Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 370348
Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd6 de data 29 de maig de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L' apartat 8.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques per a l'any 2022, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i es farà d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA, en data 29 de maig de 2023, va signar la següent resolució:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I RESOLUCIO DE DENEGACIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 13.3 Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques

Convocatòria 2022

Antecedents

1. En data de 5 de febrer de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 19, la Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques a les Illes Balears.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, i de la Resolució de modificació de la Presidenta del FOGAIBA, per a l'any 2022, de determinats ajuts comunitaris directes a l'Agricultura i a la Ramaderia, de data 25 d'abril de 2022, publicada en el BOIB núm. 56 de 28 d'abril de 2022, el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria va acabar el dia 15/5/2022, i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 1213 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4. Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat establerts, els interessats que figuren a l' annex I no compleixen els requisits prevists a l'apartat 3 punt 1. b de la convocatòria.

5. En data 17 d'abril de 2023 es notifica, mitjançant publicació a la pàgina web http:// www.caib.es, l'informe desfavorable i la proposta provisional de denegació de l'ajuda, emesos pel Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural als interessats, concedint-los un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients.

6. Dins el termini establert, els interessats indicats a l'Annex I adjunt no han presentat al·legacions o han presentat al·legacions, que una vegada estudiades no subsanen aquesta figura de pluriactiu.

Fonaments de dret

1. Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, publicada al BOIB núm. 19 de dia 5 de febrer de 2022.

2. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

3. Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4. Reglament delegat (UE) núm. 2016/1393 de la Comissió, de 4 de maig de 2016, que modifica el Reglament Delegat (UE) 640/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

5. Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

6. Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat. I el Reglament d'execució (UE) núm. 2020/501 de la Comissió, de 6 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen excepcions a lo disposat en el Reglament d'Execució (UE) núm. 809/2014.

7. Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

8. Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, al sector vitivinícola.

9. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

12. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

13. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14. Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

15. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

16. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de denegació

Per tot això, s'informa desfavorablement i propòs al vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l' Annex I, per incompliment del requisit indicat.

2. Declarar conclòs el procediement i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l' Annex I.

3. Notificar la resolució als interessats mitjançant la publicació en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució - que no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resoluci, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El cap de Servei d'Ajudes del PDR

Gema Canós Franch

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I

EXPEDIENT

CIF

RAÓ SOCIAL

04003992

B07221351

ADMINISTRACIONES DE ALCUDIA SL

04005119

B87547618

ERICE DIRECTORSHIP SL

04005259

B16647240

EXPLOTACIO AGRARIA SON ALOY

04004287

B07681109

SON SAN JUAN EXPLOTACIONES AGRARIAS SL

04003679

B07436470

SON SUAU EXPLOTACIO AGROPECUARIA SL

Motiu:

No es compleix el punt 1.b) de l'apartat Tercer, referit als requisits dels beneficiaris, de la Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, publicada al BOIB núm. 19 de 5 de febrer de 2022, on especifica que tinguin la consideració d'agricultors no pluriactius.

 

(Signat electrònicament: 2 de juny de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Jorge Sánchez Fernández

Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)