Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 327904
Bases específiques per a la creació d’una borsa de metges/esses per al gabinet de medicina esportiva de les instal·lacions esportives “es Raspallar”, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 27 d'abril de 2023, es varen aprovar les següents bases:

Bases específiques per a la creació d'una borsa de metges/esses per al gabinet de medicina esportiva de les instal·lacions esportives “es Raspallar”, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d'Eivissa mitjançant el sistema de concurs

Primera. Normes generals

1.1. És objecte d'aquesta convocatòria la creació d'una borsa de metges/esses per al gabinet de medicina esportiva de les instal·lacions esportives “es Raspallar”, personal laboral, grup A, subgrup A1, de l'article 76 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina que siguin necessaris al Consell Insular d'Eivissa.

1.2. Aquesta selecció es regirà pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en tot el que disposa en referència a l'accés a l'ocupació pública i l'adquisició de la relació de serveis; per les prescripcions contengudes en aquesta convocatòria específica i per les bases generals que regiran la selecció per a la provisió urgent de places de personal de naturalesa laboral i amb caràcter temporal del Consell Insular d'Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 130, del dia 27 d'octubre de 1992.

Segona. Requisits de les persones aspirants

A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna de les previstes a l'article 57 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que permeti l'accés a l'ocupació pública. En el supòsit que les persones aspirants no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen “els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)” expedit per les entitats previstes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

b) Tenir 16 anys d'edat complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet els drets d'examen en la forma establerta a la base tercera d'aquestes bases.

e) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions de la plaça a proveir.

f) Estar en possessió del títol de graduat/ada universitari en medicina i un màster en especialitat de medicina esportiva, activitat física o titulació similar que acrediti coneixements dins les especialitats del la medicina esportiva. En el cas de titulacions obtengudes a l'estranger, s'haurà de tenir la credencial que acrediti la seua homologació.

g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2, de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat corresponent a un nivell igual o superior al que exigeix el Decret 11/2017 de 24 de març, expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Els estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

S'acceptarà l'homologació del certificats de català sempre que s'hagi realitzat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Els certificats obtenguts a Catalunya i a la Comunitat Valenciana i els estudis d'ESO o batxillerat realitzats en aquelles comunitats autònomes no són directament vàlids i se n'ha de sol·licitar l'homologació corresponent a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Aquests requisits s'hauran de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu.

Les persones aspirants que no puguin acreditar documentalment aquest requisit hauran de superar una prova específica que acrediti el nivell requerit de coneixements de llengua catalana, el resultat de la qual serà d'apte o no apte.

Tercera. Sol·licituds

3.1. Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la corresponent sol·licitud telemàticament a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es/Convocatòries i borses d'ocupació) o al Registre Electrònic General del Consell Insular d'Eivissa mitjançant cita prèvia (https://citaprevia.conselldeivissa.es/) dins del termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han de dirigir a la Presidència del Consell Insular d'Eivissa. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. També poden presentar-se per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.2. Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d'haver abonat 30,05 euros per drets d'examen, mitjançant model d'autoliquidació que figura a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el resguard original de l'ingrés efectuat.

Les persones aspirants tendran dret a les següents bonificacions segons el que estableix l'article 8 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius del Consell Insular d'Eivissa, publicada en el BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022:

- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%: 50%

- Persones que figurin com demandants de feina: 50%

- Membres de família nombrosa general: 50%

- Membres de família nombrosa especial: 75%

S'haurà de presentar la documentació que acrediti tenir dret a la bonificació de les taxes al tràmit d'inscripció.

En cap cas, la sola presentació del justificant d'ingrés dels drets d'examen no suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud a l'òrgan expressat en aquestes bases.

Així mateix, la falta d'abonament d'aquestos drets d'examen durant el termini de presentació de sol·licituds no serà esmenable i determinarà l'exclusió de les persones aspirants.

No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

3.3. Els errors de fet que poguessin advertir-se com a tals en la sol·licitud es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part.

3.4. Les persones aspirants queden vinculades per les dades que hagin fet constar en les seues sol·licituds, i poden únicament demanar la seua modificació mitjançant escrit motivat, dins del termini establert per a la presentació de sol·licituds.

La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa sempre i quan determini la mancança dels requisits per participar en la convocatòria, comportarà l'exclusió immediata de la persona sol·licitant des del moment en que s'adverteixi, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

3.5. Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tendran en compte les dades que aquestes facin constar al procediment d'inscripció.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin al procediment d'inscripció es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificació i seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seua consignació i la comunicació al Consell d'Eivissa de qualsevol canvi de les mateixes.

