Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 331196
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució d’1 de febrer de 2023, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es convoquen els presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals del cos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A i a la part B de la primera prova

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 d'abril de 2023 va fer pública a la pàgina web d'aquesta Direcció General la composició provisional dels tribunals del cos de mestres que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució d'1 de febrer de 2023, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 7 de febrer) i atorgà un termini de 3 dies hàbils per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 de la convocatòria.

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de maig de 2023 va obrir un termini perquè els aspirants admesos en el procés selectiu regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023, seleccionassin l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents.

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 de maig de 2023 va fer pública la composició provisional dels nous tribunals del cos de mestres que han d'actuar en el procediment selectiu convocat per Resolució d'1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 7 de febrer) i atorgà un termini de 3 dies hàbils per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 de la convocatòria.

Una vegada finalitzats aquests terminis s'han resolt totes les al·legacions de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sobre les causes d'abstenció i de recusació, i amb l'article 8 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació, aprovat per Reial decret  276/2007, de 23 de febrer.

D'altra banda, s'ha fet la substitució, en compliment del punt 5.7 de la convocatòria, d'aquelles persones que han perdut la condició de membres dels tribunals per concórrer en alguna de les causes assenyalades en els articles esmentats al paràgraf anterior.

Així mateix, en data 10 de maig de 2023 es varen publicar les Resolucions de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2023 per les quals es fan públiques les llistes d'aspirants admesos que han seleccionat, per a realitzar les proves selectives del concurs oposició convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 l'illa de Menorca o l'illa d'Eivissa-Formentera, on consten els aspirants admesos que han de realitzar les proves corresponents a l'illa de Menorca o a l'illa d'Eivissa.

Finalment, cal indicar que l'apartat 6.1 de la convocatòria estableix que la Direcció General de Personal Docent ha de dictar la Resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i les proves, que s'ha de publicar en el BOIB.

La directora general de Personal Docent d'acord amb l'apartat 1. a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), és competent per dictar aquesta Resolució.

Per tot això, dict la següent,

 

Resolució

Primer. Designar amb caràcter definitiu els coordinadors de les proves selectives i els membres de la comissió de valoració de la fase de concurs, als quals es refereixen els apartats 5.11.1 i 5.11.2 de la convocatòria, i que figuren a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon. Fer públics, a l'Annex 2 d'aquesta Resolució, els nomenaments definitius dels membres dels tribunals del cos de mestres que han de qualificar les proves selectives de les especialitats que s'especifiquen, convocades per la Resolució  d'1 de febrer de 2023.

Tercer. Convocar els presidents titulars a una reunió formativa que s'ha de celebrar dia 30 de maig a les 9.00 hores al Saló d'actes de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (C. del Ter, 16. Palma).

Quart. Convocar tots els aspirants a l'acte de presentació i a la part A de la primera prova davant els tribunals respectius el mateix dia 25 de juny de 2023 a les 9.00 hores del matí als llocs d'actuació que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Cinquè.- Convocar els aspirants dels procediments 3 i 5 a la realització de l'exercici pràctic i els aspirants dels procediments 2 i 1 a la realització de la part B de la primera prova el mateix dia 25 de juny de 2023 a les 16.00 hores en els llocs que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució. En funció del tipus de prova pràctica i/o número d'aspirants els tribunals poden distribuir el temps de la realització de la prova o la realització completa de la mateixa en dies diferents.

Sisè. Informar que la resta d'actuacions dels aspirants es realitzaran en el centre seu dels tribunals els quals s'indiquen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Setè. Indicar que l'assignació dels aspirants a cadascun dels tribunals s'ha fet de la manera següent:   

a) En aquelles especialitats per a les quals s'ha nomenat un sol tribunal, aquest té assignada la totalitat dels aspirants. Les llistes dels aspirants estan ordenades alfabèticament a partir de la lletra “N“, que d'acord amb el punt 6.3 de la convocatòria, és la designada per sorteig per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants per als processos selectius convocats per la Resolució d'1 de febrer de 2023.

b) En aquelles especialitats en les quals hi ha hagut més de deu aspirants que han seleccionat l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents, els aspirants admesos d'acord amb les resolucions de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2023, s'han assignat al tribunal de l'especialitat corresponent amb seu a l'illa de Menorca o d'Eivissa.

c) En aquelles especialitats per a les quals s'ha nomenat més d'un tribunal, s'ha fet una distribució equitativa dels aspirants entre tots els tribunals de la mateixa especialitat per ordre alfabètic a partir de la lletra “N” que, d'acord amb el punt 6.3 de la convocatòria, és la designada per sorteig per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants per als processos selectius convocats per la Resolució d'1 de febrer de 2023. Els aspirants del procediment d'ingrés pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat s'han integrat en el tribunal número 1 respectiu, així com els aspirants dels procediments 3, 4 i 5. En el cas dels aspirants del procediment d'ingrés pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat que han de realitzar les proves corresponents a l'illa de Menorca o a l'illa d'Eivissa, segons les Resolucions de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2023, s'han integrat en el tribunal amb seu a l'illa de Menorca o d'Eivissa segons correspongui.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es tendrà en compte el procediment d'ingrés pel qual participen. Si escau, en primer lloc, actuaran els aspirants pel procediment d'accés a un cos de subgrup de classificació superior; en segon lloc, els aspirants del procediment d'accés del mateix subgrup i nivell de complement; en tercer lloc, els del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés; en quart lloc, els del torn lliure del procediment d'ingrés, i en darrer lloc actuaran els aspirants que participen pel procediment d'adquisició de noves especialitats.

d) Excepcionalment, es podrà assignar un opositor al tribunal posterior al qui per ordre li hauria correspost en els casos d'abstenció o recusació, d'acord amb la legislació vigent esmentada anteriorment.

Vuitè. Publicar  aquesta Resolució i els annexos 1 i 2 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, data de signatura electrònica (18 de maig de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, 25/03/2021)

 

 

ANNEX 1

COORDINADORS DE LES PROVES SELECTIVES

ILLES BALEARS

Titular:

***6975**

MONER MORA, CATALINA

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

***4053**

PONS BOSCH, JORDI

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

***3239**

TIMONER SAMPOL, GABRIEL

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

COMISSIÓ DE VALORACIÓ

ILLES BALEARS

Titular:

***6975**

MONER MORA, CATALINA

PRESIDENTA

***8610**

BALDÓ AMENGUAL, VICENTA

VOCAL

***0708**

FLORES CLEMENTE, ALBERTO J.

VOCAL

***0732**

JAUME NICOLAU, MARIA MAGDALENA

VOCAL

***4053**

PONS BOSCH, JORDI

VOCAL

***3239**

TIMONER SAMPOL, GABRIEL

VOCAL

***3796**

URIS MERCADAL, NÚRIA

VOCAL

Documents adjunts