Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 365823
Extracte de l’aprovació per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de dia 26 de maig de 2023 de les Bases de la convocatòria d’ajudes per al foment de la millora de les infraestructures de les persones artesanes i de les persones dissenyadores d'Adlib, per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Núm. d'identificació de la convocatòria (BDNS): 700120

De conformitat amb allò establert als articles 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l'extracte de la convocatòria d'ajudes per a la millora de les infraestructures artesanals i de la moda Adlib, per a l'any 2023.

Primer. Justificació

L'artesania és competència pròpia d'aquest Consell Insular d'Eivissa, per la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera (BOCAIB núm. 51, de 24/04/1999) en matèria d'agricultura, pesca i artesania, i que la moda Adlib és una indústria referent de l'artesania de l'illa d'Eivissa en què participen molts dels oficis inclosos en el Repertori d'Oficis Artesans de les Illes Balears.

El Decret de Presidència número 471, de 10 de juliol de 2019, d'estructura del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments, publicat al BOIB número 95, de 11 de juliol de 2019, modificat pel Decret de Presidència 768 de 2020 (BOIB 153 del 5 de setembre de 2020), atribueix al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, “l'activitat competencial pròpia del Consell Insular d'Eivissa en relació amb la matèria d'artesania. Promoció de la moda. Desenvolupament empresarial.”

La voluntat és incrementar la competitivitat de la indústria de la moda Adlib i del desenvolupament de l'activitat artesanal a l'illa d'Eivissa a través la millora i modernització dels tallers i canals de comercialització, tot això amb la finalitat de millorar la infraestructura física de la indústria de la moda i de l'artesania i la infraestructura digital que dona visibilitat a la moda Adlib i l'artesania d'Eivissa permet la seua comercialització i difusió online.

Segon. Objecte i beneficiaris

L'objecte d'aquestes ajudes és el foment de les inversions per incrementar la competitivitat de la indústria de la moda Adlib i del desenvolupament de l'activitat artesanal a l'illa d'Eivissa, mitjançant la millora i modernització dels tallers artesanals, impuls dels canals de comercialització i el desenvolupament tecnològic i d'innovació, que s'hagin dut a terme entre 31 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2023.

Són despeses subvencionables les executades en el termini anterior, derivades directament del desenvolupament de la pròpia activitat artesanal i de la moda següents:

- Despeses per l'adquisició d'immobilitzats per als espais de treball o tallers, maquinària (sempre i quan no desvirtuï l'activitat artesanal del producte), utensilis i altres tipus de materials no fungibles per a la producció i elaboració de les creacions artesanals i la confecció de dissenys de moda, en el cas necessari, s'inclouen en les despeses, el transport i instal·lació.

- Despeses per l'adquisició de mobiliari de suport per l'exposició, comercialització, i la conservació dels productes artesanals i dels dissenys de moda.

- Despeses d'adquisició i/o subministrament d'equipament promocional inventariable que difonguin la imatge corporativa de la marca o nom comercial: panells amb imatges, roll-ups, rètols... No es considerarà material inventariable catàlegs promocionals, targetes de presentació de marca, pòsters i altre tipus de material d'un sol ús.

- Despeses per crear pàgines webs de la pròpia activitat artesanal, del/de la dissenyador/a o de l'empresa, compra de dominis, d'imatges o música, així com les derivades de la renovació de les pàgines web (entès com la modernització de la pàgina completa, la inclusió de noves seccions, però en cap cas, com l'actualització o traducció de continguts).

Es consideren despeses per a la creació de webs o d'una nova secció totes aquelles actuacions que afecten al software, és a dir aquelles que resulten del treball de disseny, informàtic i de programació tècnica per a generar i donar forma i estructura a la mateixa. No inclou les despeses de sessions fotogràfiques, encara que el material resultant s'utilitzi per a la pàgina web o altres plataformes digitals de la marca.

- Despeses per implementar infraestructura de comercialització online: passarel·les de pagament, adquisició o adaptació del software, adequació de pàgines web, etc. També seran despeses subvencionables les despeses d'instal·lació d'aplicacions i programes informàtics destinats al màrqueting digital, comptabilitat, investigació i disseny.

- Despeses d'inscripció en el registre de protecció de la marca comercial de la persona sol·licitant i/o registre industrial de disseny del producte elaborat per la persona sol·licitant.

Aquest material haurà de mantenir-se un mínim de 2 anys, i no podrà ser substituït en aquest període sense l'autorització prèvia del Consell Insular d'Eivissa.

Tercer. Dotació econòmica

El pressupost total per a aquesta convocatòria, l'any 2023, és de SETANTA CINC-MIL EUROS (75.000,00 €) del vigent pressupost del Consell Insular d'Eivissa, que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 4220.77000.

Les ajudes consistiran en subvencionar un màxim del 75% de la despesa justificada de les actuacions subvencionables relacionades en el punt 2.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds comença el dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria, amb el número d'identificació de la BDNS, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i finalitza el 30 de juny de 2023.

 

Eivissa, 1 de juny de 2023

La cap de secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal Olga Torres Ribas