Serà responsabilitat de les persones aspirants la veracitat de les dades consignades, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o la comissió avaluadora pugui requerir l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

3.6. La convocatòria o les bases, una vegada publicades, només es poden modificar amb subjecció estricta a les normes de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei de règim jurídic del sector públic.

3.7. La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívoca de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tendrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Quarta. Prova per acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana.

Amb caràcter previ a l'inici del procés selectiu, aquelles persones aspirants que no puguin acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell requerit en aquesta convocatòria per a cada categoria, hauran de realitzar una prova específica, per la qual cosa seran requerits mitjançant un anunci a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es), al catàleg de tràmits Convocatòries i borsa d'ocupació.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de dos dies, es publicarà a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, la relació de les persones aspirants que han de realitzar la prova de llengua catalana, amb indicació del dia, hora i lloc de realització de la prova.

El resultat de la prova serà d'apte/apta o no apte/no apta. La qualificació de “no apte/no apta” o de “no presentat/no presentada” implicarà que la persona interessada constarà com exclosa en la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu.

Cinquena. Admissió de persones aspirants

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'autoritat convocant o aquella en qui delegui dictarà resolució, en el termini màxim de deu dies, en la qual es declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, la qual s'exposarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, en la qual constaran el nom i els llinatges de les persones candidates, i quatre xifres aleatòries del document nacional d'identitat i la causa de la seua exclusió, si és el cas.

Els errors de fet podran corregir-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

En tot cas, les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de tres dies, des del dia següent a aquell en què es publica la relació provisional a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, perquè puguin presentar al·legacions a la seua exclusió. Qui no presenti al·legacions dins del termini assenyalat, justificant el seu dret d'estar-hi admès/esa, s'exclourà definitivament del procés.

Transcorregut el termini fixat per presentar al·legacions, es dictarà resolució que declararà aprovada la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses. Aquesta resolució s'exposarà a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

El fet de figurar en la relació de persones admeses no suposa que es reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprèn que no posseeixen algun dels requisits perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació.

Sisena. Tribunal

6.1. El tribunal valorarà els mèrits del procés selectiu. La seua composició col·legiada s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i de professionalitat dels seus membres, tendent a la paritat entre l'home i la dona.

Tots els membres del tribunal hauran d'estar en possessió d'un nivell de titulació igual o superior al de la categoria de la borsa convocada i han de ser funcionaris de carrera que pertanyin al mateix grup/subgrup d'entre els previstos a l'article 76 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en relació amb el grup/subgrup en què s'integri la plaça convocada.

La pertinença al tribunal serà sempre a títol individual, no es pot exercir en representació ni per compte de ningú.

6.2. Als efectes del que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la designació amb els noms dels membres titulars i dels seus respectius suplents es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6.3. Si s'escau, a sol·licitud del tribunal podrà disposar-se la incorporació d'assessors/ores especialistes. Els assessors especialistes es designaran per resolució del conseller/a competent en la matèria i estaran subjectes a idèntic règim d'abstenció i recusació que el previst per als membres del tribunal.

6.4. En els supòsits d'absència del president titular o suplent, les funcions de presidència seran exercides pels vocals designats seguint per a això l'ordre en què hagin estat designats en la resolució de nomenament.

6.5. El tribunal resoldrà totes les qüestions derivades de l'aplicació de les bases d'aquesta convocatòria durant el desenvolupament del procés selectiu.

6.6. Les presents bases s'interpretaran en el sentit finalista que millor garanteixi la preservació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

6.7. El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà al que es disposa en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; a partir de la seua constitució, el tribunal per actuar vàlidament requerirà la presència de la majoria dels seus membres, titulars o suplents, inclosos els que exerceixin la presidència i la secretaria.

6.8. Aquest òrgan de selecció estarà compost per:

President/a:

Titular: Sra. Carmen Castro Gandasegui; suplent: Sra. Carlos Lara López

Secretari/ària:

Titular: Sr. Juan Manuel Gil Gómez; suplent: Sra. Rosalía Moreno Marí

Vocals:

Titular: Sra. Marina Lloves Gómez; suplent: Sra. Mercedes Prats Serra

Titular: Sra. Nora Lía Soría García; suplent: Sra. María Francisca Rosales Torres

Titular: Sra. Gisela Amigo Bonjoch; suplent: Sra. María José Catany Prats

Setena. Desenvolupament del procés selectiu

Aquest procés selectiu consistirà en un concurs de mèrits.

7.1. El concurs de mèrits consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants, fins a un màxim de 40 punts, i de conformitat amb l'escala següent:

Les persones interessades hauran d'acompanyar a la sol·licitud la documentació acreditativa dels mèrits a valorar. Els mèrits es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

En cas de presentació telemàtica, els documents acreditatius dels mèrits a valorar s'han d'adjuntar a la inscripció de manera separada, és a dir, un arxiu per document.

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants, fins a un màxim de 40 punts, i de conformitat amb l'escala següent:

a) Titulacions acadèmiques. Puntuació màxima: 8 punts

Títol de doctor: 3 punts

Títol de màster: 2 punts

Graus universitaris o equivalent: 3 punts

Diplomatures universitàries o equivalent: 2 punts

No es valoraran els títols acadèmics que s'han fet servir per obtenir una titulació acadèmica superior o s'hagin presentat com a requisit.

b) Cursos de formació i perfeccionament. Puntuació màxima: 10 punts

Cursos de formació i perfeccionament impartits per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP –abans Institut Balear d'Administració Pública, IBAP), per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), pel Consell Insular d'Eivissa, per la Universitat, pels col·legis professionals, per l'Administració de l'Estat, autonòmica o local, i altres cursos convalidats per l'EBAP. Els crèdits d'aprofitament suposen els d'assistència, per la qual cosa no seran acumulatius l'assistència i l'aprofitament.

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament o assistència, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Els cursos amb aprofitament o impartits en formació en medicina esportiva es valoraran a raó de 0,03 punts per hora.

Els cursos amb assistència en formació en medicina esportiva es valoraran a raó de 0,02 punts per hora.

Els cursos amb aprofitament o impartits en altres especialitats es valoraran a raó de 0,01 punts per hora.

Els cursos amb assistència en altres especialitats es valoraran a raó de 0,005 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

c) Coneixements de llengua catalana. Puntuació màxima: 3 punts

Aquest apartat es valorarà de la següent forma:

Nivel C1 o equivalència reconeguda: 2,25 punts

Nivel C2 o equivalència reconeguda: 2,75 punts

Nivel LA o equivalència reconeguda: 0,25 punts

Només es valorarà un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en què la puntuació s'acumularà a l'altre certificat que s'aporti. Si només es presenta el certificat de coneixements de llenguatge administratiu es valorarà a raó de 0,25 punts.

Aquestos coneixements s'han d'acreditar mitjançant l'aportació de títol o certificat oficial corresponent, expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública i les equivalències previstes.

d) Coneixements de llengües estrangeres (nivells del Marc comú europeu de referència per les llengües, MCER). Puntuació màxima: 2 punts.

Aquest apartat es valorarà de la següent forma:

Nivell A1 (accés): 0,25 punts

Nivell A2 (plataforma): 0,5 punt

Nivell B1 (llindar): 0,75 punts

Nivell B2 (avançat): 1,50 punts

Nivell C1 (domini operatiu eficaç): 1,75 punts

Nivell C2 (mestratge): 2 punts

Es valoraran els certificats emesos per l'Escola Oficial d'Idiomes o equivalents i només es valorarà el certificat de superior nivell presentat per a cada llengua.

e) Experiència professional. La puntuació màxima serà de 17 punts.

1. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol entitat pública o privada en l'especialitat de medicina esportiva: 0,25 punts/mes.

2. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol administració pública o entitat privada de la mateixa categoria que es convoca: 0,18 punts/mes.

3. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol administració pública en qualsevol categoria del subgrup immediatament superior, que siguin de naturalesa o de contingut tècnic relacionat amb la categoria que es convoca: 0,11 punts/mes.

4. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol administració pública en qualsevol categoria del subgrup immediatament inferior, o, en el cas que no n'hi hagués, del grup immediatament inferior que siguin de naturalesa o de contingut tècnic relacionat amb la categoria que es convoca: 0,06 punts/mes.

5. Experiència professional amb relació laboral o funcionarial en treballs realitzats en qualsevol administració pública amb una categoria diferent a les incloses en els punts 1, 2 i 3: 0,04 punts/mes.

A l'efecte de valorar aquest mèrit (punts 1, 2, 3 i 4) s'inclouen, en tot cas, els serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública i sector públic instrumental de l'administració.

S'ha d'atorgar la puntuació que proporcionalment correspongui quan la jornada sigui inferior a l'ordinària.

En cap cas, ocupar un lloc de treball reservat a personal eventual o alt càrrec o d'estricta confiança política no constituirà mèrit per accedir a la funció pública o a la promoció interna.

En el cas que l'aspirant hagi desenvolupat simultàniament dues o més modalitats professionals anteriors, només se'n computarà una a efecte de valoració, que serà la que atorgui una puntuació més alta.

La documentació d'aquestos mèrits s'acreditarà mitjançant la presentació de l'original o de la còpia compulsada de la següent documentació:

  • Treballs realitzats a l'Administració pública: certificat de l'organisme corresponent, en el qual constin: temps treballat, categoria, grup o subgrup i vinculació amb l'Administració (funcionari de carrera, funcionari interí o contracte laboral).
  • Treballs realitzats en empresa pública societària o privada i règim d'autònoms: còpies dels contractes de treball o certificat d'empresa, acompanyats obligatòriament del certificat de vida laboral emès per la Seguretat Social.

S'ha de fer constar el temps de treball, la categoria laboral i grup de classificació professional. Per acreditar el treball d'autònoms s'exigirà el document d'alta d'activitat econòmica juntament amb la vida laboral. Si l'activitat professional no queda reflectida en la vida laboral, s'haurà d'adjuntar el certificat del col·legi professional que acrediti l'exercici de l'activitat en els períodes que correspongui.

En l'àmbit de qualsevol dels dos apartats anteriors, s'ha d'acreditar que s'han exercit funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg a les de la categoria professional per a la qual s'opta. Només es podrà valorar l'experiència laboral quan de la documentació aportada es desprenguin clarament les funcions realitzades i l'analogia amb les del lloc que s'ha de proveir. Es pot acreditar mitjançant la presentació, juntament amb els mèrits, d'un certificat de funcions realitzades o d'un informe, emès per la persona responsable del servei, de les funcions desenvolupades en el lloc de treball.

7.2. Les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies per efectuar les reclamacions oportunes o per sol·licitar la revisió de la prova pràctica i dels mèrits davant el tribunal. A aquesta revisió, hi podran assistir acompanyades d'un/a assessor/a.

El tribunal tendrà un termini de tres dies per resoldre les reclamacions.

Vuitena. Qualificació final

La qualificació final serà la que resulti del concurs de mèrits.

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte els criteris següents:

1. En igualtat de condicions de mèrits i capacitats, se seleccionarà el sexe amb menys representació en el lloc de treball que correspongui en el procés de selecció.

2. Haver obtengut major puntuació en l'apartat e de la base sisena.

3. Si persisteix l'empat s'ha de fer un sorteig.

Novena. Borsa per a contractacions temporals i/o interinitats

Finalitzades i valorades les fases de la selecció, el tribunal qualificador farà pública, a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, la relació de les persones seleccionades per formar part de la borsa, per l'ordre de puntuació assolida, amb indicació de la qualificació obtenguda, el nom i els llinatges de les persones candidates, i quatre xifres aleatòries del document nacional d'identitat.

Les persones que formen part de la borsa hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts en aquestes bases quan siguin requerides per a la provisió d'un lloc de treball.

Aquestes borses es regiran pels Criteris generals de gestió i funcionament de les borses de treball del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 60, de 3 de maig de 2014, modificacions al BOIB núm. 135, de 30 d'octubre de 2018 i al BOIB núm. 11, de 24 de gener 2019).

Desena. Contracte de treball: període de prova

La durada del període de prova serà de sis mesos pels tècnics titulats i de dos mesos pels demès treballadors.

En el supòsit de contractes temporals d'una durada de fins a sis mesos, el període de prova no podrà excedir d'un mes.

A l'acabament d'aquest període, el treballador haurà d'obtenir una valoració d'apte o no apte, per al qual es tendrà com a referència l'informe que hagi emès el cap de la secció/servei.

La no superació del període de prova suposarà l'extinció de la seua relació laboral amb el Consell Insular d'Eivissa i deixarà de formar part de la borsa, fet que serà resolt per l'autoritat competent de la Corporació.

Així mateix, en qualsevol moment del període de pràctiques podrà ser determinada l'eliminació d'una persona aspirant per motius disciplinaris.

Onzena. Recursos i impugnacions

Contra l'acord d'aprovació del Consell Executiu de les presents bases, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el Ple del Consell Insular d'Eivissa, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà al de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que es preveu a l'article 66 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

Així mateix, les persones interessades poden impugnar la convocatòria i els actes administratius que es derivin de l'actuació del tribunal, en el termini i en la forma que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Eivissa, 16 de maig de 2023

El cap de Servei de Recursos Humans Agustín Goerlich López

Documents adjunts