Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 46982
Notificació de Resolució de modificació de concessió als beneficiaris de les ajudes, RMC1 de data 25 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d’agost de 2018, per al període 2018-2020, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, modificada mitjançant resolucions de 26 d’octubre de 2021 i 2 de febrer de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 59 de la Llei 30/1992, de   novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 25 de desembre de 2022, va signar la següent resolució,

“MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

FOMENTAR LA PRODUCCIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES DE QUALITAT

Actuacions: Control expedients FPQ 2022

Antecedents

1. En data 6 de novembre de 2021 es va publicar al BOIB número 153 la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit i es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 10 d'agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020.

2. Entre el 01/12/2021 i el 30/12/2021 varen tenir entrada 9 sol·licituds d'ajuda i entre el 06/02/2022 i l'11/02/2022 va tenir entrada 1 sol·licitud d'ajuda, detallades a l'Annex I, en el marc de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d'agost de 2018.

3. El 4 de desembre de 2022 el Vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears va dictar la Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes FPQ 2022 per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat.

4. L'expedient FPQ-05/2022 de l'interessat CBPAE amb CIF Q05750010J ha estat objecte d'una revisió d'ofici per part dels òrgans gestors i s'ha detectat que en la Resolució de concessió de data 4 de desembre de 2022 es va produir el següent error:

- Es van concedir 90.000,00 € quan corresponen 119.800,07 € d'ajuda amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA perque es va aplicar l'import màxim per beneficiari en cada convocatòria de 90.000,00 € establert en l'Apartat Cinquè, punt 3 de la Resolució de la convocatòria del president del FOGAIBA de data 10 d'agost de 2018, mentre que, s'hauria d'haver aplicat l'import màxim de la convocatòria cinquena (a beneficiaris integrats per set-cents productors o més i que duguin a terme més de 1.000 controls anuals) de 120.000,00€ establert per Resolució de la presidenta del FOGAIBA en data 26 d'octubre de 2021 la qual modifica la Resolució de convocatòria abans esmentada.

5. L'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques, podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics o existents en els seus actes.

6. Tenint en compte que, avui dia, existeix disponibilitat de crèdit, és possible resoldre aquest expedient sense afectar el que disposa l'apartat Setè de la Resolució de la Convocatòria.

Fonaments de dret

1. Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en els sectors agrari i pesquer, que inclouen entre els seus objectius a l'article 1.2 i), l'associacionisme agrari i pesquer.

2. Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit, s'obre un nou període de sol·licituds i es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d'agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020, de 26 d'octubre de 2021.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Per tot això, s'informa favorablement  i es proposa al  vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Modificar la Resolució de concessió del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA de dia 4 de desembre de 2022, per l'import i les dades detallades en l'Annex I d'aquesta Resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb CBPAE i acaba amb CBPAE, que suma un import total de 119.800,07 €, relativa a la línia d'ajuda per a fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat a conseqüència d'un error detectat en l'import concedit.

2.Notificar aquesta resolució al beneficiari mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La cap de la Secció I

María Ángeles Pérez Ribas

La cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rrual

Gema Canós Franch

 

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I

FPQ 2022

Sol·licitant

CIF

Núm. Exp.

Import ajuda concedida

Import ajuda modificada

Import a incrementar

CBPAE

Q5750010J

05

90.000,00€

119.800,07€W

29.800,07€

 

(Signat electrònicament: 16 de gener de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)