Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 170284
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es convoca el concurs Per Sant Jordi, Mou la Llengua per a l’any 2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. L'article 4.2 de l'Estatut d'autonomia estableix el dret de tots els ciutadans a conèixer i a usar la llengua catalana, i l'article 4.3, l'obligació de les institucions d'adoptar les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les llengües catalana i castellana quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

2. D'altra banda, l'article 35 de l'Estatut d'autonomia estableix que un dels objectius dels poders públics de la comunitat autònoma ha de ser la normalització de la llengua catalana. És obligació de les institucions, doncs, prioritzar totes les actuacions destinades a fer que la llengua catalana assoleixi les condicions màximes de normalitat en la nostra societat.

3. A més, la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, té l'objectiu de normalitzar la llengua catalana en tots els àmbits.

4. Els poders públics disposen de la capacitat de subvencionar com un instrument eficaç per fomentar aquest tipus d'oferta. La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix que els poders públics han d'adoptar les mesures pertinents i proveir dels mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i activitats de la vida social.

5. Així mateix, el 2 d'abril de 2009 el Consell Social de la Llengua Catalana va aprovar el Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears, una de les finalitats del qual és donar més efectivitat als principis de la normalització lingüística en els camps de la contractació de serveis i de la concessió d'ajudes i subvencions. El 10 de desembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual es rep el Pla General de Normalització Lingüística.

6. D'acord amb el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 97, de 10/07/2023), l'Institut d'Estudis Baleàrics, ens del sector públic instrumental autonòmic, queda adscrit a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Segons el Decret 77/2023, d'1 de setembre, una de les competències de l'Institut d'Estudis Baleàrics és la normalització de la llengua catalana.

7. L'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11/07/2009) preveu, entre les matèries que poden ser objecte de subvenció, la normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears. D'acord amb l'article 3 d'aquesta Ordre, es poden beneficiar dels ajuts en matèria de política lingüística qualsevol persona física, les persones jurídiques privades, les entitats sense finalitat lucrativa i les persones jurídiques públiques (ens públics i empreses públiques que desenvolupin qualsevol de les activitats que preveu l'Ordre).

8. La diada de Sant Jordi té un arrelament profund a les Illes Balears. D'una banda, la UNESCO va declarar que cada 23 d'abril es celebra el Dia Mundial del Llibre i els Drets d'Autor, en commemoració de la mort dels escriptors William Shakespeare, Miguel de Cervantes i Inca Garcilaso de la Vega. A més a més, en l'àmbit de la cultura catalana, la celebració de Sant Jordi és una fita de gran transcendència i abast social i cultural. En el marc d'aquesta celebració s'organitzen nombroses activitats relacionades amb el món literari i amb la lectura. Cal destacar que un element central de la diada de Sant Jordi en l'àmbit cultural català és la promoció de la llengua pròpia i de la literatura escrita en català.

9. Aquesta convocatòria del concurs Per Sant Jordi, Mou la Llengua pretén premiar les millors videorecomanacions literàries en català de joves d'entre 14 i 20 anys, que s'han de difondre a les principals plataformes de continguts digitals. La iniciativa té com a objectiu estimular la lectura de llibres en llengua catalana, promoure la creació i el consum de continguts digitals en llengua catalana i donar a conèixer la literatura en català, especialment entre el públic juvenil. Tots aquests objectius s'incardinen en l'objectiu general de la normalització de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

10. Són aplicables a la convocatòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11. Així mateix, s'ha de tenir en compte que en l'exercici de 2024 l'Institut d'Estudis Baleàrics té disponibilitat pressupostària per atendre les despeses que derivin d'aquesta convocatòria.

12. L'import destinat a aquesta convocatòria és de 1.500 euros. Aquest import s'imputa al capítol 4 del pressupost de l'IEB per a 2024.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del concurs Per Sant Jordi, Mou la Llengua per a l'any 2024, d'acord amb les bases específiques de l'annex.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 15 de març de 2024)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Jaime Bauzá Mayol

 

 

ANNEX Bases del concurs Per Sant Jordi, Mou la Llengua

1. Objectius

El concurs Per Sant Jordi, Mou la Llengua té com a finalitats promoure la lectura i el consum d'obres literàries en llengua catalana entre els joves de les Illes Balears i estimular la creació i la difusió de continguts audiovisuals a Internet en català.

2. Persones destinatàries

Poden participar en el concurs els joves d'entre 14 i 20 anys que resideixin a les Illes Balears.

En el cas de participants menors d'edat hauran d'adjuntar a la inscripció una autorització d'un progenitor o del tutor legal.

3. Forma de participació i nombre de vídeos

a) La participació en el concurs consisteix en l'enregistrament d'un vídeo en què es llegeix un fragment d'una obra literària (narrativa, poesia, teatre, còmic, novel·la gràfica, etc.) en llengua catalana i un comentari que expliqui per què s'ha triat aquest fragment.

b) La participació ha de ser individual.

c) Cada persona només hi pot presentar un vídeo.

 4. Característiques dels vídeos

Els vídeos que es presentin a concurs han de tenir les característiques següents:

a) Per participar-hi cal enregistrar i publicar un vídeo exclusiu, únic i breu, en el qual la persona participant llegeixi davant la càmera un fragment d'obra publicada en llengua catalana que sigui de la seva preferència, de manera que copsi l'atenció dels espectadors. Es valorarà que la presentació ha de ser directa i dinàmica.

b) Les obres triades han de ser en català (original o traducció) i la llengua dels vídeos també ha de ser el català (tant la intervenció de la persona participant com el títol, les descripcions i els subtítols permanents, si n'hi ha).

c) La coberta del llibre ha d'aparèixer clarament en el vídeo, bé perquè la persona participant la mostri a càmera, o bé perquè hi introdueixi una imatge de la portada mitjançant un programa o una aplicació d'edició de vídeo.

d) Els vídeos han de dur l'etiqueta #PerSantJordiMouLaLlengua.

e) La durada dels vídeos no pot ser inferior a 1 minut ni superior a 3 minuts.

f) Les imatges han de tenir suficient qualitat visual i acústica.

g) Es valoraran l'originalitat i la creativitat, la qualitat del contingut, la qualitat tècnica, la qualitat lingüística, la capacitat expressiva (comunicació fluida de les idees i de les emocions, teatralitat) i la capacitat per captar l'atenció de l'espectador.

h) Quedaran automàticament exclosos els vídeos amb continguts violents, denigrants o ofensius. L'aplicació eventual d'aquest punt es farà a criteri del jurat, la decisió del qual serà inapel·lable.

5. Publicació dels vídeos

Els vídeos s'han de publicar a les plataformes YouTube, Instagram o TikTok preferiblement en el canal de la persona participant.

No s'accepten les publicacions de 24 hores de durada (històries).

6. Termini

a) El termini d'inscripció i publicació del vídeo començarà dia 25 de març i finalitzarà el dia 15 d'abril de 2024 a les 23.59 hores.

b) Per inscriure's en el concurs cal emplenar el formulari que figura en l'enllaç següent: https://forms.gle/cQdmcWq8CfHk8NMk6

c) En el cas de menors d'edat, s'ha d'adjuntar al formulari l'autorització d'un progenitor o del tutor degudament signada.

8. Difusió

Els participants en el concurs autoritzen els organitzadors a difondre els vídeos a les plataformes digitals i a les xarxes socials corporatives de l'IEB, amb l'objectiu de compartir el contingut de les lectures, únicament en el marc del concurs i amb la finalitat de promoure la lectura en llengua catalana entre els joves. També se'n podrà fer difusió en els actes de promoció i en l'acte de lliurament de premis, així com en els mitjans de comunicació generals (premsa escrita, ràdio, televisió, mitjans digitals...), si n'és el cas.

La difusió dels vídeos participants a través de les xarxes socials es farà amb l'etiqueta #PerSantJordiMouLaLlengua.

9. Premis

a) Hi haurà tres premis de la mateixa categoria, que se seleccionaran entre tots els vídeos degudament inscrits en el formulari i publicats a les xarxes socials (Instagram, Tik Tok i Youtube) que s'hagin publicat amb l'etiqueta #PerSantJordiMouLaLlengua.

b) Els guanyadors els determinarà el jurat, que en valorarà globalment l'originalitat i la creativitat, la qualitat del contingut, la ualitat tècnica, la qualitat lingüística, la capacitat expressiva i la capacitat per captar l'atenció de l'espectador.

c) Els premis consisteixen en:

  • Un lot de llibres en català valorat en 100 €
  • Un joc de taula en català
  • Entrades a concerts de música en català
  • Entrades a espectacles esportius

d) El premi pot quedar desert si el jurat considera que cap de les participacions no acompleix els estàndards mínims de qualitat lingüística o interès esperats.

10. Jurat

a) El jurat estarà format per l'equip tècnic de l'Institut d'Estudis Baleàrics de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

b) La resolució final del jurat es donarà a conèixer en l'emissió del pòdcast que s'enregistrarà el dia de Sant Jordi.

c) La resolució final del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà resoldre qualsevol cas que no s'hagi previst en aquestes bases.

11. Exclusió de vídeos del concurs

En cas que un participant suprimeixi el vídeo de la plataforma YouTube, Instagram o Tiktok, o en restringeixi el visionat (de manera que deixi de ser públic) abans de l'acte de lliurament de premis, el vídeo serà exclòs del concurs. Si això s'escau, es retiraran les imatges del vídeo exclòs que hagin estat difoses pels organitzadors, si en fos el cas.

En cas que la plataforma esborri el vídeo per qüestions de copyright o altres motius i no s'hi pugui accedir, també quedarà desqualificat.

12. Acceptació de les bases

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.