Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 21 de desembre de 2022, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior

    Número de registre 311 - Pàgina 2181

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd2 de data 29 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 300 - Pàgines 2182-2184

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de canvi de titularitat als beneficiaris de les ajudes, RCT1, exp. 322, de data 25 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 301 - Pàgines 2185-2186

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de canvi d’ inversió i de revocació parcial de l’import de concessió, Exp. 132 de data 10 de gener de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 340 - Pàgines 2187-2189

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació de concessió als beneficiaris de les ajudes, RMC1 de data 25 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d’agost de 2018, per al període 2018-2020, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, modificada mitjançant resolucions de 26 d’octubre de 2021 i 2 de febrer de 2022

    Número de registre 341 - Pàgines 2190-2191

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 739/2022, que es segueix al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera d’urgència d’atenció primària

    Número de registre 303 - Pàgina 2192

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 1-2023-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 271 - Pàgines 2193-2194

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Extracte de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 295 - Pàgines 2195-2196

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Extracte de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions esportives inscrites al registre municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 297 - Pàgines 2197-2198

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)

    Número de registre 306 - Pàgina 2199

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP). Tràmit d’audiència a les associacions

    Número de registre 307 - Pàgina 2200