Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Nomenament com a funcionari de carrera de l'Ajuntament de Campos ( Subinspector de la Policia Local)

    Número de registre 4781 - Pàgina 28277

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Nomenament com a funcionari de carrera de l'Ajuntament de Campos (Oficial de la Policia Local)

    Número de registre 4784 - Pàgina 28278

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Aprovació de la llista definitiva de mèrits de la convocatòria de promoció interna de 4 places d’ administratiu/iva i modificació contractual de les treballadores com a administratives laborals fixes del Patronat Municipal de l’ Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris

    Número de registre 4777 - Pàgines 28279-28281

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament de funcionari de carrera

    Número de registre 4839 - Pàgina 28282

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució d’1 de febrer de 2023, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es convoquen els presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals del cos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A i a la part B de la primera prova

    Número de registre 4794 - Pàgines 28283-28297

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, es designen els coordinadors i membres de la comissió de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució d’1 de febrer de 2023, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es convoquen els presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre el tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A i B de la primera prova

    Número de registre 4795 - Pàgines 28298-28326

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’error de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 13 d’abril de 2023, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 4747 - Pàgines 28327-28328

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s'adjudica, segons la proposta definitiva, el lloc de treball F01130554 cap de la Secció I

    Número de registre 4792 - Pàgines 28329-28331

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció Gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per la qual es publica la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’ Es Castell que han de ser nomenats funcionaris de carrera

    Número de registre 4746 - Pàgines 28332-28334

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat la 43a promoció, grups 6 i 7, del Curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia del cos de policia local realitzat a Inca

    Número de registre 4796 - Pàgines 28335-28338

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 3/2023)

    Número de registre 4827 - Pàgines 28339-28340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de correcció d’errades de la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria de grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada del Serveis Centrals i adscrita a la Subdirecció de Gestió de Personal, Servei de Personal Estatutari dels Serveis Centrals

    Número de registre 4755 - Pàgines 28341-28342

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 01/2023)

    Número de registre 4788 - Pàgines 28343-28344

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 10/2023)

    Número de registre 4820 - Pàgines 28345-28346

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 9/2023)

    Número de registre 4821 - Pàgines 28347-28348

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 8/2023)

    Número de registre 4822 - Pàgines 28349-28350

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 6/2023)

    Número de registre 4823 - Pàgines 28351-28352

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 7/2023)

    Número de registre 4824 - Pàgines 28353-28354

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 5/2023)

    Número de registre 4825 - Pàgines 28355-28356

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 4/2023)

    Número de registre 4826 - Pàgines 28357-28358

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, nou places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 2/2023)

    Número de registre 4828 - Pàgines 28359-28360

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de maig de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 1/2023)

    Número de registre 4829 - Pàgines 28361-28362

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 5 de maig de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d’Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 4830 - Pàgines 28363-28364

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de metges/esses per al gabinet de medicina esportiva de les instal·lacions esportives “es Raspallar”, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 4752 - Pàgines 28365-28375

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de modificació de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública, de 30 de novembre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix de les categories (o especialitats) dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP derivada de les ofertes d’ocupació pública de les entitats locals que han encomanat la gestió del procés al Consell Insular de Mallorca

    Número de registre 4832 - Pàgines 28376-28378

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual es modifica la composició dels Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups C1, C2 i grup E/AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 4836 - Pàgines 28379-28380

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual es modifica la composició dels Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups C1, C2 i grup E/AP derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 4837 - Pàgines 28381-28382

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria de comissió de serveis CS42/2023 de cap de Secció d'Ingressos de l'Àrea de Gerència de l’IMAS

    Número de registre 4765 - Pàgines 28383-28390

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS45/2023 de metge-ssa geriàtric de la Residència La Bonanova de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l'IMAS

    Número de registre 4768 - Pàgines 28391-28398

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases que han de regir la convocatòria per a la creació urgent d'una borsa de funcionari interí tècnic d'administració especial de serveis econòmics, mitjançant oposició

    Número de registre 4762 - Pàgines 28399-28407

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de monitors de suport

    Número de registre 4838 - Pàgines 28408-28414

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants. Aprovació de la borsa de treball temporal de mestre/a amb menció en pedagogia terapèutica de personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants

    Número de registre 4833 - Pàgina 28415

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat el curs de capacitació per a l’accés a la categoria de major o de comissari del cos de policia local

    Número de registre 4818 - Pàgines 28416-28417

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 15 de maig de 2023 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al segon semestre de l’any 2023

    Número de registre 4764 - Pàgines 28418-28453