Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 370338
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de l’ajuda, R4 de data 23 de maig de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 de setembre de 2022, pèr la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes vitivinícoles, per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de setembre de 2022, per la qual es convoquen subvencions per a la Transformació i comercialització de productes vitivinícoles, per a l' any 2022, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'expedient ha estat tramitat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 23 de maig de 2023, va signar la següent resolució:

“RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura: 4.2 Inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles Convocatòria: ITC2022_1 Grup: ITC2022_1 Codi BDNS: 650920 Codi SIA: 2906817

Antecedents

1. Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions per inversions en industries de transformació i comercialització de productes vitivinícoles. 

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el di a 25/10/2022 , i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 27 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4. Els interessats assenyalats a l' Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda. 

5. Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat de la convocatòria, als beneficiaris els hi correspon una ajuda màxima detallada a l' Annex I , després d'aplicar la deducció d'inversions i/o actuacions que no són elegibles per aquesta línia d'ajudes descrita a l' Annex II .

6. Tenint en compte que el crèdit existent cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria no hi ha cap impediment per resoldre aquests expedients sense afectar el que disposa els apartats setè i vuitè de la convocatòria.

7. En data 7 de febrer de 2023 el Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural ha emès informe favorable i proposta provisional de concessió d'ajuda als beneficiaris relacionats a l' Annex I .

8. En data 13 de abril de 2023 es notifica, mitjançant NOTIB , l'esmentada proposta provisional al interessat, concedir-li un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients.

9. A dia d'avui, i una vegada finalitzat el termini, el interessat relacionat a l'Annex I no han presentat al·legacions.

Fonaments de dret

1 . Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual se convoquen, per a l'any 2022, subvencions per a inversions en indústries de transformació i comercialització vitivinícoles.

2 . Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

3 . Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4 . Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat. 

5 . Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

6 . Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Regl ament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

7. Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

8 . Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

9 . Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10 . Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11 . Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

12 . Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

13 . Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14 . Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

15 . Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura Pesca i Alimentació referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

16 . Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això i atesa la Proposta de dia 12 de abril de 2023 dict la següent

RESOLUCIÓ

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l' Annex I , que són un total d'1 expedient i que comença amb AGROPECUARIA SON VICH DE SUPERNA S.L.  i acaba amb AGROPECUARIA SON VICH DE SUPERNA S.L., que suma un import total de 23.789,22euros, relativa a la línia d'ajuda “inversions en indústries de transformació i comercialització vitivinícoles”, deduint les inversions/actuacions no elegibles especificades a l'Annex II .

2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l' Annex I.

3. Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l' Annex III .

4. Notificar la resolució a cada un dels beneficiaris de l' Annex I.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el consellera d' Agricultura Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, en data de la signatura electrònica

El vicepresident del FOGAIBA Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Inversió elegible

TOTAL

% Aj.

Import concedit

Cofinançament

Termini execució

Anualitat

MAQUINÀRIA

BÉNS IMMOBLES

INTANGIBLES

HONORARIS

INSTAL·LACIONS

CAIB (100.0%)

FEADER (%)

AGE (Fega) (%)

AGROPECUARIA SON VICH DE SUPERNA, S.L.

B57373367

ITC2022_1/020

13.222,01

0,00

0,00

0,00

46.251,04

59.473,05

40.0

23.789,22

23.789,22

0,00

0,00

6 mesos

2022

 

TOTALS

23.789,22

23.789,22

0,00

0,00

 

 

ANNEX II DETALL D'INVERSIONS/ACTUACIONS NO ELEGIBLES PER BENEFICIARI

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Import inversions / actuacions

NO ELEGIBLES

Motiu

AGROPECUARIA SON VICH DE SUPERNA, S.L.

B57373367

ITC2022_1/020

6.640,62 €

No s'accepta la justificació de seleccionar el pressupost de l'empresa "SAMPOL" per ser de més confiança. Per a l'import admissible s'admet l'oferta més econòmica presentada, de l'empresa "AKUPALMA".

 

ANNEX III OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert a l'Annex I.

Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis determinats a la Resolució de convocatòria.

Mantenir la inversió objecte de subvenció i la seva destinació durant al menys cinc anys comptats des de la data de pagament de l'ajuda, i també mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a l'explotació i el beneficiari, durant aquest període.

No efectuar a la inversió objecte de subvenció cap modificació important que afecti la seva naturalesa o les seves condicions d'execució o que proporcioni un avantatge inadequat a una empresa o a un organisme públic, i que resulti, ja sigui d'un canvi en la naturalesa del règim de propietat, d'una determinada infraestructura o bé de la interrupció o del canvi de localització d'una activitat productiva.

Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió i en especial les relatives a la durabilitat de les operacions previstes a l'article 71 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Adoptar les mesures que siguin necessàries per proporcionar informació al públic i donar-ne publicitat. Per a accions que suposin inversions que superin un cost total de 50.000 euros, el beneficiari haurà de col·locar una placa o tanca explicativa.

En cas que sigui obligatòria la inscripció d'acord amb la normativa vigent, registrar les actuacions objecte de subvenció en el Registre sanitari o en el Registre d'establiments del sector de l'alimentació animal, abans de la data d'acabament del termini establert a l'Annex I.

En el supòsit d'adquisició, construcció o rehabilitació i millora de béns inventariables, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s'haurà de fer constar en l'escriptura que el beneficiari haurà de destinar els béns amb la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció durant un mínim de cinc anys, així com l'import de la subvenció concedida, i  aquests extrems han de ser objecte d'inscripció en el registre públic corresponent.

Sotmetre's als controls que dugui a terme l'administració, necessaris per comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment dels compromisos.

 

(Signat electrònicament: 1 de juny de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)