Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la constitució de la Fundació Som Cide en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 5459 - Pàgina 33407

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5020/2015 relativa a la legalització d'ampliació d'habitatge existent al polígon 10, parcel·la 86, al terme municipal de Selva

    Número de registre 3505 - Pàgina 33408

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de modificació de Resolució de revocació parcial als interessats de la ajuda, R1 de data 1 de juny de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

    Número de registre 5496 - Pàgines 33409-33411

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de l’ajuda, R4 de data 23 de maig de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 de setembre de 2022, pèr la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes vitivinícoles, per a l’any 2022

    Número de registre 5497 - Pàgines 33412-33416

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd6 de data 29 de maig de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

    Número de registre 5499 - Pàgines 33417-33419

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l’aprovació per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de dia 26 de maig de 2023 de les Bases de la convocatòria d’ajudes per al foment de la millora de les infraestructures de les persones artesanes i de les persones dissenyadores d'Adlib, per a l’any 2023

    Número de registre 5419 - Pàgines 33420-33421

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 8-2023-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 5451 - Pàgines 33422-33423

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors Exp. 2023/3475

    Número de registre 5485 - Pàgina 33424

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 19/2023

    Número de registre 5494 - Pàgina 33425

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Anunci aprovació inicial modificació de crèdit núm. 3 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

    Número de registre 5442 - Pàgina 33426