Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 170937
Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017, per la qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d'actuació per a dur a terme les proves d'accés a la Universitat, estableix la composició de la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat de les Illes Balears. (BOIB núm. 21, de 18 de febrer).

Aquesta Resolució va ser modificada per la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 5 de juliol de 2021 per la qual es modifica l'Annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 (BOIB núm. 92, de 10 de juliol).

De conformitat amb el que disposa el Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'exercici de les competències sobre ordenació dels ensenyaments correspon a la Conselleria d'Educació i Universitats mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa, mentre que les competències sobre les relacions amb la comunitat universitària corresponen a la Direcció General d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria esmentada. Per aquest motiu, hi ha d'haver un representant de cadascuna de les direccions generals esmentades a la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat de les Illes Balears.

D'altra banda, per tal de facilitar l'organització i la realització de la prova, convé concretar l'aspecte relatiu al format dels enunciats.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Modificar la lletra c) del punt 4.1 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017, per la qual, s'aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d'actuació per a dur a terme les proves d'accés a la Universitat, modificada per la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 5 de juliol de 2021 per la qual es modifica l'Annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017. La redacció resultant és la següent:

c) Vocalies:

  • El director general d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors o la persona en qui delegui.
  • La directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa o la persona en qui delegui.
  • Dues persones designades per la Conselleria d'Educació i Universitats com a representants dels professors de batxillerat dels centres educatius de les Illes Balears.
  • Un inspector d'educació, per designació de la Conselleria d'Educació i Universitats.
  • Tres persones expertes en matèria d'accés a la Universitat, designades per la UIB.

Segon

Donar una nova redacció a l'apartat segon del punt 12 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017. La redacció resultant és la següent:

Pel que fa als enunciats de la resta dels exàmens, l'alumne pot triar la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en què se li lliurarà l'enunciat.

Tercer

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (18 de març de 2024)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany