d'edicte 2462 - Pàgines 12186-12190

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2024-0612 de data 15/03/2024 de delegació de les funcions de la Batlia en el segon tinent batle

    Número d'edicte 2536 - Pàgines 12191-12192

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Bases que han de regir el XXI certamen de pintura Vila de Ses Salines 2024

    Número d'edicte 2513 - Pàgines 12193-12194

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Resolució de batlia de les bases que han de regir concurs de poesia amb lloms de llibres “Sant Jordi 2024” al municipi de Ses Salines

    Número d'edicte 2522 - Pàgines 12195-12196