Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 331980
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 5 de maig de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d’Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Es troba vacant i dotat pressupostàriament un lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, la provisió del qual es considera necessària al SUAP d'Escola Graduada.

2. D'acord amb allò establert en la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, les persones aspirants que participin a la convocatòria han de disposar i acreditar els coneixements de llengua catalana establerts en les bases que regeixen aquesta convocatòria.

No obstant, allò disposat en l'apartat anterior, quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la carència o insuficiència de professionals interessats/interessades, es podrà eximir del requisit de català legalment exigible, en els termes establerts per la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Acord entre l'Administració - INSALUD i les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, de 23 de novembre de 2001, sobre retribucions del personal sanitari dels serveis d'urgència d'atenció primària (SUAP), aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2001 (BOE 37, de 12/02/2002).

3. Arts. 23 a 28 del Reial Decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

4. Disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

5. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de desembre de 2022 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

6. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020).

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d'Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, que, a més de desenvolupar la seva activitat assistencial, ha de realitzar les activitats inherents al càrrec de coordinador/a, entre les quals ser un referent de lideratge i responsabilitat del dispositiu, aprofundir en l'autonomia de gestió i la firma d'acords o compromisos assistencials i pressupostaris.

 

2. Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són:

 

a) Tenir la condició de personal estatutari sanitari del subgrup A1 de la categoria metge/metgessa d'urgències d'atenció primària.

b) Pertànyer a la plantilla del SUAP d'Escola Graduada.

c) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell avançat) mitjançant l'aportació de certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o certificat expedit, reconegut com a equivalent o homologat per la Direcció General de Política Lingüística que acrediti posseir el nivell de coneixement esmentat.

3. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar en el SUAP d'Escola Graduada.
  • Currículum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

4. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, ubicat al carrer Escola Graduada, número 3, de Palma (07002) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds i una vegada verificat per l'òrgan competent que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, aquest mateix òrgan nomenarà la persona que consideri més adequada per al càrrec, a proposta dels professionals del SUAP d'Escola Graduada, o declararà deserta la convocatòria –per mitjà d'una resolució motivada- quan no es presentin persones aspirants idònies per ocupar el càrrec convocat.

6. La present convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, dictada per delegació de competències de la consellera de Salut, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar el càrrec convocat de quatre anys de durada, que podrà ser renovat, sense perjudici d'allò previst en el punt següent.

A l'efecte de continuar en el càrrec, la persona que resulti nomenada haurà de superar una avaluació en acabar cada període de 4 anys.

8. La persona titular del càrrec proveït per lliure designació podrà ser remoguda discrecionalment per l'òrgan que l'hagi nomenada o pel que el substitueixi en l'exercici de la competència i cessarà per les causes següents:

  • Per no superar l'avaluació en acabar cada període de quatre anys.
  • Per deixar de pertànyer a la plantilla del SUAP d'Escola Graduada.
  • Per renúncia expressa, acceptada per l'òrgan que el va designar.

9. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 5 de maig de 2023)

La consellera de Salut PD El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca (BOIB 191/2020) Miquel Caldentey Tous