Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 366531
Anunci aprovació inicial modificació de crèdit núm. 3 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment l'expedient de la modificació de crèdit núm. 3 (exp. 1321/2023) en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per Acord del Ple de data 1 de juny de 2023, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[http://sapobla.eadministracio.cat].

 Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Sa Pobla, data de la signatura electrònica (2 de juny de 2023)

El batle Llorenç Gelabert i Crespí